taryfa na ciepło - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

advertisement
ELEKTROWNIA SKAWINA
Taryfa dla ciepła
Skawina 2010 r.
Część 1
Objaśnienia pojęć zawartych w taryfie
Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie
taryfowe
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193 poz. 1423)
Rozporządzenie
systemowe
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
Przedsiębiorstwo
energetyczne
Elektrownia Skawina Spółka Akcyjna w Skawinie;
Odbiorca ciepła
Każdy, kto pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym;
Obiekt
Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
Układ pomiaroworozliczeniowy
Dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności
z tytułu dostarczania ciepła;
Moc cieplna
Ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania
określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu;
Zamówiona moc
cieplna
Ustalona przez odbiorcę największą moc cieplna, jaka w danym
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z
określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do
zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury
i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach
czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
Warunki
obliczeniowe
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona
dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty do
których jest dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody;
Część 2
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło
Elektrownia Skawina S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła,
na podstawie koncesji uzyskanej decyzją Prezesa URE nr WCC/438/1267/U/2/98/EB z dnia
28 października 1998 r. (z późn. zm.)
1
Część 3
Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego rozróżnia się dwie grupy taryfowe odbiorców:
grupę „P” oraz grupę „W”. Podziału dokonano uwzględniając rodzaj nośnika ciepła oraz jego
parametry.
Grupa „P ”
Grupa odbiorców ciepła dostarczanego w postaci pary
o parametrach: 1,22 – 1,37 MPa i 250 – 300 °C,.
Grupa „W ”
Grupa odbiorców do których ciepło dostarczane
jest w postaci gorącej wody o parametrach:
1,2 MPa i 150/70 °C.
Część 4
Rodzaje oraz wysokość cen
Ustalone w taryfie ceny opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GRUPA „P”
Treść
Lp.
Jedn.
Cena za zamówioną moc
cieplną - opłata roczna
Cena za zamówioną moc
2.
cieplną - opłata miesięczna
1.
Ceny netto
zł/MW/rok
61 956,17
zł/MW/m-c
5 163,01
3. Cena ciepła
zł/GJ
18,04
4. Cena nośnika ciepła
zł/Mg
8,34
GRUPA „W”
Lp.
1.
2.
Treść
Cena za zamówioną moc
cieplną - opłata roczna
Cena za zamówioną moc
cieplną - opłata miesięczna
Jedn.
Ceny netto
zł/MW/rok
50 144,74
zł/MW/m-c
4 178,73
3.
Cena ciepła
zł/GJ
19,87
4.
Cena nośnika ciepła
zł/Mg
5,75
Część 5
Zasady ustalania cen
Ceny zamieszczone w części 4 taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami
określonymi w art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego.
2
Część 6
Warunki stosowania cen
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny, są stosowane przy zachowaniu parametrów
jakościowych nośnika ciepła, standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz
sposobów załatwiania reklamacji, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia
systemowego.
2. W przypadkach :
 niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
 uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiaroworozliczeniowego,
 udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.
3. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen za dostarczone ciepło,
przy zachowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Część 7
Zasady wprowadzania zmian cen
1. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po
upływie 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany cen ujętych w taryfie, podaje się do wiadomości odbiorców ciepła poprzez
pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny oraz podstawę ich zmiany, co najmniej
na 14 dni przed ich planowaną zmianą.
3
Download