planowanie finanansowe

advertisement
PLANOWANIE
FINANANSOWE
Planowanie finansowe wykorzystuje się do następujących celów:
- planowania struktury kosztów i źródeł finansowania (funkcja bilansująca)
- operatywnego kierowania produkcją w postaci mechanizmu zarządzania ( funkcja
sterująca)
- poszukiwania optymalnego układu nakładów i efektów w ujęciu finansowym ( funkcja
optymalizacji)
- analizy i kontroli wielkości finansowych i prezentacji wyników ( funkcja informacyjna)
Kontrola finansowa:
Obejmuje działania finansowe , a więc stan posiadania zasobów finansowych i decyzje o ich
przemieszczaniu. Poprzez kontrolę finansową przedsiębiorstwo ma możliwość nadzorowania
wielkości i ruchu różnych wartości i porównania z prowadzoną w firmie dokumentacją. Z
wartościami finansowymi odzwierciedlonymi w zapisach księgowych firm wiążą się
przebiegające jednocześnie realne zjawiska składające się na fizyczny ruch czynników
wytwórczych, zmiany w produkcji, w tym kadr, zobowiązań i należności czy wreszcie,
wartości niematerialnych i prawnych.
Funkcje planu finansowego:
 jako prognozy wyników
 jako narzędzia kształtowania wyników finansowych
 jako modelu ekonomicznego
 jako racjonalnej dyrektywy działania
 jako czynnika rozwoju struktury organizacji
 jako źródła informacji finansowej
Zadania i czynności należące do wąsko rozumianego przedmiotu planowania
finansowego zmierzają do:
- wyznaczania przyszłego stanu zasobów pieniężnych w przedsiębiorstwie
- zapewnienia płynności finansowej i niezbędnych środków na rozwój firmy
- traktowania planowania jako narzędzia równoważenia przychodów i kosztów
- utożsamiania planowania finansowania z budżetowaniem kosztów i kapitału
Planowanie zatem może być traktowane jako:
- sposób formułowania wiążących decyzji autoryzowanych przez upoważnione organy
przedsiębiorstwa ( dyrektywność zadań planowania)
- obowiązująca technologia ( procedura) poszukiwania właściwych rozwiązań, (
formalizacja procesu planowania)
- sposób poszukiwania alternatywnych rozwiązań wymagający dodatkowo podejmowania
samodzielnych decyzji przez menedżerów zgodnie z ich kompetencjami ( plany jako
projekcja alternatywnych rozwiązań)
- źródło uporządkowanych ale nie zobowiązujących informacji o przyszłości firmy (
prognostyczny charakter planów)
Przedmiotem planowania są następujące zagadnienia:
- wielkość przychodów ze sprzedaży
- koszty działalności
- planowanie zysku
- wartość majątku firmy
- zobowiązania i zadłużenie długoterminowe
- poziom gotówki
Organizacja planowania finansowego w przedsiębiorstwie obejmuje w szczególności:
- zespół wyspecjalizowanych pracowników ( planistów), dla których wyznaczono
obowiązki związane z zadaniami planowania finansowego
- wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji związane z działalnością przedsiębiorstwa, w
tym dostęp do danych księgowych i innych baz danych oraz sposoby przetwarzania
informacji obejmujące metody kalkulacji, analizy, prognozy, programy itp.
- Sposób opracowania planów obejmujący przebieg planowania , sposoby powiązania
planów, cykl prac, stosowane metody, procedury i czynności planowania w ramach
komórek organizacyjnych itp.
- Organizacyjne i materialne warunki planowania, obejmujące sprzęt komputerowy,
odpowiednie oprogramowanie, swobodę komunikowania się planistów z wykonawcami,
formy konsultacji planów roboczych, sposoby koordynacji prac planistycznych
Elementy systemu planowania finansowego w przedsiębiorstwie :
 Horyzont planowania- planowanie długoterminowe ( wieloletnie)
 Funkcje planowania –realizacja celów strategicznych
 Zakres planowania – budżetowanie kapitału
 Cele planowania – maksymalizacja wartości kapitału własnego , wielkości przychodów,
rentowności, tempa wzrostu, wartości majątku
 Moduły planowania finansowego- wzrostu korporacji, struktury majątku, bezpośrednich
operacji kapitałowych ( inwestycji, fuzji, podziałów , restrukturyzacji) i pośrednich
operacji kapitałowych ( portfela inwestycyjnego), planowanie skonsolidowanych
wyników finansowych, potrzeb kapitałowych ( emisji akcji, obligacji, kredytów),
planowanie obsługi kapitałów własnych i obcych ( dywidend i zadłużenia), przepływów z
działalności inwestycyjnej, cyklów, ryzyka i koniunktury
Do zagadnień planowania wartościowo – rzeczowego zaliczyć należy:
- Planowanie potrzeb materiałowych
- Planowanie cyklu zaopatrzenia
- Planowanie zdolności produkcyjnej
- Planowanie harmonogramu produkcji
- Planowanie dystrybucji
Zadania planowania finansowego:
- Wyznaczenie celów i zadań przedsiębiorstwa w ujęciu finansowym
- Kształtowanie realnych stosunków finansowych przedsiębiorstwa
- Wiązanie podejmowanych decyzji z wielkościami finansowymi dotyczącymi wartości
firmy , jej wyników finansowych , majątku i kapitałów, należności i zobowiązań
- Rozpatrywanie alternatywnych rozwiązań odnośnie przyszłości w oparciu o kryteria
oceny efektywności inwestycji
- Dokonywanie projekcji wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania
- Wykorzystanie planowania finansowego do oceny uzyskanych wyników
Narzędzia planowania finansowego:
Metodyka planowania finansowego wykorzystuje w swoim postępowaniu liczne narzędzia i
techniki:
- planowanie tzw. tradycyjne – jest to technika procentu od sprzedaży
- technika budżetowania – budżetowanie operacyjne i budżetowanie kapitałowe
- planowanie działalności ośrodków odpowiedzialności
- narzędzia planowania strategicznego
Metoda procentu od sprzedaży:
Metoda stałego procentu od sprzedaży koncentruje się na powiązaniu przyszłych bilansów i
rachunków wyników z poziomem przychodów ze sprzedaży.
Procedura postępowania przy tej metodzie jest następująca:
1. Wyznaczenie i obliczenie elementów bilansu i rachunku wyników , których wielkość w
całości lub w części jest związana z przychodami ze sprzedaży na podstawie analizy ex
post ( ocena stanu aktualnego dotyczących wyników przeszłych)
( Wszystkie elementy bilansu zmieniają się tak jak zmienia się sprzedaż)
2. Wskazanie poszczególnych elementów bilansu i rachunku wyników, które nie są
związane z przychodami ze sprzedaży
3. Zaprojektowanie przyszłego wyniku finansowego ( rachunek zysku i strat w ujęciu
proforma) i prognozowanego bilansu
4. Określenie ewentualnych źródeł przyrostu pasywów na skutek przyrostu spowodowanego
wzrostem
przychodów
ze
sprzedaży
i
ewentualnych
inwestycji.
Download