Analiza wskaźnikowa - 4. Analiza sprawności

advertisement
Analiza wskaźnikowa - 4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
Do pomiaru aktywności przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania zasobów majątkowych
firmy służą wskaźniki sprawności działania. Zalicza się do nich:
wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania w przedsiębiorstwie,
wskaźniki rotacji,
wskaźniki gospodarowania zasobami.
Wskaźniki aktywności gospodarczej oparte na kosztach
Najogólniejszym wskaźnikiem charakteryzującym aktywność firmy w wykorzystywaniu
koszt własny sprzedaż
Wskaźnik

operacyjno ści
sprzedaż netto
 100%
zasobów jest wskaźnik operacyjności (wskaźnik poziomu kosztów)
Obrazuje on efektywność w gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierownictwa do
kontroli i obniżki kosztów. Najwięcej informacji otrzymujemy, gdy porównujemy jego poziom
w kolejnych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wskaźnik operacyjności powinien
mieścić asie w granicach 50-90%. Jeżeli wskaźnik osiąga poziom wyższy niż 90% to
przedsiębiorstwo ma trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych,
jeśli natomiast jest niższy niż 50% to świadczy to o wysokiej zyskowności danego rodzaju
działalności przedsiębiorstwa.
Wskaźnik kont roli kosztów administracyjnych oblicza się jako relację tych kosztów
Wskaźnik kontroli kosztów
administra cyjnych

koszty administra cyjne
sprzedaż netto
 100%
do sprzedaży netto.
Informuje nas o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży. Koszty te
zawierają się zwykle w przedziale 10-15% ogółu kosztów. Koszty administracyjne są
zazwyczaj stałe i powinny pozostawać w degresywnej zależności do sprzedaży (np. wzrost
sprzedaży o 10% powinien dawać niewielki wzrost kosztów administracyjnych rzędu 1-4%).
Wskaźnik udziału zobowiązań bieżących w koszcie własnym sprzedaży określamy
zobowiązan ia bieżące
Poziom zobowiązań w koszcie

własnym sprzedaży
koszt własny sprzedaży
 100%
poniższą relacją.
www.wkuwanko.pl
1
Analiza wskaźnikowa - 4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
Informuje on, jaki udział mają zobowiązania bieżące wraz z przypadającą do spłaty na dany
rok ratą zobowiązań długoterminowych w koszcie własnym sprzedaży. W ocenie kondycji
finansowej firmy ważny jest nie tyle poziom tego wskaźnika, co jego zmiany w czasie.
Wskaźnik
pokrycia
kosztów
Wskaźnik pokrycia kosztów
kapitałem obrotowym
kapitałem

obrotowym
stanowi relację kapitału
aktywa bieżące - pasywa bieżące
koszty własne sprzedaży - amortyzacj a
 100%
obrotowego do kosztów własnych sprzedaży pomniejszonych o amortyzację.
Pokazuje, w jakim stopniu środki obrotowe przedsiębiorstwa po spłacie zobowiązań
krótkoterminowych pokrywają koszty działalności przedsiębiorstwa.
Wskaźnik
poziomu
kosztów
finansowych
służy do porównań z zyskownością
zaangażowanych w przedsiębiorstwie kapitałów. Liczy się go z relacji kosztów finansowych,
koszty finansowe
Wskaźnik poziomu

kosztów finansowyc h średni stan zobowiązań ogółem
 100%
ujętych w rachunku wyników strumieniowych, do kapitału obcego.
Jego
wartość
zależy
zarówno
od
zadłużenia
przedsiębiorstwa
zobowiązaniami
długoterminowymi, ale również stopnia pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy
kredytami krótkoterminowymi oraz od wysokości stopy procentowej kredytów i pożyczek.
Wskaźnik rotacji majątku
Wskaźniki te dotyczą majątku ogółem oraz wybranych jego elementów. Najbardziej ogólny
wskaźnik globalnego obrotu aktywami określa, ile razy sprzedaż netto jest większa od
Wskaźnik globalnego
obrotu aktywami

sprzedaż netto
średni stan aktywów ogółem
aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo
Będzie on niski w przemysłach o wysokiej kapitałochłonności, a wysoki zaś w przemysłach o
dużym udziale pracy ludzkiej w procesach produkcyjnych i niskiej kapitałochłonności.
Wskaźnik rotacji środków trwałych ukazuje efektywność wykorzystania środków
Wskaźnik rotacji
środków trwaych

sprzedaż netto
średni stan środków trwałych
trwałych uczestniczących w tworzeniu wartości sprzedaży.
Określa on, ile razy sprzedaż netto jest większa od środków trwałych zaangażowanych w
działalności przedsiębiorstwa. W przemyśle amerykańskim średnia wartość tego wskaźnika
wynosi 1,6 (oznacza to, że 1 dolar zaangażowany w majątku przynosi średnio 1,6 dolara
www.wkuwanko.pl
2
Analiza wskaźnikowa - 4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
zysku). Wskaźnik ten jest szczególnie istotny dla firm, w których środki trwałe stanowi ważny
element majątku.
Wskaźnik rotacji majątku obrotowego ukazuje, ile razy w ciągu roku następuje
Wskaźnik rotacji
majaątku obrotowego

sprzedaż netto
średni stan majątku obrotowego
„odtworzenie” tego majątku poprzez sprzedaż wyrobów i usług.
Wskaźnik ten określa, więc szybkość obrotu aktywów czynnych firmy. Zatem im jest on
większy, tym lepsza jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźnik rotacji majątku
obrotowego można porównać w czasie z danymi innych firm. Porównanie jego poziomu w
czasie pozwala ustalić tendencję zmian w zakresie gospodarowania majątkiem obrotowym.
Jego poziom powinien być optymalny (nie za wysoki, ani nie za niski)
Wskaźniki gospodarowania zasobami
Uzupełniającą
grupę
wskaźników
charakteryzujących
aktywność
przedsiębiorstwa
w
wykorzystaniu zasobów stanowią wskaźniki gospodarowania tymi zasobami, zwłaszcza
potencjałem ludzkim i środkami trwałymi.
Podstawą każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. Stopień ich wykorzystania
najogólniej można ocenić na podstawie wielkości sprzedaży przypadającej na
jednego zatrudnionego . Zależy ona od struktury asortymentowej produkcji i cen zbytu
wyrobów, rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie, specyfiki branży, w której ono
pracuje, i innych czynników. Istotne dla firmy są porównania poziomów tego wskaźnika w
poszczególnych okresach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Wydajność pracy
1 zatrudnion ego

sprzedaż netto
przeciętna liczba zatrudnion ych
Badania produktywności środków trwałych są najczęściej przeprowadzane po to, aby
na ich podstawie podjąć decyzje o zmianach w ich stanie. Można ją ustalić jako poniższą
Produktywn ość
środków trwałych

sprzedaż netto
przeciętny stan środków trwałych brutto
relację.
Określa ona wartość sprzedaży przypadającą na 1 złotówkę zaangażowaną w majątku
trwałym brutto. Firmy, które przyjmują za cel rozwój, systematycznie inwestują w rozwój
zasobów majątkowych, pozwalających obniżyć koszty wytwarzania wyrobów i uruchamiać
produkcję nowych ich typów, odmian oraz wdrażać innowacje produktowe. Natomiast firmy
www.wkuwanko.pl
3
Analiza wskaźnikowa - 4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
nastawione na przetrwanie w krótkim okresie czasu, realizują, co najmniej reprodukcję
prostą majątku.
Poprzez badania głębsze, bardziej dokładne można ustalić stopień zmian środków trwałych i
źródła ich finansowania. Opierając się na amortyzacji, zysku po opodatkowaniu, pożyczkach i
amortyzacj a
Stopień sfinansowa nia przyrostu

 100%
środków trwałych z amortyzacj i
przyrost środków trwałych
kredytach można ustalić szereg wskaźników.
Obrazuje
on,
w
jakim
stopniu
amortyzacja
finansuje
przyrost
środków
trwałych
przedsiębiorstwa.
Wskaźnik
ten
określa
stopień
pokrycia
przyrostu
środków
trwałych
z
własnych
zysk netto  amortyzacj a
Stopień sfinansowa nia przysrostu

 100%
środków twałych z cash flow
przysrost środków trwałych
wygospodarowanych środków. Natomiast stopień sfinansowania przyrostu aktywów tych
zysk netto  amortyzacj a
Stopień sfinansowa nia przysrostu

aktywów z cash flow
przysrost aktywów ogółem
 100%
środków wyraża relacja cash flow do przyrostu aktywów ogółem
Powyższe wskaźniki informuje zarówno o gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa, jaki
również obrazują jego pozycje finansową
www.wkuwanko.pl
4
Download