INFORMACJA DODATKOWA

advertisement
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice
NIP 873-277-57-79
REGON 851746309
za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004r.
1) Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych społeczeństwa
2) Organem prowadzącym rejestr jest Urząd Gminy w Ciężkowicach, w którym Centrum
Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice wpisane jest pod numerem 1.
3) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
jednostkę. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez
nią działalności.
4) Zarządzeniem Dyrektora CKiPGC przyjęte są
następujące zasady (polityki)
rachunkowości:
a)
aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o
rachunkowości, uwzględnieniem następujących rozwiązań szczegółowych:
- składniki majątku trwałego zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych amortyzowane są metodą liniową, wg stawek
określonych w odpowiednich przepisach podatkowych z uwzględnieniem
zasady ostrożnej wyceny;
- składniki majątku obrotowego zaliczane do materiałów i towarów wyceniane
są zarówno w ciągu roku obrotowego jak i na dzień bilansowy w cenach
zakupu, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny;
- należności za świadczone usługi kulturalne ujmowane są na dzień bilansowy
w wartościach wymagających zapłaty; nie wystąpił obowiązek tworzenia
odpisów aktualizujących wartość należności;
- fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku
instytucji, zmniejszenie następuje również z tytułu pokrycia straty za ubiegły
rok, a zwiększenie z tytułu zysku pozostającego w dyspozycji instytucji;
- uznaje koszt niewykorzystanych urlopów pracowniczych na bazie kasowej, w
związku z czym nie są tworzone „rezerwy” na uznanie rozliczeń
międzyokresowych kosztów biernych;
- dla celów sprawozdawczych przychody z tytułu usług kulturalnych oraz inne
ujmuje się w okresach których dotyczą, niezależnie od okresu w którym został
wystawiony właściwy dokument sprzedaży;
- poniesione koszty dotyczące następnych okresów są aktywowane na
rozliczeniach międzyokresowych czynnych kosztów, ich termin rozliczenia w
ciężar kosztów operacyjnych przypada na okres którego dotyczą;
b)
rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym,
c)
sprawozdanie finansowe sporządzane jest w wersji uproszczonej.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Zmiany wartości aktywów trwałych zaliczanych do środków trwałych przedstawiają
poniższe tabele:
Tabela 1 – rzeczowe aktywa trwałe (wartość brutto)
Wyszczególnienie
BO
01.01.2004 r.
Grunty własne
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Inwestycje rozpoczęte
Zaliczki na poczet inwestycji
Razem
721 362,40
14 014,80
65 560,00
800 937,20
Wartość początkowa
Przychody
Nieodpłatnie
Z zakupów
Inne
przyjęte
15.400,00
9.026,17
9 026,17
15 400,00
Rozchody
-
BZ 31.12.2004r.
736 762,40
23 040,97
65 560,00
825 363,37
Amortyzacja
bieżącego
okresu
18 034,06
4 922,77
22 956,83
Tabela 2 – rzeczowe aktywa trwałe (umorzenie)
Umorzenie
Dot.
Odpisy
BO 01.01.2004r.
rozchodów aktualizacyjne
Wyszczególnienie
Grunty własne
-
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe
Inwestycje rozpoczęte
Zaliczki na poczet inwestycji
Razem
179 380,20
9 118,75
188 498,95
Inne
-
-
-
-
-
-
BZ
197 414,26
14 041,52
211 455,78
Wartość netto na Wartość netto na
01.01.2004 r.
31.12.2004 r.
541 982,20
4 896,05
546 878,25
539 348,14
8 997,55
548 345,69
Amortyzacja środków trwałych jest liczona metodą liniową, odpisy dokonywane są co
miesiąc w równych ratach - w 2004r. amortyzacja wynosiła 22.956,83zł. W roku
obrotowym 2004 nie wystąpiły nieplanowe odpisy amortyzacyjne.
Instytucja Kultury posiada wartości aktywów trwałych zaliczanych do wartości
niematerialnych i prawnych o wartości 3.600,00 zł., które są w całości umorzone.
Instytucja Kultury posiada zbiory muzealne o wartości 65.560,00 zł., które nie są
umarzane.
2. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych instytucji kultury przedstawia poniższa
tabela:
Tabela 3 – Fundusze własne
Wartość na
Wartość na
Zwiększenia Zmniejszenia
01.01.2004 r.
31.12.2004 r.
Fundusz instytucji kultury, w tym:
636.722,80
47.383,00
52.744,32
631.361,48
1. Amortyzacja w okresie od 01.01.-31.12.2004.
22 956,83
2. Zwiększenie wartości środków trwałych
24 426,17
3.
Zysk (Strata) rok obrotowy 2003
29 787,49
4.
Umorzenie w okresie od 01.01.-31.12.2004.
22 956,83
Lp
KAPITAŁY
3. Propozycje co do podziału zysku lub straty za rok obrotowy.
Poniesiona strata za rok obrotowy 2004 w kwocie 27 138,47 zł, zmniejszy zgodnie
zobowiązującymi CKiPGC przepisami fundusz podstawowy (instytucji kultury),
finansujący działalność statutową.
4. Podział zobowiązań według powyższych kryteriów przedstawia poniższa tabela:
Tabela 4 –Zobowiązania według terminów płatności
Lp.
II.
Wyszczególnienie
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Kredyty i pożyczki
Z tyt. emisji papierów wartościowych
Inne zobowiązania finansowe
Z tyt. Dostaw i usług
Zaliczki otrzymane na dostawy
Zobowiązania wekslowe
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
g
ubezpieczeń i innych świadczeń
h Z tyt. wynagrodzeń
i. Inne
1.
2.
a.
b
c
d
e
f
stan na koniec
2004 r
10 362,39
10 362,39
6 006,63
-
do 1 roku
powyżej 1 roku
10 362,39
10 362,39
6 006,63
-
-
4 055,76
4 055,76
-
-
300,00
300,00
-
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów.
a) rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3 857,21zł. po stronie aktywów to :
- to memoriałowe ujęcie przychodów dotyczących 2004r. (ref. dot. m.in. zużycia gazu,
energii elektr.) z data wystaw. rachunków –styczeń 2004 (w tym dla Publcz. Przedszkola
w J-bi – w kwocie 606,93zł.,
b) rozliczenia międzyokresowe w kwocie 4 201,77 po stronie pasywów to :
- koszt zużycia gazu i energii elektr. w 2004r (ujęcie memoriałowe).
6. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów ze
sprzedaży towarów i produktów
Jednostka w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów i
usług na wartość 27.409,29 zł., całość przychodów za rok obrotowych 2004 obejmuje
przychody krajowe. Są to :
- zwiedzanie muzeum i „Grociarni”
11 667,00
- sprzedaż pamiątek, folderów
3 341,60
- wpłaty za korzystanie z internetu
2 989,00
- wpłaty z festynów, imprez
7 658,03
- wpłaty za inne usługi
1 753,66
7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od zysku (straty) brutto.
Działalność statutowa CKiPGC polega na świadczeniu usług kulturalnych i w
większości jest finansowana dotacją od organizatora.. W związku z powyższym
jednostka korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na
podstawie art. 17, ust.1 ustawy podatkowej, przekazując całość osiągniętego dochodu
na działalność statutową.
Za rok obrotowy 2004 jednostka wykazała stratę, nie występują różnice (przejściowe,
trwale) pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto.
Tabela 5 – Rozliczenie dochodu do opodatkowania
Lp
Wyszczególnienie
I Przychody podatkowe
1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
2 Otrzymane dotacje
3 Przychody finansowe
4 Pozostałe przychody operacyjne
II Koszty uzyskania przychodów
1 Koszty działalności operacyjnej
2 Koszty sfinansowane otrzymaną dotacją (art. 16 ust. 1 pkt 58 updop)
III Dochód podatkowy
IV Dochody wolne od podatku - dotacja (art. 17 ust. 1 pkt 14 updop)
V Dochody wolne od podatku - cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4 updop)
VI Strata
Kwota
248 994,26
27 409,29
196 547,00
29,44
25 008,53
79 585,73
276 132,73
-196 547,00
169 408,53
196 547,00
27 138,47
8. Dane o kosztach.
Informacje o poniesionych kosztach o raz ich strukturę za rok obrotowy 2004
przedstawia poniższa tabela:
Tabela 6 – Struktura kosztów
Lp
I
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II
II
IV
Wyszczególnienie
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Straty nadzwyczajne
2004
276 132,73
33 115,55
60 272,66
26 131,81
2 333,00
120 067,07
26 828,44
7 384,20
Razem
276 132,73
9. Informację o zatrudnieniu.
W jednostce w 2004 roku zatrudnionych było przeciętnie 11 (6,75 etatu) osób z czego 3
osoby na pełnym etacie, liczba osób w stosunku do poprzedniego roku nie uległa
zmianie.
Zatrudnieni pracownicy
wg grup
Merytoryczni
Administracyjni
Obsługi
Kierownicy
Razem
Łącznie
Kobiety
Mężczyźni
5
2
3
10
4
2
1
7
1
2
3
Zatrudnieni pracownicy
wg wykształcenia
Wyższe
Policealne
Średnie
Zawodowe
Podstawowe
Razem
Łącznie
2
2
4
1
1
10
10. Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, okresu
sprawozdawczego oraz jakie wystąpiły po dniu bilansowym, mających istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy i zapewnienie porównywalności danych.
W jednostce nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy i zapewnienie porównywalności danych.
Ciężkowice dn. 31.03.2005r.
Download