Dotyczy kwestii podpisania umowy o dofinansowanie realizacji

advertisement
Dotyczy kwestii podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu przez osoby
trzecie nie wpisane do KRS spółki kapitałowej
Instytucję pełnomocnictwa w sposób ogólny reguluje Kodeks Cywilny w art. 98-108.
Pełnomocnictwo jest upoważnieniem do dokonywania czynności prawnej (np. do zawierania
umów, składania oświadczeń, występowania przed organami administracji czy sądami)
w imieniu mocodawcy i wynika z jego oświadczenia woli. Zakres udzielanego
pełnomocnictwa, czyli to, jakich czynności pełnomocnik może dokonywać, zależy wyłącznie
od mocodawcy, w tym przypadku zarządu spółki, i będzie wynikać z treści pełnomocnictwa.
W spółce pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji
spółki, czyli zarząd i zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi w umowie spółki i
ujawnionym w KRS. Zarząd spółki nie jest również w żaden sposób ograniczony liczbą
udzielanych pełnomocnictw. Może ustanowić jednego pełnomocnika lub kilku. Ze względu
na zakres umocowania wyróżnia się pełnomocnictwo ogólne (pełnomocnictwo do czynności
zwykłego zarządu) i szczególne (pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej).
Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do podejmowania w imieniu
reprezentowanego ogółu czynności zwykłego zarządu (art. 98 zd.1 KC) i powinno być pod
rygorem nieważności udzielone na piśmie (art. 99 KC). Natomiast pełnomocnictwo
szczególne obejmuje umocowanie do podejmowania w imieniu reprezentowanego (zarządu
spółki) indywidualnie określonej czynności prawnej, w tym przypadku do podpisania umowy
o dofinansowanie realizacji projektu i złożenia zabezpieczania prawidłowej realizacji umowy.
Bardzo istotne jest również to, że treść udzielonego pełnomocnictwa podlega interpretacji z
punktu widzenia osoby trzeciej, w tym przypadku Instytucji Zarządzającej RPOWP.
W związku z tym, zarząd spółki udzielając pełnomocnictwa musi pamiętać, aby dokonać tego
tak, by osoby trzecie mogły bez żadnych wątpliwości określić, do podjęcia jakich czynności
w imieniu mocodawcy pełnomocnik jest upoważniony. Jeżeli do ważności czynności prawnej
potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być
udzielone w tej samej formie. Pełnomocnikiem można ustanowić zarówno osobę fizyczną jak
i osobę prawną.
W przypadku pełnomocnictwa dotyczącego czynności związanych ze złożeniem wniosku o
dofinansowanie, uzupełnieniem dokumentacji IZ RPOWP honoruje pełnomocnictwo z
podpisem potwierdzonym notarialnie, natomiast w przypadku upoważnienia dotyczącego
podpisania umowy o dofinansowanie oraz złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Zasady dotyczące
formy pełnomocnictwa dotyczą wszystkich wnioskodawców w ramach RPOWP niezależnie
od ich formy prawnej.
Download