(Aktywa trwałe

advertisement
TEST z rachunkowości- dział AKTYWA TRWAŁE
(właściwą odpowiedź podkreśl)
1.Do finansowych aktywów trwałych zaliczamy:
a/wartości niematerialne i prawne,
b/papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, przewidywany okres krótszy niż rok,
c/udzielone długoterminowe pożyczki.
2.Dywidenda przysługuje posiadaczom:
a/obligacji Skarbu Państwa,
b/udziałów w spółkach cywilnych,
c/akcji spółek akcyjnych
3.Do środków trwałych zaliczamy:
a/budynki,
b/inwestycje długoterminowe,
c/koszty zakończonych prac rozwojowych.
4.Do aktywów trwałych zaliczamy:
a/wartości niematerialne i prawne,
b/zobowiązania długoterminowe,
c/weksle własne, płatne po roku, licząc od dnia bilansowego,
d/długoterminowe rezerwy na zobowiązania.
5.Nabyty program komputerowy o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok,
zakupiony w celu operacyjnego wykorzystania, traktować należy jako:
a/produkt gotowy,
b/środek trwały,
c/wartość niematerialną i prawną,
d/inwestycję długoterminową.
6.Środki trwałe w budowie obejmują:
a/koszty wytworzenia, zakupu lub przyjęcia majątku obrotowego dla potrzeb działalności
jednostki gospodarującej
b/ogół kosztów, które poniesione zostały w związku z nie zakończoną budową, montażem czy
przekazaniem do użytkowania nowego środka trwałego,
c/składniki majątku, które pod daną postacią są wykorzystywane tylko przejściowo.
7.Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczamy:
a/środki trwałe w budowie
b/zakupione programy komputerowe,
c/półprodukty i produkty gotowe.
8.Dywidenda przysługuje posiadaczom:
a/weksli obcych,
b/udziałów w spółkach cywilnych,
c/akcji spółek akcyjnych,
d/akcji własnych na sprzedaż
9.Do inwestycji długoterminowych zalicza się:
a/środki pieniężne na rachunku bankowym,
b/długoterminowe zobowiązania,
c/udziały w spółkach nieemisyjnych.
10.Podstawę przyjęcia środka trwałego stanowi ujednolicony dokument:
a/ LT
b/ OT
c/ PT
d/ Pz
11.Akcje to:
a/papiery wartościowe,
b/lokaty wierzytelnościowe,
c/wartości niematerialne i prawne,
d/papiery depozytowe.
12.Koszty zakończonych prac rozwojowych zaliczane są do:
a/kosztów działalności podstawowej,
b/kosztów wewnętrznych,
c/wartości niematerialnych i prawnych,
d/kosztów rozliczanych w czasie
13.Lokaty długoterminowe to:
a/zapasy
b/3-letnie obligacje Skarbu Państwa,
c/rezerwy na zobowiązania,
d/zobowiązania wekslowe.
14.Aport to wniesienie do jednostki gospodarującej udziałów w formie:
a/środków pieniężnych,
b/wkładu rzeczowego,
c/pakietu kontrolnego,
d/pozostałych przychodów operacyjnych
15.Wartość firmy to:
a/różnica między ceną nabycia określonej jednostki a niższą od niej wartością godziwą
przyjętych aktywów netto jednostki,
b/różnica między ceną nabycia określonej jednostki a wyższą od niej wartością godziwą
aktywów netto jednostki,
c/różnica między ceną nabycia określonej jednostki a wartością jednostki przesuniętą w czasie
do dnia bilansowego,
d/majątek trwały i obrotowy jednostki.
16.Należności długoterminowe zaliczane są do:
a/papierów wartościowych długoterminowych,
b/aktywów trwałych,
c/lokat udziałowych,
d/rozliczeń międzyokresowych czynnych.
17.Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od:
a/wartości początkowej finansowych aktywów trwałych,
b/dzierżawionych środków trwałych,
c/wartości niematerialnych i prawnych,
d/gruntów w wieczystym użytkowaniu
18.W przypadku wyceny środka trwałego otrzymanego w formie darowizny stosujemy:
a/cenę rynkową,
b/cenę średnioważoną,
c/cenę hurtowa powiększoną o średnią marżę handlową.
19.Wartościowe ujęcie zużycia środka trwałego nazywamy:
a/amortyzacją,
b/umorzeniem,
c/przeszacowaniem,
d/aktualizacją.
20.Amortyzacja przyspieszona środków trwałych to:
a/amortyzacja progresywna,
b/amortyzacja degresywna
c/amortyzacja liniowa,
d/amortyzacja dysharmoniczna.
21.Do ewidencji majątku nie będącego własnością jednostki służą konta:
a/pozabilansowe,
b/aktywno-pasywne
c/wynikowe.
22.Koszty sprzedaży papierów wartościowych zaliczane są do:
a/kosztów przyszłych okresów,
b/kosztów finansowych,
c/pozostałych kosztów operacyjnych
23.Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od:
a/wartości początkowej finansowych aktywów trwałych,
b/inwestycji finansowych nie zakończonych,
c/wartości niematerialnych i prawnych.
24.Otrzymane dywidendy od akcji obcych traktuje się jako:
a/przychody przyszłych okresów,
b/pozostałe przychody operacyjne
c/przychody finansowe.
25.Koszty likwidacji środków trwałych to:
a/pozostałe koszty operacyjne,
b/koszty wydziałowe,
c/koszty ogólnego zarządu.
26.Kosztowe odpisy równomierne środków trwałych przyjmują postać:
a/amortyzacji progresywnej,
b/amortyzacji degresywnej,
c/amortyzacji liniowej.
27.Grunty w wieczystym użytkowaniu:
a/amortyzuje się liniowo,
b/amortyzuje się degresywnie,
c/ nie amortyzuje się.
28.Odsetki od udzielonych pożyczek to:
a/zyski nadzwyczajne,
b/przychody finansowe,
c/przychody z działalności operacyjnej.
29.Środki trwałe wycenia się w bilansie według:
a/ cen rynkowych,
b/cen hurtowych,
c/kosztów wydziałowych.
30.Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego traktuje się jako:
a/pozostałe przychody operacyjne,
b/przychody finansowe
c/przychody z działalności gospodarczej.
Opracowała: Małgorzata Krzyżaniak
Download