sprawozdanie finansowe za rok 2016

advertisement
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE ZA ROK 2016
STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„ NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ „
z siedzibą : 32-310 Klucze , ul. Partyzantów 1
Na które składa się :
 wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 informacja dodatkowa ;
 bilans;
 rachunek zysków i strat;
Wolbrom , dnia 31 marzec 2017r.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Nazwa jednostki : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Nad Białą
Przemszą” ;
II. Adres siedziby : 32-310 Klucze , ul. Partyzantów 1 ;
III. Organ rejestrowy : Krajowy Rejestr
Sądowy – REJ. Stowarzyszeń nr
KRS 0000294915 , NIP 637-212-04-13, Regon 120653516
Celem Stowarzyszenia są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów
wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i
prowadzenie ekonomicznej przez mieszkańców tych terenów oraz
potencjalnych przedsiębiorców , a także aktywizację oraz współpracę
lokalnych środowisk.
Podstawowa działalność statutowa :
1.Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz podejmowanie i wspieranie działań na rzecz
realizacji LSR ;
2. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności :
3.Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska ;
4.Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich ;
5.Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego , w szczególności rozwoju grup i organizacji
społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu;
6.Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców ;
7.Wspomaganie rozwoju kultury , sztuki i sportu ;
8.Wspieranie rozwoju turystyki , w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury
turystycznej ;
9.Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania
lokalnych tradycji i sztuki ;
10.Wspieanie przedsiębiorczości ;
11.Przeciwdziałanie bezrobociu ;
12.Zapobieganie wykluczeniu społecznemu ;
13.Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa ;
14.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki
społecznej ;
15.Wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych
źródeł energii ;
16.Wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia
mieszkańców , w szczególności infrastruktury teleinformatycznej ;
17.Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i UE ;
IV. Stowarzyszenie istnieje od 17.12.2007 roku;
V.
Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy ;
VI. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu
kontynuowania działalności statutowej w dającej się
przewidzieć przyszłości , nie istnieją okoliczności
wskazujące na jej zagrożenie ;
VII. Na dzień bilansowy wycenia się :
- środki trwałe według ich wartości początkowej , pomniejszając o odpisy
amortyzacyjne dokonywane metodą liniową i ewentualne odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości ;
-należności , udzielone pożyczki oraz zobowiązania wobec dostawców w
kwocie wymaganej zapłaty ;
-rzeczowe składniki aktywów obrotowych według ceny nabycia ;
- rezerwy według uzasadnionej , wiarygodnie oszacowanej wartości ;
-fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku
do poprzedniego roku. Planowanych odpisów amortyzacyjnych środków
trwałych dokonuje się drogą liniową.
Wynik finansowy ustalany jest według metody porównawczej.
VIII.Stowarzyszenie sporządza Sprawozdanie Finansowe za
2016 rok zgodnie z art. 3 ust.1a pkt.2 Ustawy o
rachunkowości
INFORMACJA DODATKOWA za rok 2016
Informacja dotycząca działu AKTYWA : 1 304 028,55 zł
Na aktywa trwałe Stowarzyszenia w bilansie składają się :
1. Środki trwałe , wyposażenie oraz wartości niematerialne w wartości
netto ( po umorzeniu ) w kwocie : 50,84 zł
2.
3. Należności krótkoterminowe :
7 057,44 zł
w tym nieodpłatne świadczenie: 6 873,25 zł
pozostałe należności
: 184,19 zł
4. Na saldo środków pieniężnych składa się : 1 290 965,36 zł
w tym środki na rachunku bankowym w PLN :
środki na rachunku bankowym w EURO:
środki w kasie :
1 275 516,30 zł
2 438,89 EURO
4 659,42 zł
5. Krótkoterminowe rozliczenia między okresowe
( koszty poniesione w 2016r. a nie pokryte środkami w 2016r.) :
5 001,66 zł - Mecenat Małopolski
Informacja dotycząca działu PASYWA : 1 304 028,55 zł
1.Fundusz własny Stowarzyszenia w tym : 512 484,90 zł
wynik finansowy netto za rok obrotowy powstały z różnicy
przychodów i poniesionych kosztów / zysk /
2. Saldo zobowiązań krótkoterminowych wynosi: 11 778,76 zł
rozrachunki z dostawcami i pracownikami , podatki , ZUS
3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 6 732,42 zł
z tytułu niezamortyzowanej wartości środka trwałego oraz
otrzymanych dotacji
pozostałe rozliczenia nie
Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów
/ według rachunku wyników za rok 2016 /
1. Przychody z działalności statutowej :
1 767 421,00 zł
- otrzymane składki członkowskie :
185 773,00 zł
- wykorzystana ( otrzymana pomoc –dofinansowanie
do projektów ) :
1 040 913,21 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015 : 540 734,79 zł
2.Koszty działalności statutowej :
452 992,58 zł
- zużycie materiałów, wyposażenia , oraz świadczenie
usług w ramach realizowanych projektów i funkcjonowania LGD
3.Koszty administracyjne :
4.Pozostałe przychody:
5. Pozostałe koszty
1 678,92 zł
16 680,00 zł
43 929,89 zł
( w tym nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2015 „-„ 28 249,89 zł)
6.Przychody finansowe :
7. Koszty finansowe :
17,86 zł
0,09 zł
IX. Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. :
Stowarzyszenie zatrudnia na dzień 31.12.2016r. – 5 osoby
X.
Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę
sytuacji majątkowej , finansowej i wynik finansowy
jednostki zostały przedstawione.
Zarząd Stowarzyszenia
Wolbrom , dnia 31 marzec 2017r.
Download