Prawo cywilne

advertisement
Elementy prawa cywilnego
Podstawowe pojęcia
• stosunek prawny
• stosunek cywilnoprawny
• zdarzenie prawne
• zdolność prawna a zdolność do czynności
prawnych
Zdolność do czynności
prawnych
• Pełna zdolność do czynności prawnych
• Ograniczona zdolność do czynności
Prawnych
• Brak zdolności do czynności prawnych
Przyczyny ograniczenia w
zdolności do czynności
prawnych
• Wiek
• Orzeczenie sądowe
Dokonywanie czynności prawnych
przez osobę ograniczoną w zd. do
czynności prawnych
• Ważne
• Nieważne
• Niezupełne (kulejące)
Zdolność do czynności
prawnych osób prawnych
• Teoria organów
• Art. 39 Kodeksu cywilnego
• Art. 42 Kodeksu cywilnego
• Działanie przez pełnomocnika
Podmioty prawa cywilnego
• Osoby fizyczne
• Osoby prawne
• Ułomne osoby prawne
Osoby fizyczne
• Dobra osobiste – art. 23 k.c.
• Osoba fizyczna = zdolność prawna
• Warunkowa zdolność prawna (nasciturus)
art.4461 k.c., art. 927 § 2 k.c.
Osoby prawne
•
•
•
•
•
Skarb Państwa
Państwowe osoby prawne
Jednostki samorządu terytorialnego
Jednostki typu korporacyjnego
Fundacje
Ułomne osoby prawne
• Spółki osobowe
Ułomne osoby prawne
• Sp. jawna
• Sp. komandytowa
• Sp. komandytowo-akcyjna
• Sp. partnerska
Prawo cywilne
• Przedsiębiorca
• Konsument
Ochrona konsumenta
• Obowiązywanie wzorów, regulaminów,
ogólnych warunków umów
• Interpretacja postanowień
niejednoznacznych, niezgodność
postanowień umowy z wzorcem
• Zakazane klauzule umowne
Spółka cywilna
•
•
•
•
Umowa pomiędzy przedsiębiorcami
Nie ma: zdolności sądowej
Nie jest przedsiębiorcą
Nie jest właścicielem majątku
• Właścicielem majątku są wspólnicy
• Współwłasność łączna
Firma
• Osoby fizycznej – imię i nazwisko
• Osoby prawnej – nazwa, forma osoby
prawnej
Ograniczenia w doborze firmy
•
•
•
•
•
Zasada wyłączności
Osoba przedsiębiorcy
Miejsce działalności
Źródła zaopatrzenia
Przedmiot działalności
Formy czynności prawnych
•
•
•
•
Ustna
Pisemna
Pisemna z datą pewną
Pisemna z notarialnie poświadczonym
podpisem
• Akt notarialny
Skutki niedochowania form
• Forma zastrzeżona pod rygorem
nieważności
• Forma zastrzeżona dla celów
dowodowych
• Forma zastrzeżona dla wywołania
określonych skutków prawnych
Zawarcie umowy
• Tryb ofertowy
• Negocjacje
• Przetarg i aukcja
Tryb ofertowy
• Treść oferty
• Okres związania ofertą
• Odwołalność oferty
• Oferta w formie elektronicznej
Przyjęcie oferty
•
•
•
•
Wyraźne
Dorozumiane
Milczące
Modyfikujące
negocjacje
• Zawarcie umowy po uzgodnieniach
będących następstwem negocjacji
• List intencyjny
• Umowa pomiędzy wspólnikami
Przetarg/aukcja
• Etapy
• Wadium
• Unieważnienie przetargu
Umowa przedwstępna
• Skutek słabszy
• Skutek silniejszy
• Termin zawarcia umowy przyrzeczonej
Zasada swobody umów
(ograniczenia)
• Przepisy
• Zasady współżycia
• Ustalone zwyczaje
Zasada swobody umów
(ograniczenia)
• Przepisy ustawowe
Zasada swobody umów
(ograniczenia)
• Przepisy ustawowe
• Zasady współżycia społecznego
Zasada swobody umów
(ograniczenia)
• Przepisy ustawowe
• Zasady współżycia społecznego
• Właściwość stosunku
Przedstawicielstwo
podstawy
• Ustawa
• Oświadczenie woli reprezentowanego
Pełnomocnictwo
• Ogólne
• Rodzajowe
• Szczególne
kazus
mocodawca – Maciek, 39 lat
pełnomocnik – Zuzia, 13 lat
przedmiot umowy – dom na mazurach
Czy Maciek może umocować Zuzię, do
kupienia w jego imieniu domu na
mazurach? Jeśli tak to w jakiej formie
należy udzielić jej pełnomocnictwa?
Pełnomocnictwo
• Forma
• Mocodawca
• Pełnomocnik
• Substytucja
Substytucja - dopuszczalność
• Treść pełnomocnictwa
• Przepisy ustawowe
• Stosunek prawny stanowiący podstawę
pełnomocnictwa
Pełnomocnik
• Działania rzekomego pełnomocnika
• Czynności z samym sobą
Ustanie pełnomocnictwa
Ustanie pełnomocnictwa
•
•
•
•
•
•
Upływ czasu
Dokonanie czynności prawnej
Odwołanie
Śmierć pełnomocnika/mocodawcy
Zrzeczenie się
Utrata zdolności do czynności prawnych
Prokura
•
•
•
•
•
Podmioty udzielające
Prokurent
Forma
Zakres
Substytucja
Prokura - rodzaje
• Samodzielna
• Łączna
• Oddziałowa
Ustanie prokury
•
•
•
•
•
Odwołanie
Zrzeczenie się
Upływ czasu
Wykreślenie z rejestru
Likwidacja, upadłość, podmiotu
udzielającego
Wady oświadczenia woli
• Bezwzględnie nieważne
• Względnie bezskuteczne
Bezwzględnie nieważne
• Brak świadomości lub swobody
• Pozorność
Bezskuteczność względna
• Błąd
• Podstęp
• Groźba
Nabywanie własności
• Pierwotne
• Pochodne
zasiedzenie
• Przesłanki
• Termin
• Przedmiot
Pochodne nabycie własności
• Rzeczy oznaczonych co do tożsamości
• Rzeczy oznaczonych co do gatunku
• Nieruchomości
Przedawnienie
• Przedmiot przedawnienia
• Skutki przedawnienia
• Bieg terminu przedawnienia
Zastrzeżenia umowne
• Kara umowna
• Zadatek
• Zaliczka
Prawa rzeczowe
• Prawa o charakterze bezwzględnym
• Zasada numerus clausus
Prawa rzeczowe
•
•
•
•
•
•
Własność
Użytkowanie wieczyste
Użytkowanie
Służebność
Zastaw/hipoteka
Spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu
Umowy dotyczące
korzystania z rzeczy
• Najem
• Dzierżawa
• Użyczenie
• Leasing
Leasing
• Operacyjny
• Finansowy
• Tenencyjny
• Zwrotny (sale and lease back)
Umowy dotyczące
świadczenia usług
• Umowa zlecenia
• Umowa o dzieło
Dziękuję za uwagę
Download