Warszawa, dnia 13 grudnia 2007 r. OBOWIĄZKI DORADCY

advertisement
Warszawa, dnia 13 grudnia 2007 r.
OBOWIĄZKI DORADCY PODATKOWEGO
Zawód doradcy podatkowego jest zawodem zaufania publicznego. Relacje
doradców z klientami oparte są na przejrzystych zasadach. Istotą tego zawodu jest
kierowanie się dobrem klienta, co w rezultacie prowadzi do obopólnych korzyści.
Warto więc popularyzować obowiązki i zasady na których opiera się praca
doradców podatkowych.
1. Etyka zawodowa
Doradca podatkowy, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego,
zobowiązany jest do przestrzegania pewnych określonych norm postępowania. Jedną
z najistotniejszych jest podejmowanie działań na rzecz i dla dobra klienta oraz ochrona
jego interesów. Pewnego rodzaju gwarantem przestrzegania tych norm jest ślubowanie,
które składa każda osoba wpisana na listę doradców podatkowych. Doradca przyrzeka, że
będzie wykonywał zawód, kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością
i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą oraz zasadami etyki zawodowej.
2. Podnoszenie kwalifikacji
Doradztwo podatkowe jest zawodem interdyscyplinarnym. Jego wykonywanie
wymaga opanowania wiedzy z kilku dziedzin, a także posiadania umiejętności stosowania
przepisów prawa, znajomość zasad księgowości i rozumienia branży, w której działa
potencjalny klient. Gwarantem znajomości aktualnie obowiązującego prawa podatkowego
oraz rzetelności wykonywania zawodu jest więc nie tylko posiadanie wyższego
wykształcenia, ale i nieustanne podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w konferencjach,
seminariach, szkoleniach i kursach.
3. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, pewności i gwarancji jakości usług, każdego
doradcę podatkowego obowiązuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
wykonywania zawodu (art. 44 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Dz.
U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86 z późn. zm.). W przypadku, gdy klient poniesie szkodę na skutek
niewłaściwej interpretacji lub błędu doradcy, będzie mógł odzyskać pieniądze od
towarzystwa ubezpieczeniowego. Za wyrządzoną szkodę odpowiada zarówno doradca
podatkowy, jak i jego pracownicy.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wykreśleniem z listy doradców
podatkowych i utratą prawa do wykonywania zawodu.
KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH
ul. Żurawia 22 lok. 601, 00-515 Warszawa, NIP 526-26-10-268
tel. (22) 428 17 88, fax (22) 502 33 61, [email protected], www.kidp.pl
1
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna
Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, doradcy ponoszą też odpowiedzialność
dyscyplinarną. Następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
zawodowych oraz dopuszczenie się czynów sprzecznych z zasadami etyki zawodowej,
może być pozbawienie prawa do wykonywania zawodu i skreślenie z listy doradców
podatkowych.
Klient mający zastrzeżenia do obsługi doradcy podatkowego może złożyć skargę do
zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
5. Tajemnica zawodowa, zabezpieczenie i przechowywanie danych
Kolejnym obowiązkiem, ale i prawem doradcy podatkowego, jest zachowanie
w tajemnicy informacji, danych oraz wszystkich faktów dotyczących klientów. Zasada ta
jest stosowana również w stosunku do pracowników doradcy podatkowego i obowiązuje
także po zakończeniu obsługi klienta. Jedynie w uzasadnionych przypadkach sąd lub
prokuratura może zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy. Jej naruszenie
jest czynem sprzecznym z prawem, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej
oraz pociąga za sobą odpowiedzialność dyscyplinarną.
Zachowanie tajemnicy zawodowej to także obowiązek ochrony dóbr osób
korzystających z usług doradców podatkowych. Ochronie powinny podlegać: dane
osobowe klientów, osób bliskich klientowi, przedsiębiorstwa, źródeł finansowania,
planowanych wydatków, a także działania prowadzone na granicy prawa, hasła dostępu
do systemów lub plików komputerowych, odręczne notatki, wydruki i wszelkiego typu
nośniki. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania tajemnicy, doradcy podatkowi
powinni m.in. stworzyć odpowiednie warunki do przechowywania tego typu danych,
uwzględniając przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Opłacanie składek
Doradcy podatkowi tworzą samorząd zawodowy zwany Krajową Izbą Doradców
Podatkowych. Przynależność doradców do Izby jest obowiązkowa i uprawomocnia się
z chwilą wpisu na listę osób wykonujących ten zawód i złożenia przez nich ślubowania.
Jednym z podstawowych obowiązków, wynikających z przynależności do samorządu jest
regularne opłacanie składek. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł i jest wpłacana
na rachunek bankowy Izby lub do kasy Biura KIDP do 20 każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji finansowej u doradcy podatkowego,
istnieje możliwość rozłożenia na raty zaległych składek na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy. Pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległych składek może być udzielona
doradcy podatkowemu raz na 4 lata. W tym celu doradca powinien złożyć wniosek
odpowiednio umotywowany i pozytywnie zaopiniowany przez właściwy Zarząd Regionalny
Oddziału KIDP.
7. Aktualizowanie danych adresowych
Kolejnym, istotnym obowiązkiem nałożonym ustawowo na doradców podatkowych,
jest informowanie Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach
dotyczących miejsca wykonywania zawodu. Każdy doradca ma 30 dni (od dnia zmiany
siedziby) na przekazanie aktualnych danych teleadresowych do Organu Izby.
Przestrzeganie przepisu stanowi pewnego rodzaju uwierzytelnienie działalności doradcy.
Niedotrzymanie tego obowiązku może być podstawą do nałożenia na doradcę
podatkowego grzywny w wysokości 5.000 zł.
KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH
ul. Żurawia 22 lok. 601, 00-515 Warszawa, NIP 526-26-10-268
tel. (22) 428 17 88, fax (22) 502 33 61, [email protected], www.kidp.pl
2
8. Zawieszenie wykonywania zawodu
Innym istotnym obowiązkiem, z jakiego powinni wywiązywać się doradcy jest
informowanie Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zamiarze zawieszenia
wykonywania zawodu trwającego dłużej niż 6 miesięcy. Także osoby wpisane na listę
doradców podatkowych mają obowiązek w terminie 30 dnia od daty wpisu na listę złożyć
tę informację w Organie Izby.
W przypadku, gdy zawieszenie wykonywania czynności doradztwa podatkowego
trwa dłużej niż 5 lat, wówczas KRDP skreśla z listy doradcę podatkowego.
Kwestie dotyczące obowiązków doradców podatkowych reguluje:
1) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.
86, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie
obowiązkowego
ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
podmiotów
wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. Nr 211, poz. 2065);
3) statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
4) zasady etyki doradców podatkowych;
5) oraz inne przepisy wewnątrzkorporacyjne Organów Izby.
KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH
ul. Żurawia 22 lok. 601, 00-515 Warszawa, NIP 526-26-10-268
tel. (22) 428 17 88, fax (22) 502 33 61, [email protected], www.kidp.pl
3
Download