Nr 1 z 2015 r. - ISP Modzelewski

advertisement
KONFERENCJA
Problemy etyczne tworzenia i stosowania prawa
podatkowego..................................................................
3
Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch
Etyka w prawie podatkowym – współczesne problemy..
6
Prof. dr hab. Cezary Kosikowski
Etyka w procesie stanowienia prawa finansowego ........
7
Dr Andrzej Dmowski
Etyczne
granice
działań
pełnomocników
profesjonalnych
w
sprawach
podatkowych
i
karnoskarbowych.
Granice
prawidłowego
reprezentowania interesów klienta a działania mogące
wypełnić znamiona pomocnictwa, podżegania a nawet
sprawstwa
kierowniczego
w
przestępstwach
karnoskarbowych ...........................................................
14
Dr Michał Bitner
Między legalizacją „bezprawia” a delegalizacją
rzetelności – w poszukiwaniu aksjologii prawa
finansów publicznych .....................................................
29
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Etyka stanowienia przepisów prawa podatkowego. .......
34
Agata Czerniak
Doradca
podatkowy
jako
zawód
zaufania
podatkowego a deregulacja ...........................................
35
ROZPRAWY I DYSERTACJE
Jakub Jankowski
Wpływ transakcji M&A na status podatkowej grupy
kapitałowej .....................................................................
37
ARTYKUŁY I STUDIA
Anna Żarkowska
Odpowiedzialność solidarna w obrocie paliwami
płynnymi .........................................................................
41
Bartłomiej Kurant
Kiedy remont środka trwałego jest ulepszeniem tego
środka, wyłączonym na podstawie ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych z kategorii kosztów
uzyskania przychodu? ...................................................
44
Wojciech Safian
Pojęcie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w
podatku od towarów i usług ...........................................
46
Radosław Żuchowski
Nowe zasady rozliczania moneybacku w podatku
dochodowym od osób fizycznych...................................
47
Andrzej Dembiński
Rozpoznanie przychodu w postaci wartości nominalnej
udziałów objętych w zamian za aport.............................
51
Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze
sprzedaży
nieruchomości
wydatkowanego
na
adaptację budynku gospodarczego na cele
mieszkalne .................................................................
53
Andrzej Sójta, Aleksander J. Twardowski
Postępowanie przed sądami administracyjnymi.............
55
Marcin Szymocha
Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących. Część 2 ...........................................
57
Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska
Czy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego wlicza
się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług? ..........................................................................
59
Małgorzata Słomka
Oskładkowanie
wynagrodzenia
członka
rady
nadzorczej .....................................................................
62
Małgorzata Lehmann-Ziaja
Przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych ..................................................................
64
Piotr Wesołowski
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu
nabycia
paliw
silnikowych
do
pojazdów
samochodowych ............................................................
65
ANALIZY I OPINIE
Krzysztof Radzikowski
Kredyt kupiecki a podatek od towarów i usług (VAT) .....
69
Aleksandra Bekierz-Babińska
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z
wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo
skarbowe .......................................................................
71
Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska
Niepodzielone zyski .......................................................
74
Mariusz Kuśmierczyk
Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania
podatkowego
przez
zastosowanie
środka
egzekucyjnego ...............................................................
76
Radosław Pazik, Wojciech Safian
Rozliczenie zobowiązań podatkowych z tytułu
otrzymanych
odszkodowań
za
wywłaszczenie
własności nieruchomości, pozbawienie własności
nieruchomości na podstawie specustawy drogowej lub
należności za zbycie nieruchomości na cele
uzasadniające jej wywłaszczenie – wybrane problemy..
78
Justyna Zając-Wysocka
Crowdfunding a podatki – dokapitalizowanie pomysłu
często bez podatku ........................................................
81
Jacek Budziszewski
Skutki
podatkowe
zwrotu
przez
spółdzielnię
mieszkaniową
zwaloryzowanego
wkładu
mieszkaniowego ............................................................
82
Andrzej Dembiński
Prawo pomocy – problemy praktyczne ..........................
84
Mariusz Nowak
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych i
podatek zryczałtowany – problematyka „umów do 200
zł” .......................................................................................
85
dr Andrzej Dmowski
Restrukturyzacja
kapitałowa
podmiotów
z
wykorzystaniem
pochodnych
instrumentów
finansowych – wkłady aportowe do spółek prawa
handlowego.
Nowa
definicja
pochodnych
instrumentów finansowych oraz nowe zasady
rozpoznawania przychodów podatkowych z tytułu
transakcji na derywatach od dnia 1 stycznia 2015 r.
Część 1 ..........................................................................
87
PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Jacek Budziszewski
Podatki w praktyce .........................................................
91
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo podatkowe TSUE – styczeń 2015 r. ........
101
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.........................................................
106
Download