umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

advertisement
Załącznik nr 5 do ogłoszenia
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zwana dalej Umową, zawarta w dniu…………………….. r. w Sosnowcu pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. 3 Maja 33
NIP 644-23-93-212, REGON 003465774
reprezentowanym przez:
Monikę Holewę - Dyrektora
zwanym dalej: Powierzającym
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
adres .....................................................................................................................................................
tel. .......................................................
działającym na podstawie ........................................................................................................................
NIP .................... REGON ...................
reprezentowanym przez:
1 ................................................................................................................................................................
2 ................................................................................................................................................................
zwanym dalej Przetwarzającym
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Przetwarzającemu przez Powierzającego przetwarzania
danych osobowych klientów Ośrodka w związku z wykonywaniem przez Przetwarzającego na
rzecz Powierzającego usług w zakresie i na warunkach szczegółowo opisanych w Umowie
o Świadczeniu Usług nr .............................................................. z dnia................................... r.
2. Powierzający powierza Przetwarzającemu dane osobowe w zakresie:
 imię i nazwisko,
 adres zamieszkania,
 nazwa świadczenia,
 okres za jaki wypłacane jest świadczenie,
 wysokość kwoty pieniężnej do doręczenia.
3. Dane przeznaczone do przetwarzania będą przekazywane zgodnie z zasadami określonymi
w Umowie o Świadczeniu Usług nr ............................................. z dnia............................... r.
§ 2. Sposób wykonania Umowy
Przetwarzający upoważni do przetwarzania danych osobowych wszystkie osoby zatrudnione przy
przetwarzaniu danych osobowych przekazanych przez Powierzającego.
2. W przypadku konieczności odwołania upoważnienia osobie upoważnionej do przetwarzania
powierzonych danych osobowych, Przetwarzający niezwłocznie odwoła upoważnienie.
1.
3. Wszystkie osoby zatrudnione przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych są zobowiązane do podpisania oświadczeń o odpowiedzialności za ochronę danych
osobowych.
§ 3. Obowiązki oraz odpowiedzialność stron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), zbiorów danych osobowych, z których pochodzą
powierzane dane jest Powierzający.
Dane, o których mowa w pkt. 1. są powierzone Przetwarzającemu i mogą być przez niego
wykorzystane jedynie w celu realizacji Usług zgodnie z warunkami podanymi w § 1.
Powierzający ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Przetwarzającego powierzonych
danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy i ustawą o ochronie danych
osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie
w zakresie i celu przewidzianym w § 1. Przetwarzający ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie
danych niezgodnie z niniejszą Umową i z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków
technicznych i organizacyjnych, przewidzianych w art. 36 – 39a powołanej wyżej ustawy
o ochronie danych osobowych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Przetwarzający zobowiązuje się zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych do
szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do
kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.
Powierzane Przetwarzającemu dane nie mogą być wykorzystane w inny sposób niż w celu
opisanym w niniejszej Umowie, w szczególności nie mogą być przekazane lub udostępnione
jakiemukolwiek innemu podmiotowi. Przetwarzający zobowiązany jest ponadto do nie ujawniania
i nie przetwarzania danych w innym celu niż opisany w niniejszej Umowie, również po jej
zakończeniu.
W przypadku naruszenia przez Przetwarzającego przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych w zakresie dotyczącym zabezpieczenia danych, warunków technicznych
i organizacyjnych oraz dokumentacji przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją
niniejszej Umowy, z przyczyn zawinionych przez Przetwarzającego, gdy w następstwie tego
naruszenia Powierzający zostanie prawomocnym orzeczeniem zobowiązany do wypłaty
odszkodowania lub ukarany grzywną, Przetwarzający zobowiązuje się zrekompensować
Powierzającemu poniesione straty z tego tytułu do wysokości zasądzonego roszczenia głównego.
Powierzający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Przetwarzającego
o każdym przypadku pociągnięcia Powierzającego do odpowiedzialności i jej podstawach
prawnych i faktycznych w celu umożliwienia Przetwarzającemu wykazania braku podstaw takiej
odpowiedzialności. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia Przetwarzający może przystąpić do
toczącej się sprawy.
§ 4. Zakończenie przetwarzania danych
1. Przetwarzający zakończy przetwarzanie danych w momencie zakończenia świadczenia Usług lub
w innym momencie, określonym w Umowie o Świadczeniu Usług.
2. Przetwarzający zakończy przetwarzanie danych z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli
nastąpi to wcześniej niż w punkcie 1.
3. Powierzający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Przetwarzającego warunków bezpieczeństwa
i ochrony danych osobowych.
§ 5. Czas obowiązywania i rozwiązanie Umowy
Niniejszej Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, została zawarta na czas określony na
warunkach szczegółowo opisanych w Umowie o Świadczeniu Usług nr .................................................
z dnia ...................... r.
§ 6. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej.
W przypadku nie rozstrzygnięcia przez Strony sporu na drodze polubownej w ciągu 30 dni,
zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby
Powierzającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
1.
Powierzający
……..……………………..
Przetwarzający
…………………………………..
Download