Ryzyko i niepewno ć

advertisement
Ryzyko i niepewność
1. Ryzykiem nazywamy systematyczne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o
charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu.
Niepewność występuje wtedy gdy podejmujący decyzję wie, że wszystkie dopuszczalne
zdarzenia i wyniki są możliwe natomiast nie jest możliwe określenie prawdopodobieństwa
zdarzenia losowego.
Różnice pomiędzy ryzkiem i niepewnością przedstawia tabela.
Ryzyko
Niepewność
- obiektywne
- subiektywna
-mierzone prawdopodobieństwem zdarzenia
- niemierzalna, oparta i wyrażona poziomem
- można zidentyfikować przyszłe alternatywy
wiary w wystąpienie zdarzenia
podjętych decyzji
- nie są znane przyszłe alternatywy
- „stan świata”
podjętych decyzji
- „stan umysłu”
Skłonność do podejmowania ryzyka w znacznym stopniu uzależniona jest od czynników
subiektywnych. Dla różne działania obarczone są ryzykiem i mierzalnie identycznym poziomie
nie oznacza, że obydwa będą w takim samym stopniu akceptowane. Należy uwzględnić
następujące zjawiska:
 Podmioty akceptują znacznie większe ryzyko dobrowolnie niż pod przymusem,
 Bardziej akceptowane jest ryzyko związane zdarzeniami zdarzającymi się częściej,
 Bardziej akceptowane jest ryzyko, którego następstwa odczuwane są natychmiast niż
ryzyko którego skutki będą stwierdzone w dłuższym okresie, czyli za kilka, kilkanaście
lat.
2. Źródłem ryzyka mogą być następujące czynniki:
a. Makroekonomiczne:
 Niekorzystna koniunktura w kraju
 Występowanie zjawisk inflacyjnych
 Zmiany sytuacji rynkowej
 Zmiany polityki fiskalnej i monetarnej
 Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej i społecznej w kraju
 Ograniczenie skłonności do inwestowania
 Zmiany w stosunkach z zagranicą
 Polityka przyjęta przez banki
 Wzrost kosztów obcych źródeł finansowania
 Niestabilny lub nieskuteczny system prawny
b. Mikroekonomiczne:
 Zmiany struktur organizacyjnych i własnościowych
 Nieodpowiednie proporcje w źródłach finansowania majątku
 Postępująca dekapitalizacja majątku i narastające zacofanie techniczne
 Wzrost konkurencji
 Dyferencjacja w poziomie zmian technologii i innowacji
 Niekorzystna struktura majątku przedsiębiorstw
 Niewłaściwe decyzje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem
3. Rodzaje ryzyka
Charakterystyka przykładowych inwestycji z punktu widzenia dochodu, ryzyka, płynności.
Rodzaje inwestycji
Dzieła sztuki
Nieruchomości
Gwarancje w banku z gwarancjami BFG
Obligacje skarbowe
Akcje spółki
Dochód
Duży
Duży
Mały
Mały
Duży lub średni
Ryzyko
Średnie
Średnie
Małe
Małe
Duże
Płynność
Mała
Mała
Duża lub średnia
Duża lub średnia
Średnia
4. Współzależność rodzajów ryzyka
Ryzyko specyficzne – obejmuje określony podmiot, jego źródłem są czynniki
mikroekonomiczne
Ryzyko inwestycyjne – wynika z możliwości powstania odchyleń miedzy wynikami
przewidywanymi a rzeczywistymi (osiągniętymi)
Ryzyko operacyjne – wynika ze struktury majątki jakim dysponuje przedsiębiorstwo;
wzrastający udział majątku trwałego wskazuje na wyższy poziom ryzyka operacyjnego
Ryzyko finansowe – zależy od struktury źródeł finansowania; jeżeli wzrasta udział funduszy
(kapitałów obcych) zwiększa się również ryzyko; wzrost funduszy obcych podnosi rentowność
(lewarowanie)
Każdy przedsiębiorca podejmujący decyzje:
 Stara się uzyskać maksymalne korzyści dla przedsiębiorstwa przy danym poziomie
ryzyka
 Pragnie utrzymać dany poziom korzyści ponosząc jak najmniejsze ryzyko.
Download