Zarządzanie Ryzykiem Podatkowym

advertisement
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM PODATKOWYM
Zarządzanie Ryzykiem
Podatkowym
Arkadiusz Patryas
Jacek Jędrszczyk
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM PODATKOWYM
Ryzyko podatkowe
O co właściwie chodzi?
Ryzyko podatkowe
„Każde zdarzenie, którego
wystąpienie lub brak może mieć
negatywny wpływ na realizację
celów wyznaczonych w ramach
polityki podatkowej firmy”
3
Czynniki kształtujące ryzyko podatkowe
TRADYCYJNE
§§ Złożoność
Złożoność ii
niestabilność
niestabilność prawa
prawa
podatkowego
podatkowego ii jego
jego
interpretacji
interpretacji
§§ Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
karnoskarbowa
karnoskarbowa
§§ Sprawozdawczość
Sprawozdawczość
finansowa
finansowa
Przed „Enron’em”
4
NOWE
§§ Zwiększony
Zwiększony nadzór
nadzór regulacyjny
regulacyjny
(np:
(np: uregulowania
uregulowania SOX
SOX (SOA),
(SOA),
projekt
projekt VIII
VIII Dyrektywy
Dyrektywy EU),
EU),
§§ Nacisk
Nacisk na
na ład
ład korporacyjny
korporacyjny
(np.Kodeks
(np.Kodeks Dobrych
Dobrych Praktyk)
Praktyk)
§§ Rosnące
Rosnące oczekiwania
oczekiwania
udziałowców
udziałowców ii instytucji
instytucji
finansowych
finansowych w
w zakresie
zakresie kontroli
kontroli
wewnętrznej
wewnętrznej
§§ Odpowiedzialność
Odpowiedzialność podmiotów
podmiotów
zbiorowych
zbiorowych
Po „Enron’ie”
Źródła ryzyka podatkowego
Zewnętrzne
Zewnętrzne
§§ Niestabilne
Niestabilne prawo
prawo
podatkowe
podatkowe
§§ Niewystarczająca
Niewystarczająca wiedza
wiedza pracowników
pracowników
§§ Zmieniające
Zmieniające się
się
interpretacje
interpretacje prawa
prawa
podatkowego
podatkowego (w
(w tym
tym
orzeczenia
orzeczenia sądów)
sądów)
§§ Brak
Brak jasnych
jasnych ii skutecznych
skutecznych
wewnętrznych
wewnętrznych procedur
procedur podatkowych
podatkowych
§§ Fiskalizm
Fiskalizm organów
organów
skarbowych
skarbowych
§§ Braki
Braki w
w dokumentacji
dokumentacji transakcji
transakcji
§§ Zmiany
Zmiany w
w otoczeniu
otoczeniu
prawnym
prawnym
§§ Zmienne
Zmienne uwarunkowania
uwarunkowania
rynkowe
rynkowe
5
Wewnętrzne
Wewnętrzne
§§ Niewłaściwy
Niewłaściwy podział
podział obowiązków
obowiązków ii zadań
zadań
§§ Brak
Brak wymiany
wymiany informacji
informacji między
między działami
działami
+„merytorycznymi”
„merytorycznymi” ii finansowymi
finansowymi
§§ Brak
Brak zaangażowania
zaangażowania działu
działu podatkowego
podatkowego
w
w przygotowanie
przygotowanie transakcji
transakcji
§§ Błędy
Błędy w
w systemach
systemach informatycznych
informatycznych
§§ Niewykorzystany
Niewykorzystany potencjał
potencjał systemów
systemów
informatycznych
informatycznych
Skutki braku zarządzania ryzykiem
podatkowym
Skutki prawne
§ Powstanie zaległości
podatkowych (odsetki karne,
sankcje, utrata prawa do
odliczenia podatku lub ulgi)
§ Odpowiedzialność
karnoskarbowa
§ Odpowiedzialność podmiotów
zbiorowych
§ Naruszenie wymogów
sprawozdawczości
finansowej
6
Skutki biznesowe
§ Obniżona opłacalność
transakcji/działalności
§ Obniżona konkurencyjność
oferowanych produktów
§ Zwiększenie ogółu obciążeń
podatkowych
§ Zachwianie płynności
finansowej firmy
§ Pogorszenie wizerunku firmy
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM PODATKOWYM
Podatki
Proces Biznesowy
czy Dopust Boży?
Istota polityki podatkowej firmy
n
n
Ustalenie celów polityki podatkowej
n
Określenie priorytetów
n
Określenie profilu ryzyka podatkowego firmy
n
Określenie obszarów potencjalnej optymalizacji
n
Określenie źródeł ryzyka podatkowego
n
8
Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację polityki
podatkowej
Zdefiniowanie narzędzi (sposobów) minimalizacji ryzyka
podatkowego w firmie
Obszary ryzyka występujące u podmiotów
n
Ryzyko finansowe
Þ
n
Ryzyko odpowiedzialności karnej
Þ
n
Sankcje wynikające z ustawy o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych
Ryzyko odpowiedzialności karnej członków Zarządu
Þ
9
Sankcje wynikające z przepisów podatkowych
Sankcje wynikające z ustawy – Kodeks karny skarbowy
Priorytety polityki podatkowej w Polsce
Wyniki badań E&Y Polska:
n
n
n
10
Uniknięcie zaległości podatkowych i związanych z nimi
obciążeń (55%)
Minimalizacja obciążeń podatkowych (30%)
Przestrzeganie giełdowych obowiązków sprawozdawczych
(16%)
n
Unikanie odpowiedzialności karnoskarbowej (9%)
n
Ochrona reputacji firmy (9%)
n
Unikanie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (4%)
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM PODATKOWYM
Ryzyko
Podatkowe
Czy można się od
tego ubezpieczyć?
Źródła ryzyka podatkowego
Zewnętrzne
Wewnętrzne
12
Niewielka możliwość
minimalizacji
Zarządzanie
ryzykiem
podatkowym
Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym
Czynnik
ludzki
Procedury
wewnętrzne
Systemy
Informatyczne
13
Pojęcie i rola czynnika ludzkiego w procesie
zarządzania ryzykiem podatkowym
n
n
14
Zarządzanie czynnikiem ludzkim obejmuje dwie grupy
zagadnień:
Þ
precyzyjne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności
osób zatrudnionych
na poszczególnych stanowiskach
Þ
właściwy dobór personelu
i późniejsze świadome kierowanie procesem zdobywania
i utrwalania wiedzy przez pracowników
Kluczowy element zarządzania ryzykiem podatkowym
Procedury wewnętrzne – rola i zawartość
n
n
15
Efektywne zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi oraz
zapewnienie przestrzegania prawa podatkowego poprzez:
Þ
Komunikację pomiędzy pionem finansowym i pozostałymi działami
Þ
Kontrolę podejmowanych decyzji podatkowych
Þ
Zapewnienie spójności obiegu informacji w firmie z funkcjonalnością
systemów informatycznych
Spisane procedury wewnętrzne dla każdego zdefiniowanego
działania w procesie określają:
Þ
Co należy zrobić, jak to zrobić, kto ma to zrobić
Þ
Kiedy należy to zrobić, gdzie ma to być zrobione
Þ
Jakie procedury kontrolne należy zrealizować
Þ
W jaki sposób działania powinny być udokumentowane
Þ
Gdzie dokument ma być zarchiwizowany
Procedury wewnętrzne - jak zapewnić ich
skuteczność?
n
Kompletność
n
Komunikacja
n
Aktualizacja
Zdefiniowanie strategii
podatkowej i zaprojektowanie
kompletnych procedur
Monitorowanie zmian
i aktualizacja
procedur
16
Wdrożenie
procedur
Rola systemów informatycznych
w zarządzaniu ryzykiem podatkowym
n
n
n
n
n
n
17
Minimalizacja ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania
operacji księgowych
Oszczędność czasu i kosztów poprzez automatyzację
przetwarzania danych
Możliwość wielokrotnego wykorzystania przetworzonych danych i
uzyskanych wyników
Efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa
Przejrzystość sprawozdawczości i rachunkowości podatkowej oraz
kontrola prawidłowości rozliczeń poprzez porównywanie informacji
w dowolnych przekrojach i o zadanym stopniu szczegółowości
Zwiększenie kontroli podejmowania decyzji podatkowych
Korzyści z wdrożenia
systemu zarządzania ryzykiem
n
n
n
n
n
n
18
Zapewnienie zgodności z prawem podatkowym i innymi
przepisami prawa
Zmniejszenie ryzyka błędu w zakresie sprawozdawczości
podatkowej
Zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi oraz operacyjnymi
aspektami dotyczącymi zagadnień podatkowych
Wykrycie nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych
Zapewnienie efektywniejszej kontroli z punktu widzenia zarządu
oraz udziałowców/akcjonariuszy
Zachowanie najwyższych standardów
Kontakt:
Arkadiusz Patryas – Tax Director
[email protected]
Tel. (32) 760 77 41
Jacek Jędrszczyk – Tax Manager
[email protected]
Tel. (32) 760 77 09
19
Download