Zalesie (gmina) [0601192] Urząd - 2007-03-07 ÷ 2007-05

advertisement
Zalesie 2007-08-30
Or.0911/ 7 /2007
Pan
Marek PONIATOWSKI
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lubinie
Nawiązując do pisma znak RIO –II-60/17/2007 z 25 lipca 2007 r. dot.
zaleceń z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Zalesie
przedstawiam informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych.
1.
:
1.1.
W zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
Zarządzeniem Nr 42 Wójta Gminy Zalesie z dnia
9 sierpnia 2007 r. zmieniono zasady ewidencjonowania operacji na
koncie 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych „
1.2.
Operacje gospodarcze dot. należności gminy z
tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
są ewidencjonowane na kontach 101,130,140,221,750.
2.
W zakresie wykonania budżetu :
2.1.
Wydano postanowienie FNP 3111/2/2007 z 28
sierpnia 2007 r.
w sprawie wznowienia postępowania i
naliczono podatek za grunt
za lata 2004-2006 .
2.2.
Pismem znak FNP.3111/1/07
z dnia
28.08.2007r. poinformowano
stowarzyszenie o obowiązku
składania do 15 stycznia deklaracji
na
podatek rolny i leśny na dany rok oraz o terminach płatności
poszczególnych rat.
2.3.
Każda
wpływająca
do Urzędu Gminy
korespondencja na nośniku papierowym w tym podania w sprawach
2.4.
2.5.
2.6.
podatkowych, deklaracje
i informacje podatkowe jest
opieczętowana pieczątką wpływu, określającą m. inn. datę jej wpływu .
Dołożone zostaną starania by przy stosowaniu
zwolnienia z podatku rolnego na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 4 ustawy z
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 Nr 136 poz.969)
dokumentowane były fakty nabycia gruntu od osoby obcej, poprzez
złożenie oświadczenia przez podatnika - pod rygorem odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznania stosownie do przepisów art. 180 § 2 ustawy
Ordynacja podatkowa.
Zwolnienia udzielane na wniosek podatnika, stosowane będą zgodnie
z art. 13d ust.3 ustawy o podatku rolnym, od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym podatnik złożył
wniosek.
Przestrzegane będą też przepisy art.13a ust. 3 cytowanej ustawy, że ulgi
żołnierskie stosowane będą od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu powołania do służby wojskowej,
do ostatniego dnia
miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby .
Zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub
powiększenie już istniejącego gospodarstwa będą udzielane – zgodnie a
art. 12 ust.3 tej ustawy – na 5 lat, licząc okres zwolnienia od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto grunty.
Przy ustalaniu daty powstania obowiązku
podatkowego w podatku od nieruchomości, jeżeli przedmiotem
opodatkowania będzie budynek lub jego część, przestrzegany będzie art.
6 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1
stycznia roku następującego po roku,
w którym budowa została
zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego
części przed jego ostatecznym wykończeniem.
Do podatników wskazanych w protokole kontroli
wystąpiono
z wezwaniem do złożenia deklaracji korygujących
lub pisemnego wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy danymi wynikającymi
z ewidencji gruntów i budynków a złożonymi przez nich deklaracjami.
Na bieżąco dokonywana będzie weryfikacja deklaracji na podatek od
nieruchomości, składanych
przez podatników będących osobami
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości
prawnej pod względem zgodności z ewidencją geodezyjną.
W drodze postanowienia (zgodnie z art. 165 § 2
ordynacji podatkowej) wszczynane będzie postępowanie podatkowe z
urzędu, w przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji podatkowej
mimo wcześniejszego wezwania do jej przedłożenia a następnie
wydawana będzie decyzja określająca wysokość zobowiązania
podatkowego.
Przestrzegać będziemy, aby wszyscy podatnicy
będący osobami fizycznymi zobowiązani do składania informacji o
gruntach i o lasach, składali je w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
okoliczności uzasadniających powstanie i wygaśnięcie obowiązku w
podatku rolnym, leśnym lub zmianę wysokości opodatkowania w trakcie
roku.
W przypadku nie złożenia przez podatnika
powyższej informacji wzywać będziemy do jej złożenia.
W stosunku do podatników (str.32 protokołu)
dokonano właściwego rozliczenia należnych wpłat.
Wydawane będą postanowienia, zgodnie z art. 76a §1 Ordynacji
podatkowej w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących
zobowiązań podatkowych.
W sytuacji złożenia przez przedsiębiorcę wniosku
o udzielenie ulgi w zapłacie podatku , w którym nie będzie sprecyzowane
czy wnioskowana ulga stanowi pomoc de minimis, czy inną pomoc
publiczną albo nie stanowi pomocy publicznej – podatnik będzie
wzywany do jego uzupełnienia .
Do czasu przedstawienia zaświadczeń lub informacji pomoc nie będzie
udzielona a w sytuacji nieuzupełnienia wniosku będzie on pozostawiany
bez rozpatrzenia.
Dołożone zostaną starania by w decyzjach podatkowych zamieszczane
były wszystkie elementy zawarte w art.210 § 1 Ordynacji podatkowej
oraz szerokie uzasadnienie faktyczne i prawne.
W stosunku do osób posiadających zaległości podatkowe podejmowane
będą czynności zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego
(stosownie do przepisów art. 6 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 z późn. zm.).
Poddano analizie możliwość dochodzenia odszkodowania od osoby
odpowiedzialnej za dopuszczenie do przedawnienia zobowiązań
podatkowych .
Postanowiono odstąpić od egzekwowania odszkodowania , z uwagi na
to, że osoba ta jest na emeryturze a dochodzone należności stanowią
niewielki procent budżetu gminy .
W odniesieniu do osób fizycznych ujętych pod poz. 2,3,4,5,6,11 i 12 zał. Nr
IV/8 protokołu - ustalono, że nie podlegają one obowiązkowi
podatkowemu w podatku od nieruchomości .
2.13.
Przy udzielaniu dotacji dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych , będziemy
sporządzać pisemne uzasadnienie wyboru konkretnej oferty i
dokumentować wykonanie obowiązków wynikających z przepisów art.15
ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.14 do 2.19
Wszystkie nieprawidłowości opisane w tych punktach zostały poddane
szczegółowej analizie .
Podjęto działania zmierzające do ich wyeliminowania .
2.20 .
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części służącej pokryciu
roszczeń z tyt. rękojmi ,za wady, gwarancji jakości zostanie
wyegzekwowane od wykonawcy w momencie odbioru końcowego
przedmiotu umowy .
3.
W zakresie mienia komunalnego :
3.1.
Pisemnie poinformowano dyrektorów jednostek oświatowych
o konieczności złożenia wójtowi gminy , wniosku o ustanowienie trwałego
zarządu nieruchomości będących we władaniu tych jednostek.
Download