TARYFA DLA CIEPŁA

advertisement
Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OPO-4210-60(6)/2010/227/VII/ASz
z
listopada 2010 r.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zmiana taryfy dla ciepła
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu sp. z o.o.
z siedzibą w Nowym Tomyślu
W „Taryfie dla ciepła” ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Nowym Tomyślu sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu, stanowiącej załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 14 lipca 2010 r. nr OPO-421017(12)/2010/227/VII/ASz
wprowadza się następujące zmiany:
Część IV „Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat” otrzymuje brzmienie:
1. Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła dla
grup odbiorców: A1.1, A1.2,A1.3, A2
a) Do wyliczenia cen za zamówioną moc cieplną dla odbiorców przyłączonych do wspólnej
sieci, stosowany będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę.
Średnioważoną cenę za zamówioną moc cieplną oblicza się wg następującego wzoru:
Cmś = 0,157 x Cmc1 + 0,843 x Cmc2
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Cmś - średnioważona cena za zamówioną moc cieplną [zł/ MW],
Cmc1 - cena za zamówioną moc cieplną według aktualnej taryfy ciepłowni „Chifa” [zł/MW],
Cmc2 - cena za zamówioną moc cieplną sprzedawcy [zł/ MW].
b) Do wyliczenia cen ciepła dla odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci, stosowany
będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę.
Średnioważoną cenę ciepła oblicza się wg następującego wzoru:
Ccś = 0,164 x Ccc1 + 0,836 x Ccc2
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ccś - średnioważona cena ciepła [zł/ GJ],
Ccc1 - cena ciepła według aktualnej taryfy ciepłowni „Chifa” [zł/GJ],
Ccc2 - cena ciepła sprzedawcy [zł/ GJ].
c) Do wyliczenia cen nośnika ciepła dla odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci,
stosowany będzie algorytm ustalający średnioważoną cenę.
Średnioważoną cenę nośnika ciepła oblicza się wg następującego wzoru:
Cnś = 0,132 x Cnc1 + 0,868 x Cnc2
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Cnś - średnioważona cena nośnika ciepła [ zł/ m3],
Cnc1 - cena nośnika ciepła według aktualnej taryfy ciepłowni „Chifa” [zł/m3],
Cnc2 - cena nośnika ciepła sprzedawcy [ zł/ m3].
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną
moc cieplną Cmc 2
Jednostka miary
Grupa odbiorców
A1.1
roczna
netto
zł/MW/rok
rata
miesięczna netto
zł/MW/m-c
A1.2
A.1.3
67953,14
5662,76
2.
Cena ciepła Ccc 2
zł/GJ
netto
48,26
3.
Cena nośnika ciepła
Cnc 2
zł/m3
netto
19,05
4.
5.
Stawka opłaty
stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe
roczna
netto 16587,06 18330,38 19357,11
zł/MW/rok
rata
miesięczna netto 1382,25 1527,53 1613,09
zł/MW/m-c
zł/GJ
A.2
netto
10,00
15,42
11,38
7346,87
612,24
4,95
2. Wysokość stawek opłat w zakresie wytwarzania ciepła dla grup odbiorców BWL, BW,
CG, CGL.
Grupa odbiorców
Lp. Wyszczególnienie
Jednostka miary
BWL
BW
CG
CGL
Stawka opłaty miesięcznej za
zł/MW/m-c netto 6792,55 8168,31 7139,06 6639,76
1. zamówioną moc cieplną
2. Stawka opłaty za ciepło
netto
zł/GJ
2
50,88
42,55
54,64
59,16
3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Średnica przyłącza [mm]
Dn 50
Stawka opłaty netto [zł/mb]
230,98
Do przedstawionych w Części IV cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek
od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3
Download