umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

advertisement
Załącznik nr 3 do ogłoszenia / nr 2 do umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zwana dalej Umową, zawarta w dniu…………………….. r. w Sosnowcu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. 3 Maja 33
NIP 644-23-93-212, REGON 003465774
reprezentowanym przez:
………………………….. - …………………………….
zwanym dalej: Powierzającym
a
...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
adres ..............................................................................................................................................
tel. .......................................................
działającym na podstawie ..............................................................................................................
NIP .................... REGON ...................
reprezentowanym przez:
1 ......................................................................................................................................................
2 ......................................................................................................................................................
zwanym dalej Przetwarzającym
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Powierzającego przetwarzania
danych osobowych podopiecznych w związku z wykonywaniem przez Przetwarzającego na rzecz
Powierzającego Umowy nr .................................................... z dnia................................... r.
2. Powierzający powierza Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie:
 imię i nazwisko podopiecznego,
 adres zamieszkania,
 numer decyzji administracyjnej,
 numer dowodu tożsamości.
3. Dane przeznaczone do przetwarzania będą przekazywane zgodnie z zasadami określonymi
w Umowie nr ............................................. z dnia.......................................... r.
§ 2. Sposób wykonania Umowy
1. Przetwarzający upoważni do przetwarzania danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przy
przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez Powierzającego na druku upoważnienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W przypadku konieczności odwołania upoważnienia osobie upoważnionej do przetwarzania
powierzonych danych osobowych, Przetwarzający odwoła upoważnienie na druku stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wszystkie osoby zatrudnione przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych są zobowiązane do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za ochronę danych
osobowych stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
§ 3. Obowiązki oraz odpowiedzialność stron
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zbioru danych osobowych, z którego pochodzą powierzane
dane jest Powierzający.
2. Dane, o których mowa w pkt. 1. są powierzone Przetwarzającemu i mogą być przez niego
wykorzystane jedynie w celu realizacji Umowy nr ………………………. z dnia ………………..r.
zgodnie z warunkami podanymi w § 1.
3. Powierzający ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Przetwarzającego powierzonych
danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy i ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w
zakresie i celu przewidzianym w § 1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie
danych niezgodnie z niniejszą Umową i z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków
technicznych i organizacyjnych, przewidzianych w art. 36 – 39a powołanej wyżej ustawy o
ochronie danych osobowych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
5. Przetwarzający zobowiązuje się zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych do
szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do
kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
6. Powierzane Przetwarzającemu dane nie mogą być wykorzystane w inny sposób niż w celu
opisanym w niniejszej Umowie, w szczególności nie mogą być przekazane lub udostępnione
jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Przetwarzający zobowiązany jest ponadto do nie ujawniania i
nie przetwarzania danych w innym celu niż opisany w niniejszej Umowie, również po jej
zakończeniu.
§ 4. Zakończenie przetwarzania danych
1. Przetwarzający zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia świadczenia Umowy nr
……………………….. z dnia ………………………r. lub w innym momencie, określonym w Umowie
nr ………………………………. z dnia ……………….. r.
2. Przetwarzający zakończy przetwarzanie danych z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli
nastąpi to wcześniej niż w punkcie 1.
§ 5. Czas obowiązywania i rozwiązanie Umowy
Niniejszej Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, została zawarta na czas określony na
warunkach szczegółowo opisanych w Umowie nr .................................. z dnia................................... r.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przez Strony sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni,
zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby
Powierzającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
Powierzający
……..……………………..
Przetwarzający
…………………………………..
Załącznik nr 1 do umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych
UPOWAŻNIENIE Nr ......................................
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem ................................, na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), upoważniam
Panią/Pana ………………………………………………………………………………………
zatrudnioną/nego w ………………………………………………………………………………
na stanowisku ………………………….………………………………………………..……….
do przetwarzania danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu w związku z realizacją Umowy nr……………….……… z dnia………….. r.
w zakresie realizacji w/w Umowy.
Upoważnienie obowiązuje od ....................................... do .............................................. .
……………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby reprezentującej Przetwarzającego
Załącznik nr 2 do umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych
ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA Nr ......................................
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem ................................ , na podstawie art. 37 w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), odwołuję
upoważnienie
nr
.............................................
z
dnia
……………………..
dla
.............................................................................................., do przetwarzania danych osobowych
podopiecznych
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Sosnowcu przekazanych do przetwarzania w związku z realizacją Umowy nr …………..…………
z dnia ………………….. r.
……………………………………………………………..
Czytelny podpis osoby reprezentującej Przetwarzającego
Załącznik nr 3 do umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych
OŚWIADCZENIE
Ja
niżej
podpisany/a
……………………………………………………………………
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, przetwarzanych na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sosnowcu, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu.
Zobowiązuję się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych, poprzez:

zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

zabezpieczenie danych przed ich zabraniem,

zabezpieczenie danych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Stwierdzam, że jest mi znana definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) oraz że zostałem/am zaznajomiony/a z przepisami o ochronie danych osobowych i o
odpowiedzialności karnej za naruszenie ochrony danych osobowych.
Przyjmuję
do
wiążącej
wiadomości,
iż
postępowanie
sprzeczne
z
powyższymi
zobowiązaniami oznacza naruszenie warunków umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sosnowcu.
...........................................................................
data i podpis składającego oświadczenie
Download