Rola doradcy zawodowego w szkole, jako - ZSB

advertisement
Rola doradcy zawodowego w szkole,
jako odpowiedź na potrzeby rynku
pracy XXI wieku.
Prezentację przygotowali doradcy zawodowi
Szkolnych Ośrodków Kariery w Gliwicach
Maria Bisaga, Katarzyna Kadela-Koprowska
Ewa Radlak , Anna Partyka
Uczeń kończący szkołę i wchodzący na rynek
pracy, powinien być przygotowany do planowania
kariery zawodowej, a podejmując decyzje winien
brać zawsze pod uwagę swoją wiedzę,
umiejętności, zainteresowania, mając jednocześnie
świadomość swego potencjału intelektualnego
i społecznego oraz odpowiedzialności za własne
decyzje edukacyjno-zawodowe.
System poradnictwa zawodowego w Polsce
Sieć lokalnej współpracy na rzecz rozwoju
poradnictwa zawodowego tworzą:

Szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie
specjalistyczne.

Wydziały edukacji w samorządach, kuratoria oświaty,
centra informacji i planowania kariery wojewódzkich
urzędów pracy.

Mobilne centra informacji zawodowej i młodzieżowe biura
pracy OHP, akademickie biura karier.

Zakłady Doskonalenia Zawodowego, ośrodki doskonalenia
nauczycieli.

Organizacje zrzeszające pracodawców, fundacje, oraz
partnerzy społeczni.
Główne jednostki tworzące system poradnictwa
zawodowego w Gliwicach.
OHP
Centra Edukacji
i Pracy Młodzieży
MBP
MCIZ
MENi
S
KOWEZiU
Urząd Miasta
Kuratorium
MGiP
WUP PUP
Szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne
SZOK
GOM
Zrzeszenie
Pracodawców
Agencje Pracy
ABK
Uczelnie Wyższe OŚBK
Poradnie PsychologicznoPedagogiczne
Cech Rzemiosł
Pytanie:
Kto ma największy wpływ na rozwój poradnictwa
zawodowego w gliwickich szkołach?
ODPOWIEDŹ
Urząd
Miasta
GOM
Szkoły
Kuratorium
SZOK
OCZEKIWANIA
Jak działać, żeby
sprawniej współdziałać?
URZĄD MIASTA


Zwiększy się liczba etatów w SzOK- ach.

Opracowane zostaną biuletyny, informatory, ujednolicone
skrypty dla uczniów na każdy poziom kształcenia.

Utworzony zostanie ( np. na stronie Urzędu Miasta) bank
informacji o absolwentach gliwickich szkół.


Nawiązana zostanie współpraca z gliwickimi pracodawcami.

Zwiększone zostaną środki finansowe na rozwój doradztwa
i wyposażenie bazy dydaktycznej doradców.
W każdym
zawodowy.
gimnazjum
zatrudniony
zostanie
doradca
Informacje o działalności doradczej w Gliwicach umieszczane
będą w gliwickiej prasie( Informator Miejski).
GLIWICKI OŚRODEK METODYCZNY
 Podejmowane będą działania na rzecz propagowania
i doskonalenia systemu szkolnej orientacji zawodowej.
 Powstanie zaplecze metodyczne wspomagające pracę
doradczą.
 Kontynuowana będzie współpraca przy pozyskiwaniu
środków z funduszy unijnych.
KURATORIUM
 Modelowane będą sieci szkół z dostosowaniem do
potrzeb lokalnego rynku pracy.
 Szkolni
doradcy zawodowi
wsparcie merytoryczne.
będą
otrzymywali
 Na bieżąco będą monitorowane zmiany przepisów
dotyczących poradnictwa zawodowego w szkołach.
 Ogłaszane
będą konkursy na kursy grantowe
uwzględniające tematykę informacji, preorientacji
i doradztwa zawodowego.
SZKOLNE OŚRODKI KARIERY
 Będą
koordynowały pracę doradców w gimnazjach, a pod
bezpośrednią opieką będą miały szkoły ponadgimnazjalne, w których
realizowane będą warsztaty doradcze.
 Jako centrum informacji i koordynacji pracy doradców będą aktywnie
uczestniczyć i organizować imprezy lokalne.
 Przy SzOK-u powołany zostanie Zespół
Diagnostyczny mający za
zadanie badania lokalnego rynku pracy i edukacji.
 Zintegrują
ludzi zajmujących się problematyką doradztwa
zawodowego. Nawiązana zostanie ścisła współpraca i wymiana
doświadczeń.
 Będą organizowały konferencje , warsztaty i szkolenia w celu
wzbogacania warsztatu pracy osób zajmujących się poradnictwem
zawodowym.
GIMNAZJA I SZKOŁY
PONADGIMNZAZJALNE


W każdym gimnazjum zatrudniony będzie szkolny doradca zawodowy.

W każdej szkole zostanie opracowany i realizowany wewnątrzszkolny
system poradnictwa zawodowego.

Szkolni doradcy zawodowi będą ściśle współpracować ze Szkolnymi
Ośrodkami Kariery ,korzystając z ich bazy informacji.

Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z opracowanych
i ujednoliconych dla danego poziomu kształcenia narzędzi pracy:
skryptów, indywidualnych portfolio i specjalistycznych programów
komputerowych.

Uczniowie będą mieli dostęp do rzetelnej informacji o rynku edukacji
i pracy.
Szkoły ponadgimnazjalne będą pod opieką Szkolnych Ośrodków
Kariery prowadzących działalność grupową i indywidualną dla
uczniów.
Przejawem współpracy i wymiernej korzyści dla
środowiska lokalnego może być:
imprez lokalnych integrujących środowisko pracy
i nauki, typu: Dni Kariery, Targi Edukacyjne, Targi Pracy, konkursy
z zakresu orientacji zawodowej lub przedsiębiorczości.
Promowanie wolontariatu w lokalnych przedsiębiorstwach, spotkania
z pracodawcami i osobami wykonującymi rożne zawody.
Promocja instytucji lokalnych w środowisku szkolnym.
Wysoka jakość usług doradczych w szkołach.
Dopasowanie rynku edukacji do lokalnego rynku pracy.
Absolwenci gliwickich szkół, wspomagani przez doradców
zawodowych przejmą odpowiedzialność za własną przyszłość
zawodową i planowanie kariery.
 Organizacja





Trudności z jakimi zmierzy się doradca
zawodowy w swojej pracy
 Pozyskanie dobrej jakościowo informacji
edukacyjno-zawodowej.
 Bariery składające się na współczesne rozumienie
potrzeby i popularyzowanie usług doradczych
w środowiskach edukacyjnych.
 Uboga oferta dotyczącą dostępności programów
komputerowych i narzędzi multimedialnych.
 Małe wsparcie finansowe warsztatu pracy
doradcy.
Podsumowanie
Dzisiaj niezbędne jest zatrudnienie w szkole
nauczyciela- doradcy zawodowego z pełnymi
kwalifikacjami, kompetentnego, zaangażowanego
oraz uwzględnienie jego pracy w planie
dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
Aby praca z uczniem w zakresie planowania
kariery była skuteczna, musi być ciągła
i systematyczna.
Dbajmy zatem o rozwój poradnictwa
zawodowego w naszych szkołach, aby
absolwenci gliwickich szkół wchodząc na
współczesny rynek pracy nie obawiali się
nawet największej konkurencji.
Dzięki kluczowi w kształcie V stado może
pokonać dystans co najmniej 71 procent większy,
niż gdyby każdy ptak leciał osobno”/.../
„Ludzie, którzy dążą w tym samym kierunku,
złączeni poczuciem wspólnoty mogą osiągnąć
swój cel szybciej i łatwiej, ponieważ wzajemnie
się wspierają”
Na
skutek
niezmiernie
szybkich
przemian
gospodarczych i społecznych wyraźnie widoczne są dzisiaj
wszystkie słabe punkty poradnictwa zawodowego dla
dzieci, młodzieży i absolwentów szkół.
Jednocześnie szkoły znajdują się w sytuacji
zwiększonego zapotrzebowania na rozwijanie dostępności
i powszechności usług doradczych, adresowanych do
dzieci, młodzieży podczas ich nauki w szkole.
Obserwujemy
paradoksalnie
wyraźny
wzrost
zapotrzebowania na tego typu usługi przy ograniczonej ich
dostępności.
Download