Pan Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i

advertisement
Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
DD6.022.2.2016
Pan
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Odpowiadając na pismo z dnia 17 czerwca 2016 r., nr DP.1220.1.2016.7 w sprawie nowej wersji
projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności
innowacyjnej, przedstawiam następujące uwagi.
1.
W projekcie ustawy w art. 1 pkt 3 lit. c) oraz w art. 2 pkt 2 lit. c) zaproponowana została
nowa formuła dodatkowej ulgi, skierowanej do podatników podnoszących poziom nakładów
na B+R. Brzmienie przepisów może nasuwać wątpliwości, związane z prawidłowym
ustaleniem tzw. okresów podstawowych (3 kolejnych lat podatkowych), które są podstawą
do wyliczenia dodatkowej wartości ulgi dla podatników podnoszących w kolejnym roku
poziom wydatków B+R.
Przedstawiona propozycja redakcji ww. artykułów może być odczytywana zarówno w ten
sposób, iż każdy kolejny rok rozpoczyna następny „okres podstawowy” lub też tak, że
kolejny okres rozpoczyna się dopiero po zakończeniu wcześniejszego „okresu
podstawowego”. W opinii Ministerstwa Finansów ta druga interpretacja w sposób pełniejszy
odpowiada istocie ulgi przyrostowej, a brzmienie wskazanych przepisów powinno
jednoznacznie tę kwestię przesądzać, na przykład poprzez uregulowanie, iż dany rok może
być zaliczony tylko do jednego „okresu podstawowego”.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż proponowane przepisy w części dotyczącej progów
kwotowych i procentu dodatkowego odliczenia nasuwają wątpliwości związane z tym, iż
brak jest precyzyjnego wskazania czy w zależności od wartości wzrostu kosztów
kwalifikowanych cała kwota wzrostu wydatków objęta jest określonym procentem
odliczenia, czy nadwyżka ponad określony próg. Przykładowo, jeżeli wzrost wartości
kosztów kwalifikowanych wyniesie 5 mln zł, pojawia się pytanie, czy cała ta kwota będzie
objęta stawką 35%, czy też do kwoty 1 mln zł będzie stosowana 50% stawka, a nadwyżka,
czyli 4 mln zł objęta byłyby stawką 35%. Jeżeli intencją projektodawcy było zastosowanie
tego drugiego rozwiązanie, wówczas punkty tego przepisu mogłyby otrzymać następujące
brzmienie:
„(…)
1) 50% wartości wzrostu – w części w jakiej wartość wzrostu nie przekracza 1.000.000 zł,
oraz
2) 35% wartości wzrostu – w części w jakiej wartość wzrostu przekracza 1.000.000 zł, ale
nie przekracza 10.000.000 zł, oraz
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel.: +48 (22) 694 55 55 | e-mail: [email protected]
3) 15% wartości wzrostu – w części w jakiej wartość wzrostu przekracza 10.000.000 zł.”
Jeżeli zatem celem nie było wprowadzenie regresji globalnej (tj. przekroczenie progu
powoduje zastosowanie do całej wartości wzrostu niższej wartości procentowej), to należy
wprost wskazać, że dana stawka będzie miała zastosowanie do części wartości wzrostu
(regresja szczeblowa).
2.
W art. 1 pkt 4 oraz w art. 2 pkt 3 projektu ustawy, w projektowanych rozwiązaniach
dotyczących tzw. zwrotu gotówkowego, w wyrażeniu „podatnik rozpoczynający
prowadzenie działalności gospodarczej w roku podatkowym”, należałoby wskazać, że
chodzi o rok „rozpoczęcia działalności” lub „pierwszy rok podatkowy”.
3.
Należy dokonać zmiany brzmienia art. 12 ust. 2 projektu tak, aby regulacje w nim zawarte
odnosiły się do zdarzeń, które miały miejsce w roku podatkowym rozpoczynającym się
przed dniem 1 stycznia 2017 r. (a także do zdarzeń w roku podatkowym rozpoczynających
się po dniu 31 grudnia 2016 r.) W związku z tym przepis ten mógłby otrzymać następujące
brzmienie:
„2. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w roku
podatkowym rozpoczynającym się przed dniem 1 stycznia 2017 r. objęli udziały (akcje) w
spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności
intelektualnej, o której mowa w art. 4a pkt 23 ustawy zmienianej w art. 2, wniesiony przez
podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 4a pkt 24 ustawy zmienianej w art. 2, do
ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytuły objęcia tych udziałów (akcji),
a także z tytułu ich zbycia, w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia
2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.”.
Również w ust. 1 omawianego przepisu końcowa część przepisu powinna zostać
poprawiona tak, aby odnosiła się do zdarzeń mających miejsce po dniu 31 grudnia 20116 r.
4.
W art. 15 (wejście w życie ustawy), zdaniem Ministerstwa Finansów wszystkie przepisy
dotyczące kwestii podatkowych powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., a zatem
również przepis art. 11 i 12 powinny wejść w życie w tym dniu. Zasadne jest zatem
dokonanie odpowiednich zmian w tym zakresie w projekcie oraz w uzasadnieniu.
5.
Należy zwrócić uwagę, iż w projekcie przewiduje się, iż wprowadzenie regulacji spowoduje
ujemne skutki finansowe po stronie dochodowej budżetu państwa w wysokości ok. 4,4 mld
zł w dziesięcioletnim horyzoncie czasowym. Zmniejszenie wpływów budżetu państwa m.in.
z tytułu podatków dochodowych wymagać będzie jednego z działań:
 pozostawienia limitu wydatków na niezmienionym poziomie, a tym samym zwiększenia
deficytu budżetu państwa, co stoi w sprzeczności z realizacją Paktu Stabilności i Wzrostu
oraz wytycznych Rady Ecofin, zgodnie z którymi celem polityki fiskalnej jest dążenie do
średniookresowego celu budżetowego, do realizacji których Polska jako kraj członkowski
jest zobowiązana, lub
 nie zwiększania deficytu budżetu państwa z tytułu wprowadzenia przedmiotowej
regulacji, ale zmniejszania przestrzeni wydatkowej budżetu państwa, tj. ograniczania
wydatków przeznaczanych na realizację zadań poszczególnych dysponentów części
budżetowych.
Jednocześnie projektodawca zakłada, iż w kolejnych latach po wprowadzeniu regulacji
nastąpi poprawa salda budżetu państwa związana m.in. z pojawieniem się wpływów
podatkowych ze skomercjalizowanych wyników działalności badawczo-rozwojowej.
2
W obecnej wersji projektu (w przeciwieństwie do wcześniejszej wersji projektu z dn.
3 marca br.) w pkt 6 Oceny Skutków Regulacji „Wpływ na sektor finansów publicznych”
zakłada się konsekwencje dla budżetu państwa jedynie po stronie dochodowej. Budżet
państwa de facto nie będzie ponosił wydatków z tytułu wprowadzenia przedmiotowej
regulacji. Wobec powyższego konieczne jest uaktualnienie tekstu w pozycji „Źródła
finansowania” wskazującego, jako źródło finansowania w pierwszym okresie, budżet
państwa zgodnie z tabelą. Należałoby doprecyzować również wysokość salda
na poszczególne lata budżetowe w rozbiciu na budżet państwa i JST.
Również w tym punkcie OSR podano ogólną informację, iż w pierwszym okresie źródło
finansowania przedmiotowych regulacji to budżet państwa, a poniesione przez budżet
państwa wydatki należy traktować w ujęciu ekonomicznym jako inwestycję prorozwojową,
która w dłuższym okresie powinna zwrócić się, np. w postaci wpływów podatkowych.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak jednoznacznej informacji określającej łączny wpływ
wprowadzanych zmian na sektor finansów publicznych, proponuje się, aby w OSR do
projektu zawrzeć informację, czy (i ewentualnie w jakim stopniu) mogą wystąpić wydatki
obciążające sektor finansów publicznych, w kontekście konieczności stosowania wobec
przedłożonego projektu przepisów przewidzianych w art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
Ponadto w omawianym pkt 6 OSR w tabeli powinny się znajdować wyłącznie liczby, a opis
wyjaśniający szacunki powinien zostać ujęty w części pt: „dodatkowe informacje”. Również
w pkt 6 w części pt: „źródła finansowania” wskazuje się na „...poniesione przez budżet
państwa wydatki”, jednak w tabeli nie wykazane zostały wydatki budżetu państwa, dlatego
należałoby przedstawić opis w sposób odpowiadający zapisowi w tabeli.
6.
Końcowo należy zwrócić uwagę, iż w opinii Ministra Finansów projekt ustawy powinien
być przedmiotem obrad Komisji Prawniczej.
3
Download