Uploaded by eec76916

pełnomocnictwo2

advertisement
............................................
( nazwa firmy – pieczątka)
( data )
..............................., dn. ...................................
( miejscowość )
PEŁNOMOCNICTWO
Ja niżej podpisany :
............................................................., legitymujący się dowodem
osobistym
Nr
..............................
d
ziałający w imieniu i na rzecz
...........................
............
w
pisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS
0000
Przez Sąd Rejonowy
w
/dla
..............................
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego , oświadczam
w imieniu
reprezentowanej przez
siebie osoby prawn
ej, że upoważniam Panią
/Pana
:
.........................................
,
dowód
osobisty
nr .......................................
Dyrektora /
Kierownika Agencji Celnej
........................................................
do reprezentowania
interesów firmy
...................................................................................................
przed
Pom
orskim Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w sprawach dotyczących kontro
li
fitosanitarnej naszych
ładunków.
Pełnomocnictwo
ma charakter bezterminowy.
Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do udzielania
dalszych pełnomocnictw
.
.........................................................
|
( czytelny podpis upoważniającego
)
Download