iptpb3/423-169/12-2/ir

advertisement
Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPTPB3/423-169/12-2/IR
Data
2012.07.24
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Rok
podatkowy
Słowa kluczowe
rok kalendarzowy
rok podatkowy
umowa spółki
zmiana
Istota interpretacji
Czy pierwszy rok podatkowy po zmianie rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i skończy 30
kwietnia 2013 r.?
Wniosek ORD-IN
111 kB
Zmiana roku podatkowego
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów
prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2012 r. (data wpływu 8 maja
2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej
podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego - jest
nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 8 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego
od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Dnia 17 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością podjęło uchwałę o zmianie roku obrotowego z kalendarzowego na
rozpoczynający się 1 maja i kończący 30 kwietnia. Zmiana umowy Spółki została zgłoszona
do KRS i dnia 17 lutego 2012 r. Sąd Gospodarczy wydał stosowne postanowienie, w którym
wpisał zmianę.
Dnia 19 stycznia 2012 r. Spółka zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie
roku podatkowego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy pierwszy rok podatkowy po zmianie rozpoczął się 1 stycznia 2012 r. i skończy 30
kwietnia 2013 r....
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 8 ust. 3 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po
zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po
zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego.
Warunkiem zmiany roku jest złożenie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w
terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.
Spółka ocenia, iż dopełniła wszystkich warunków, o których mowa w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, stąd pierwszy rok podatkowy rozpoczął się dnia 1 stycznia
2012 r., a skończy dnia 30 kwietnia 2013 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny
prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dnia 17 stycznia 2012 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zmianie roku
obrotowego z kalendarzowego na rozpoczynający się 1 maja i kończący 30 kwietnia. Zmiana
umowy Spółki została zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego i dnia 17 lutego 2012 r.
Sąd Gospodarczy wydał stosowne postanowienie, w którym wpisał zmianę.
Dnia 19 stycznia 2012 r. Spółka zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie
roku podatkowego.
Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych
zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).
Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z
zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w
statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady
ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.
Z kolei art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż w razie
zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od
pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do
końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i
dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
Z treści art. 8 ust. 4 ww. ustawy wynika, że zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku
podatkowego.
Jak wynika z powyżej cytowanych unormowań dla skuteczności odstąpienia przez
podatnika od „zasady tożsamości roku podatkowego z rokiem kalendarzowym” jest
spełnienie następujących warunków. Pierwszym jest postanowienie o zmianie roku
podatkowego w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio
regulującym zasady ustrojowe. Drugim zaś jest zawiadomienie o tej zmianie naczelnika
urzędu skarbowego, przy czym w oparciu o ust. 4 omawianego przepisu czynność ta winna
zostać dokonana w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.
W ocenie tut. Organu, treść przywołanego powyżej art. 8 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych pozwala na wywiedzenie kolejnego obowiązku, jaki
spoczywa na podatniku, który zamierza dokonać zmiany roku podatkowego, a mianowicie
wymogu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany umowy spółki w zakresie
zmiany roku podatkowego.
W niniejszej sprawie rozpoznaniu przez tut. Organ została poddana kwestia skuteczności
zmiany roku podatkowego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Wykładnia
organu dotyczy zatem treści art. 8 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych. Niemniej jednak, wobec brzmienia art. 8 ust. 1 ww. ustawy analiza
dokonywana w trakcie niniejszego postępowania interpretacyjnego musi zostać powiązana z
regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.).
Zgodnie bowiem z art. 255 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych zmiana umowy spółki
wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Natomiast stosownie do treści art. 256 § 1
ww. ustawy zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
Treść przywołanego art. 256 § 1 Kodeksu spółek handlowych nakazuje przyjęcie, iż
każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy wymaga wpisu do rejestru sądowego.
Z powyższego wynika, iż wpis zmian umowy spółki do Krajowego Rejestru Sądowego
ma charakter konstytutywny. W konsekwencji, to chwila jego dokonania wpływa na skutki
prawne zmiany umowy spółki. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od
chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały
ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w
stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały.
Zatem, według tut. Organu zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu
dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.
Odnosząc powyższe do przedmiotowego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż
Wnioskodawca nie wypełnił wszystkich nałożonych prawem obowiązków decydujących o
skuteczności dokonanej przez Niego zmiany roku podatkowego, które to czynności muszą
zostać przeprowadzone przed planowaną zmianą roku podatkowego. Skoro pierwotny rok
podatkowy Spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, to wyżej wskazane czynności winny
zostać dokonane już w grudniu 2011 roku.
Biorąc pod uwagę powyższe tut. Organ ocenia, iż nie można uznać za prawidłowe
stanowiska Spółki przedstawionego we wniosku o interpretację, iż obecny rok podatkowy
Spółki trwa od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.
Mając na względzie, iż Spółka nie dokonała prawnie skutecznej zmiany roku
podatkowego powoduje, iż Jej rok podatkowy w dalszym ciągu pokrywa się z rokiem
kalendarzowym. Tak więc zmiana umowy Spółki, której przedmiotem jest ustalenie roku
podatkowego innego niż rok kalendarzowy w przedmiotowej sprawie będzie skuteczna
dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego, tj. po dniu 31 grudnia 2012 r.
Powoduje to, iż rok podatkowy Spółki w dalszym ciągu pokrywa się z rokiem
kalendarzowym.
Reasumując, biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane
przepisy prawne tut. Organ ocenia, iż nie została przez Spółkę prawnie skutecznie zgłoszona
zmiana roku podatkowego od 1 stycznia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r., ponieważ wpis
zmiany umowy Spółki dotyczący wyboru innego roku podatkowego w Krajowym Rejestrze
Sądowym nastąpił dopiero dnia 17 lutego 2012 r.
W związku z tym rejestracja zmiany umowy Spółki w zakresie roku podatkowego będzie
mogła wywierać skutek prawny dopiero od 1 stycznia 2013 r.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu
prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację
w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej
wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do
WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od
dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli
organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia
tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są
przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro
Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300
Piotrków Trybunalski.
Download