informacja dodatkowa - Lider Zielonej Wielkopolski

advertisement
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2011r.
Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych
ich zmian w stosunku do roku poprzedniego:
Stowarzyszenie stosuje następujące metody wyceny:
a. Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500,00 zł Stowarzyszenie zalicza
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów;
b. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł Stowarzyszenie
zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do
ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku Stowarzyszenie
dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do używania.
c. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł Stowarzyszenie zalicza do
środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji
bilansowej tych aktywów.
d. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca
następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
e. Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.
f. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia.
g. Materiały wycenia się według cen nabycia.
h. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
i. Środki pieniężne Stowarzyszenia wycenia się w wartości nominalnej.
j. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
k. Kapitał (fundusz) Stowarzyszenia wykazuje się w wartości nominalnej.
Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:
Wartości niematerialne i prawne wynoszą 3.756,80 zł, a wartość ich umorzenia także wynosi
3.756,80 zł. Wartość środków trwałych o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł
to kwota 5.701,05 zł, a wartość ich umorzenia wynosi również 5.701,05 zł. Wartość brutto
rzeczowych aktywów trwałych wynosi 27.939,69 zł, wartość netto tych składników (po
uwzględnieniu umorzenia) to kwota 9.063,07 zł.
Należności krótkoterminowe w wartości netto tzn. po dokonaniu odpisu aktualizacyjnego
w wysokości 951,05 zł, wynoszą 2.562,96 zł.
Środki pieniężne stanowią stan środków na rachunku bankowym Stowarzyszenia w SGB
Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie oraz w kasie – 47.572,09 zł.
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem:
Stowarzyszenie zrealizowało przychody w kwocie 346.196,99 zł. Na wartość tą składają się
przychody tytułem:
1. Składki statutowe - 279.240,00 zł.
2. Środki przekazane na podstawie złożonych wniosków o płatność dotyczące realizacji
zamierzeń zawartych w Lokalnych Strategiach Rozwoju (LSR) w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 65.670,04 zł.
3. Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach bankowych – 1.286,95 zł.
Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne
określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych:
Stowarzyszenie poniosło w 2011r. koszty w ogólnej wysokości 362.936,77 zł, w tym:
a. Koszty działalności statutowej – 265.133,73 zł, w tym nadwyżka kosztów nad
przychodami za 2010r. - 27.509,57 zł.
b. Koszty administracyjne – 93.968,01 zł, w tym:
 Amortyzacja – 15.923,24 zł;
Zakup materiałów i energii – 11.411,26 zł;
Zakup usług obcych – 53.131,08 zł;
Wynagrodzenia – 12.592,00 zł;
Podatki i opłaty – 34,00 zł;
Podróże służbowe – 876,43 zł.
c. Koszty finansowe – zapłacone odsetki – 5,15 zł.
d. Pozostałe koszty operacyjne – 3.829,88 zł – nieumorzona część zlikwidowanych środków
trwałych, koszty upomnienia oraz odpis aktualizacyjny należności.





Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010r. nadwyżkę kosztów nad
przychodami (stratę) zaliczono do kosztów działalności 2011r. . W związku z powyższym fundusz
statutowy Stowarzyszenia nadal wynosi 57.700,79 zł.
Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych
z działalnością statutową:
Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji i poręczeń. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie
posiada zaciągniętych kredytów.
Stan innych zobowiązań krótkoterminowych to kwota 18.237,11 zł, w szczególności są to
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego wynikające
z pochodnych od wypłaconych wynagrodzeń, a także wobec zleceniobiorców oraz dostawców za
usługi i towary.
Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku
i źródeł ich finansowania:
W roku sprawozdawczym w stosunku do 2010r. odnotowano zmniejszenie zarówno wartości
przychodów, jak i kosztów. W roku 2011r. odnotowano zmianę struktury przychodów
tzn. zwiększyła się wartość dochodów otrzymanych ze składek statutowych. Do zwiększenia tego
przyczyniło się poszerzenie członków Stowarzyszenia o kolejne Gminy oraz uchwalenie wyższej
składki członkowskiej na 2011 rok. Zmniejszyły się natomiast przychody wynikające
z wniosków o płatność dotyczących realizowanych zamierzeń zawartych w Lokalnych Strategiach
Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność
statutową.
Sporządziła:
Download