Uchwała Nr XV/327/08 - Urząd Marszałkowski Województwa

advertisement
Uchwała Nr XV/327/08
Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w
Ameryce
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, zgodnie z
treścią uchwały nr 17/2007 Rady Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 roku.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Julian Osiecki
Uchwała Nr 17/2007
Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce
z dnia 2007-12-18
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci.
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.
408 ze zm.) oraz Regulaminu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w
Ameryce § 3 pkt. 3, Rada Społeczna uchwala, co następuje:
§1
Rada Społeczna zmienia w Statucie Szpitala w § 15 zapis z:
1.
2.
Fundusz założycielski zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na inwestycje i zakup
wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu Samorządu Województwa na cele
rozwojowe Szpitala oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
Fundusz Szpitala zwiększa się o:
1.
2.
3.
4.
3.
zyski bilansowe,
amortyzację majątku trwałego,
dotacje budżetowe,
kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tego majątku,
5. środki z innych źródeł.
Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1. straty bilansowe,
2. umorzenie majątku trwałego,
3. kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tego majątku.
Na zapis:
1.
2.
3.
Fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają,
przekazane z budżetu państwa , dotacje na remonty , inwestycje, w tym zakup aparatury i
sprzętu medycznego, dotacje budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe
zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.
Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:
1. zysk netto
2. kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów,
Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:
1. stratę netto,
2. kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zatwierdzenia przez Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Społecznej
Wiktor Wójcik
Download