Zmiana

advertisement
Gmina i Miasto Miechów
Zakład Gospodarki Komunalnej
32-200 Miechów
ul. Konopnickiej 30
Zmiana
Taryfy dla ciepła
2010 rok
2
W taryfie dla ciepła Gminy i Miasta Miechów - Zakład Gospodarki Komunalnej w Miechowie
stanowiącej załącznik do Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2010 r.
znak Nr OKR-4210-4(8)/2010/716/V/JP(z późn. zm.), opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 199 z dnia 6 maja 2010 r., wprowadzoną do stosowania od dnia
1 czerwca 2010 r. (tab. A) oraz zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
8 lipca 2010 r. znak NR OKR-4210-21(6)2010/716/VA/JP opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego Nr 365 z dnia 16 lipca 2010 r., wprowadzoną do stosowania od dnia
28 sierpnia 2010 r. (tab. B), wprowadza się następujące zmiany:
Część IV Rodzaje oraz wysokość stawek opłat, otrzymuje nowe brzmienie:
Część IV.
Rodzaje oraz wysokość stawek opłat.
W niniejszej taryfie przedstawiono stawki opłat (netto) nie zawierające podatku od towarów i usług
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc oraz stawki opłat za ciepło.
Tabela A
Grupa
taryfowa
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
W1
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
Stawki opłaty
miesięcznej za Stawki opłat
zamówioną moc
za ciepło
cieplną
zł/MW/m-c
zł/GJ
NETTO
NETTO
10 769,90
11 602,04
17 827,00
8 331,80
16 047,39
7 226,69
12 149,15
9 050,29
46,02
59,00
46,35
47,19
43,48
45,32
49,57
44,80
Tabela B
Grupa
taryfowa
Lp
1
2
G2
GO10
Stawki opłaty
miesięcznej za Stawki opłat
zamówioną moc
za ciepło
cieplną
zł/MW/m-c
zł/GJ
NETTO
NETTO
11 018,84
8 573,42
49,35
59,25
3
2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ przedsiębiorstwo
energetyczne nie planuje przyłączenia nowych odbiorców.
Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne, niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany
w taryfie i wystąpi do Prezesa URE o jej zatwierdzenie.
Download