Załącznik nr 1d do umowy Pełnomocnictwo Gminy Dobra

advertisement
Załącznik nr 1d do umowy
Pełnomocnictwo Gminy Dobra
Pełnomocnictwo nr:
Gmina Dobra z siedzibą w 72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a
NIP: 851-294-80-83
reprezentowana przy niniejszej czynności przez:
Teresa Dera, Wójt Gminy Dobra
zwanym dalej Zamawiającym
udziela pełnomocnictwa na rzecz:
Enea S.A. z siedzibą w 60-201 Poznań, ul. Górecka 1,
NIP 777-00-20-640
reprezentowanym przez:
Przemysław Nowacki
wybranym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) do dokonania w imieniu i na rzecz
Zamawiającego następujących czynności dla punktów poboru energii zawartych w Załączniku Nr 1a do
Umowy :
1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartych z Enea
S.A. z siedzibą w Poznaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej,
2. złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług
dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy energii
elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z harmonogramem
wypowiadania umów zawartym w Załączniku nr 1a do Umowy.
3. wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy
energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich
odbiorców końcowych zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w Załączniku
nr 1a do Umowy.
Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo może być w każdej
chwili odwołane w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego przez Zamawiającego na adres
Pełnomocnika.
Podpis
Download