Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

advertisement
Obowiązuje od 1 sierpnia 2016r.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
stosowane od 1 sierpnia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Taryfa podstawowa decyzja Prezesa URE Nr: OŁO-4210-41(8)/2015/385/XIV/ASz z
dn. 24 listopada 2015r.publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz.
4603 z dn. 27 listopada 2015r.).
I korekta taryfy decyzja Prezesa URE Nr: OŁO-4210-7(5)/2016/385/XIV-A/ASz z dn.
22 marca 2016r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz.
1481 z dn. 31 marca 2016r.).
II korekta taryfy decyzja Prezesa URE Nr: OŁO-4210-16(8)/2016/385/XIV-B/ASz
z dn. 5 lipca 2016r. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
poz. 2978 z dn. 12 lipca 2016r.).
CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1 Ceny w zakresie wytwarzania ciepła
Ceny:
Grupa
odbiorców
Rodzaj ceny
1
2
3
netto
netto
G - 1*
G-2
za zamówioną moc cieplną
rata
roczna
miesięczna
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
nośnika ciepła
(woda
uzupełniająca)
zł/m3
5
6
Ciepła*
4
119.570,41
122.716,61
9.964,20
10.226,38
58,89*
45,28
24,87
29,04
4.2 Stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła
Stawki opłat za usługi przesyłowe
rata miesięczna
Grupa
Rodzaj stawki roczna stawka
stawka opłaty
stawki opłaty
odbiorców
opłat
opłaty stałej
zmiennej
stałej
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
zł/GJ
1
G-1
G-2
2
3
netto
netto
37.161,82
32.606,72
4
5
3.096,82
2.717,23
13,98
12,46
Z uwagi na fakt, iż ciepło dostarczane odbiorcom na terenie osiedla Zamkowa Wola,
należącym do grupy taryfowej G – 1, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa
ciepłowniczego, wytwarzane jest w źródle stanowiącym własność tego przedsiębiorstwa oraz
kupowane od firmy BIOZEC Sp. z o.o. Konopnica, w rozliczeniach z odbiorcami tej grupy
stosowany będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę ciepła.
Średnioważona cena ciepła, obliczona wg wzoru wynosi:
Ccs = 0,82615 * Cc1 + 0,17385 * Cc2
Ccs = 0,82615 * 33,49 zł/GJ + 0,17385 * 58,89 zł/GJ
Ccs = 27,67 zł/GJ + 10,24 zł/GJ
Ccs = 37,91 zł/GJ
gdzie:
Ccs - średnioważona cena ciepła ( zł/GJ ).
Cc1 - cena ciepła zakupionego w firmie BIOZEC Sp. z o.o. Konopnica wprowadzanego do sieci
ciepłowniczej na terenie grupy taryfowej G–1.
Cc2 - cena za ciepło wytwarzane w źródłach stanowiących własność przedsiębiorstwa
ciepłowniczego, zasilających sieć ciepłowniczą na terenie grupy taryfowej G–1.
4.4 Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców mają zastosowanie w
przypadku budowy przyłączy określonych w obowiązującym dla przedsiębiorstwa planie
rozwoju dla okresu na który jest opracowana taryfa.
Adres inwestycji
Średnica ( mm)
Stawka netto (zł/mb)
Zamkowa Wola
2 x 50Dn
157,55
Solidarności
Zamkowa Wola
2 x 65 Dn
165,46
Solidarności
Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie podane są w wielkościach netto,
bez uwzględnienia podatku od towarów i usług. Będzie on naliczany zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku VAT.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards