MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

advertisement
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - Rzeszów
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
nazwa skrócona: MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.
35-0 5 1 R z e s z ó w , u l . S t a s z i c a 2 4 , sekretariat: tel./ fax 0 17 85 41 707, tel. 0 17 85 41 542, t e l . c e n t r a l a : 0 17 85 45 222,
e - m a i l : s e k r e t a r i a t @ m p e c r z e s z o w . p l s k r . p o c z t . 2 1 8 K o n t o : B a n k Pekao S.A.w Warszawie 05 1240 6292 1111 0010 5014 9475
Kapitał Zakładowy: 51 396 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Rzeszowie
MPEC/TP/5013/2/3458/2016
KRS: 0000294660
NIP: 8133527259
REGON: 180279488
Rzeszów, dnia 30.12.2016 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością uprzejmie zawiadamia, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr OKR-4210-41(10)/2016/13950/VIII/MGI z dnia 29 grudnia 2016 r. została zatwierdzona
nowa Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Taryfę tę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 grudnia 2016 r. pod poz. 4360 i będzie obowiązywać od 16 stycznia 2017 r.
Równocześnie informuje się, że od 16 stycznia 2017 r. wprowadza nową Taryfę
dla ciepła, wytwórca ciepła: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział
Elektrociepłownia Rzeszów, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr: OKR-4210-42(12)/2016/1249/104/XIV/EŚ, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2016r. pod poz. 4324. W ślad za tym
uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła od 16 stycznia 2017 r.
obowiązują w wysokości określonej w poniższej tabeli (verte).
W związku z powyższym, począwszy od 16 stycznia 2017 r. faktury za dostawę ciepła
wystawiane przez MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. będą zawierać nowe uśrednione ceny
za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła ustalone zgodnie z zasadami określonymi
w części 4 pkt 2 Taryfy dla ciepła naszego przedsiębiorstwa, oraz stawki opłat za usługi
przesyłowe w wysokości zgodnie z częścią 4 pkt 3 Taryfy wymienionej na wstępie.
- tabela z cenami: verte-
Ceny i stawki opłat za ciepło obowiązujące od 16 stycznia 2017r.
Podane w tabeli ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
L.p.
1.
Rodzaj opłaty
Jednostka
Netto
Uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną,
ciepło i nośnik ciepła:
1.1 Uśredniona cena za zamówioną moc cieplną
zł/MW/m-c
7 325,72
1.2 Uśredniona cena za ciepło
zł/GJ
28,18
1.3 Uśredniona cena za nośnik ciepła
zł/m3
9,19
2.
Stawki opłat za usługę przesyłową:



dla Odbiorców grupy P1
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
- stawka opłaty zmiennej
zł/MW/m-c
zł/GJ
2 072,85
14,57
dla Odbiorców grupy P2
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
- stawka opłaty zmiennej
zł/MW/m-c
zł/GJ
3 533,76
16,68
dla Odbiorców grupy P3
- miesięczna rata stawki opłaty stałej
- stawka opłaty zmiennej
zł/MW/m-c
zł/GJ
3 692,57
16,37
Download