Komentarz do Ordynacji podatkowej

advertisement
Komentarz do Ordynacji podatkowej
Art. 70a<21>
§ 1. Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz w art. 70 § 1, ulega zawieszeniu, jeżeli
możliwość ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita
Polska, a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiązania uzależnione jest od
uzyskania odpowiednich informacji od organów innego państwa.
§ 2. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, następuje od dnia wystąpienia przez organ
podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia uzyskania przez organ podatkowy żądanej
informacji – jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.
§ 3. Zawieszenie terminu przedawnienia, o którym mowa w § 1, może następować wielokrotnie; w takich
przypadkach okres łącznego zawieszenia terminu przedawnienia nie może przekraczać 3 lat.
I. Wpływ procedury uzyskiwania informacji podatkowych na bieg terminu przedawnienia.
Uzyskiwanie przez organy podatkowe odpowiednich informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia
wysokości zobowiązania podatkowego od organów innego państwa następuje na podstawie konkretnej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania albo ogólnej Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w
sprawach podatkowych, której Polska jest stroną. Zastosowanie przewidzianej we wskazanych umowach
międzynarodowych procedury uzyskiwania informacji podatkowych od administracji podatkowych państw
obcych powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 1 i 3 oraz 70 Ordynacji
podatkowej. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia nie następuje w każdym przypadku wystąpienia o
informację do organów innego państwa, ale wyłącznie wtedy, jeżeli od uzyskania informacji od organów innego
państwa uzależnione jest ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego. Zawieszenie biegu
terminu przedawnienia z tej przyczyny może trwać najdłużej przez okres 3 lat, jednakże każdorazowo następuje
od dnia wystąpienia przez organ podatkowy z wnioskiem do organu innego państwa do dnia uzyskania przez ten
organ żądanej informacji. W związku z tym, iż organem podatkowym, który występuje o udzielenie informacji
jest Minister Finansów, lub jego upoważniony przedstawiciel, okres zawieszenia rozpoczyna się od daty
wystąpienia przez te osoby o udzielenie informacji oraz kończy z momentem uzyskania przez nie informacji.
Zwieszenie może następować wielokrotnie, ale nie może łącznie przekroczyć okresu 3 lat.
Download