Koszty uzyskania przychodów - Krajowa Informacja Skarbowa

advertisement
Koszty uzyskania przychodów
Źródło: Krajowa Informacja Skarbowa
W jaki sposób należy ustalić na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych koszty przypadające na poszczególne źródła przychodów, jeśli źródło
z którego dochód nie jest opodatkowany zostało utworzone w trakcie roku
podatkowego?
W myśl art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.), jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania
przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane
z przychodami, z których dochody lub ich część są nieopodatkowane lub zwolnione od
podatku, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne
źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł
w ogólnej kwocie przychodów.
Zastosowanie tych przepisów jest zatem możliwe tylko w takim przypadku, gdy w danym
okresie funkcjonują dwa różne źródła dochodów, tj. opodatkowane i nieopodatkowane (albo
zwolnione).
Podstawowym warunkiem zastosowania tej metody jest taki stan faktyczny, iż nie ma
możliwości ustalenia kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła. Rozliczenie
kosztów podatkowych związanych z różnymi przychodami ma na celu ustalenie tej ich części,
która powinna mieć wpływ na dochód do opodatkowania. Z całej bowiem ogólnej masy
przychodów i kosztów podatkowych podatnik musi wyodrębnić te, które mają wpływ na
dochód do opodatkowania i wyeliminować te, które nie powinny mieć tego wpływu.
Metoda ta może być stosowana przy wykorzystaniu porównywalnych danych w okresie
istnienia dwóch różnych źródeł przychodów, w związku z którymi ponoszone są koszty
podlegające proporcjonalnemu rozliczeniu. Jeżeli określone źródło dochodów zostało
utworzone w trakcie roku podatkowego, wówczas uwzględnia się porównywalne dane, tj.
przychody od daty powstania tego źródła w trakcie roku podatkowego (a nie od początku
roku podatkowego) do końca miesiąca.
Proporcjonalne rozliczenie kosztów podatkowych oparte jest na ustaleniu wskaźnika udziału
tych kosztów w ogólnej ich kwocie na podstawie następujących wzorów:
Wu = Pź/Po x 1OO
Kź = Wu x Ko
Wu - wskaźnik proporcjonalnego udziału przychodów w danym okresie
Pź - kwota przychodów z określonego źródła w danym okresie
Po - ogólna kwota przychodów w danym okresie
Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła ani wykładni prawa.
Zapraszamy do korzystania z usług Krajowej Informacji Skarbowej - www.kis.gov.pl .
Informujemy, że pod numerem infolinii: z tel. stacjonarnych 801 055 055, z tel. komórkowych 22 330 03 30, z zagranicy +48 22 330 03 30
Krajowa Informacja Skarbowa udziela telefonicznych informacji dotyczących prawa podatkowego i celnego od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7.00 do 18.00.
Zapraszamy także do odwiedzenia Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów www.portalpodatkowy.mf.gov.pl , strony internetowej
Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl .
Kź - kwota kosztów dotyczących określonego źródła przychodów w danym okresie
Ko - ogółem kwota kosztów w danym okresie.
Przy tej metodzie ustalenie kosztów podatkowych uzależnione jest wyłącznie od określenia
kwoty przychodów przypadających na poszczególne źródła dochodów.
Podstawa prawna:
- Art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards