Istotne postanowienia do umowy - Biuro Zamówień Publicznych PWr

advertisement
Istotne postanowienia do umowy
1. Umowa zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
2. Podstawą rozliczeń finansowych Stron umowy jest obowiązująca Taryfa dla ciepła Sprzedawcy.
3. Po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi fakturę
miesięczną za realizację przedmiotu zamówienia, która powinna zawierać m.in. wyszczególnienie
wszystkich pozycji kosztowych. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
przez Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane na fakturach, przy
czym:
a) Wykonawca wystawi fakturę uwzględniającą koszt każdego z węzłów cieplnych;
b) faktura będzie zawierać nazwę i adres:
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
NIP : 896 000 5851
c) Wykonawca wyśle fakturę do Politechniki na adres:
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
4. Zmiana cen za dostarczone ciepło następować będzie wraz ze zmianą Taryfy dla ciepła
Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się przedstawić Odbiorcy zmienioną Taryfę dla ciepła co
najmniej 14 dni przed dniem jej wprowadzenia. Przy zachowaniu takiej procedury zmiana
niniejszej Umowy nie jest konieczna.
5. Umowa zostaje zawarta na okres oznaczony 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy
z zastrzeżeniem, że ulega ona rozwiązaniu przed upływem terminu, na który została zawarta
w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, tj. kwoty
.................... złotych brutto (słownie: ..................................), bez konieczności składania
dodatkowych oświadczeń.
6. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany
postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a) w przypadku zmiany daniny o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT
i podatku akcyzowego, strony zawrą stosowny aneks do niniejszej umowy uwzględniający
powstałe zmiany;
b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących
przepisów prawa;
c) w przypadku zmian strukturalno – organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej
powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy stosownych zmian.
7. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które nie są wymienione w ust. 6.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
1
9. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.
10. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik Nr ... – obowiązująca, zatwierdzona przez
Prezesa URE Taryfa dla ciepła Sprzedawcy.
2
Download