Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu

advertisement
Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji
kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw
Związek Rzemiosła Polskiego popiera kierunek nowelizacji prawa karnego
nastawiony na uszczelnienie systemu represji karnej przy ściganiu i karaniu
przestępstw szczególnie groźnych dla porządku prawnego, w tym popełnianych
z wykorzystaniem struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych,
należących zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych.
Waga nowelizacji wymaga szczególnej jasności proponowanych zapisów, w tym
pojęć i terminów opisujących warunki ponoszenia odpowiedzialności
majątkiem podmiotu gospodarczego.
Generalnie ZRP popiera kierunek proponowanych zmian, aczkolwiek zwraca
uwagę na konieczność doprecyzowania niektórych zapisów projektu nowelizacji
kodeksu karnego i rozwiązań tego kodeksu przeniesionych do innych aktów
prawa karnego materialnego.
W proponowanym art. 44a §1 kodeksu karnego należy nawiązać do utrwalonej
w ustawodawstwie karnym koncepcji „wiedział lub z łatwością mógł się
dowiedzieć” w miejsce nowatorskiej koncepcji „ostrożności wymaganej w
danych okolicznościach”; zdaniem Związku bardziej zasadne jest wykorzystanie
słownictwa oraz formuł obecnych od lat w praktyce sądowej. Nadto, pozostając
w granicach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3
kwietnia 2014 r. projekt powinien przewidywać uwolnienie od
odpowiedzialności osób trzecich, działających w dobrej wierze.
Związek Rzemiosła Polskiego sugeruje ponowne rozważenie celowości
wprowadzenia do kodeksu karnego (art. 45 § 2 w brzmieniu projektowanym)
zasady domniemania pochodzenia z przestępstwa majątku nabytego przed
upływem 5 lat od popełnienia czynu aktualnie ściganego; powyższe
domniemanie jest zbędne w świetle konstrukcji odpowiedzialności karnej
według polskiego ustawodawstwa karnego, opartego wszak na prawdzie
obiektywnej, której treść ustalają z urzędu organy ochrony prawnej;
przerzucanie czynności procesowych na podejrzanego nie znajduje
uzasadnienia systemowego.
Związek Rzemiosła Polskiego stoi nadto na stanowisku, że propozycja zawarta
w art. 292a projektu, dotycząca zarządu przymusowego powinna przewidywać,
że już na etapie postępowania przygotowawczego stosowne decyzje może
1
podjąć jedynie sąd po przeprowadzeniu rozprawy, a ustawa powinna
jednoznacznie przesądzać, że zarząd ten może być sprawowany jedynie przez
podmioty posiadające wiadomości i umiejętności pozwalające na sprawowanie
tej funkcji w sposób profesjonalny, a więc gwarantujący nie umniejszenie
zarządzanego majątku na skutek niekompetencji lub działań wprost
intencjonalnych. Zdaniem Związku projekt powinien przewidywać
odpowiedzialność Skarbu Państwa za nieuzasadnione straty w majątku
podlegającym zarządowi, dotyczy to zwłaszcza sytuacji zwrotu majątku
uprawnionemu po pozytywnym zakończeniu dla niego postępowania w
sprawie.
Odnośnie proponowanego art. 294 § 3 kodeksu postępowania karnego Związek
sugeruje przyjęcie jako zasady, że w wypadkach w nim wskazanych o zwrocie
zabezpieczonego mienia powinien rozstrzygać sąd, biorąc pod uwagę zebrane
w postępowaniu dowody.
Związek Rzemiosła Polskiego stoi na stanowisku konieczności szybkiego
ujawniania, sprawnego ścigania i niezwłocznego osądzania wszystkich
przestępstw, w tym przestępstw z elementem majątku jako sposobu
nielegalnego działania lub jako celu działalności przestępczej; w tym zakresie
nie powinno jednak następować wprowadzanie ustawowych domniemań
pochodzenia majątku z przestępstwa, względnie do narażenia na uszczerbek
majątkowy osób niewinnych lub osób przypadkowo powiązanych z osobą
sprawcy.
Prezes ZRP
/-/ Jerzy Bartnik
2
Download