POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

advertisement
Teknia · Rzeszów · Poland
POLITYKA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Teknia Rzeszów S.A. zobowiązuje się do:
ochrony środowiska zarówno lokalnego, jak i globalnego
i uwzględniania zagadnień środowiskowych w codziennym podejmowaniu decyzji oraz
działaniach gospodarczych
Teknia Rzeszów S.A. uznaje również niebezpieczeństwo pogorszenia środowiska, które może wynikać z jego
działań związanych z realizacją profilu produkcji. W działaniach tych szczególne znaczenie ma gospodarka
odpadami.
Wszyscy pracownicy związani z firmą zawsze i we wszystkich warunkach postępują w sposób
odpowiedzialny za środowisko, w celu zapewnienia ogólnego (kompleksowego) udoskonalania efektu
działalności środowiskowej, jak również w celu unikania zanieczyszczenia środowiska.
W szczególności Teknia Rzeszów S.A.:
funkcjonuje w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego, opartego na wymaganiach normy EN
ISO 14001
zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w zakresie
środowiska
udoskonala procesy oraz zapewnia warunki pracy, chroniące i udoskonalające środowisko oraz
redukujące stwierdzone wpływy środowiskowe w odniesieniu do powietrza, wody oraz gruntu wszędzie tam, gdzie jest to możliwe
ogranicza powstawanie odpadów do możliwego minimum oraz zapewnia ich odpowiednią selekcję
ułatwiającą późniejszy recykling
zapewnia edukację oraz przeszkolenie dla wszystkich pracowników w taki sposób, aby uzyskać
wykonywanie pracy, gwarantujące maksymalną ochronę środowiska. Zapewnia również, że wszyscy
pracownicy są świadomi znaczenia polityki środowiskowej oraz znaczenia Systemu Zarządzania
Środowiskowego
uznaje oraz podejmuje działania związane z interesami każdej z zainteresowanych stron (instytucja
ustawodawcza, społeczeństwo, instytucje ubezpieczające lub inne instytucje) w odniesieniu do
ulepszenia efektu działalności środowiskowej swojego przedsiębiorstwa.
Teknia Rzeszów S.A. zapewnia, że cele oraz zadania środowiskowe związane z Systemem Zarządzania
Środowiskowego, koncentrują się na głównych wpływach działania firmy na środowisko oraz, że cele te, w
uzupełnieniu do niniejszej polityki, dostępne są w każdej chwili dla pracowników oraz dla społeczeństwa.
Prezes Zarządu Teknia Rzeszów S.A.
mgr inż. Zygmunt Ciuba
Rzeszów, marzec 2012 r.
Teknia · Rzeszów · Poland
1/1
Download