50% koszty stałe / 50% koszty zmienne

advertisement
Informacja o podziale kosztów C.O. w lok. opomiarowanych
(50% koszty stałe / 50% koszty zmienne)
Zarząd SB-M „WIELKOBLOKOWA” działając w oparciu o § 13 ust. 2 Statutu Spółdzielni oraz § 20
ust. 1 pkt. 2 Regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat gazu, centralnego
ogrzewania, ciepłej, zimnej wody i odprowadzania ścieków w lokalach SB-M „WIELKOBLOKOWA”,
uwzględniając najnowsze opinie ekspertów i sądów uchwałą Nr 61/2012r z dnia 11.09.2012r urealnił
podział całkowitych kosztów ogrzewania w budynkach opomiarowanych podzielnikami kosztów w
wysokości: 50% opłata stała i 50% opłata zmienna. Podział ten dotyczy okresu rozliczeniowego:
wrzesień 2012 - sierpień 2013r.
Należy wyjaśnić, iż zgodnie ze standardami ekspertów Stowarzyszenia ds. rozliczania energii
przy obecnej strukturze kosztów zakupu i typowych właściwościach budynków, udział kosztów niezależnych od zużycia – zwanych w rozliczeniu kosztami podstawowymi – w całkowitych kosztach c.o.
jest zbliżony do 50%. (ciepło z powierzchni nieizolowanych przewodów c.o., z powierzchni przegród
międzymieszkaniowych, ciepło z pionów, opłata za moc zamówioną, opłata przesyłowa itp.). Pozostałe
koszty 50% – zależne od zużycia, w rozliczeniu zwane kosztami zużycia lub indywidualnymi – rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania lub ciepłomierzy z uwzględnieniem odpowiednio współczynników oceny i redukcyjnych, oraz szacowań zgodnych z systemem i
regulaminem rozliczeń. Przyjęcie zbyt niskiego udziału kosztów niezależnych od zużycia indywidualnego, powoduje zbyt duże naliczanie kosztów dla mieszkań zużywających ponadprzeciętne ilości
ciepła (naliczane opłaty często przekraczają wydajność istniejących w mieszkaniu grzejników), a z
drugiej strony, dla mieszkań zużywających minimalne ilości ciepła, opłaty nie obejmują ciepła pozyskiwanego z mieszkań sąsiednich.
W uzasadnieniu WYROKU SĄDU REJONOWEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 14 czerwca
2011 roku, Sygn. akt: XI C-upr 435/10, (zakwestionowano zbyt dużą dopłatę wynikającą z podzielników kosztów i przyjętego systemu rozliczania) Sąd na podstawie opinii biegłych stwierdził m.in.:
„…na temperaturę pomieszczenia, w którym zainstalowany jest grzejnik z podzielnikiem kosztów
ciepła, wpływa nie tylko ciepło emitowane przez grzejnik, ale także inne czynniki jak np.:,
- usytuowanie mieszkania w bryle budynku,
- przenikanie ciepła między mieszkaniami,
- zyski ciepła od nieizolowanych pionów,
- wymiana powietrza w mieszkaniu (wentylacja – otwieranie okien),
- wewnętrzne zyski ciepła.
W przypadku występowania różnych temperatur wewnętrznych ogrzewanych mieszkań w budynku wielorodzinnym zachodzi przepływ ciepła (przez przenikanie) z mieszkania o temperaturze
wyższej do mieszkania o temperaturze niższej. Udział ciepła pochodzącego z rur (pionów grzewczych) kształtuje się na poziomie od 35 do 50 % zapotrzebowania na ciepło w danym przypadku.”
Uwzględniając opinię zawartą w powyższym wyroku oraz to, iż udział opłaty stałej (za przesył i moc
zamówioną) w ogólnych opłatach za ciepło w SB-M „WIELKOBLOKOWA” wynosi około 25%,
należałoby przyjąć, iż opłata stała do rozliczenia kosztów z zastosowaniem podzielników winna zawierać się w zakresie 51,25% - 62,50%.
Zdaniem Zarządu ustalony podział kosztów na stałe i zmienne 50/50 zamiast 40/60 pozwoli
mieszkańcom w dalszym ciągu na oszczędzanie oraz bardziej sprawiedliwe płacenie za faktycznie
zużyte ciepło.
2
Download