Oświadczenie Izby Wydawców Prasy

advertisement
Oświadczenie Izby Wydawców Prasy
w sprawie postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu na rozprawę
redaktorów „Gazety Polskiej”
Izba Wydawców Prasy z zaniepokojeniem przyjęła postanowienie warszawskiego sądu
rejonowego o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na rozprawę dwojga redaktorów
„Gazety Polskiej”. Zastosowanie przez sąd tak drastycznego środka budzi poważne wątpliwości
i rodzi pytanie, czy wyczerpane zostały wszelkie przewidziane prawem środki do zapewnienia
stawiennictwa oskarżonych przed sądem.
Sprawa redaktorów „Gazety Polskiej” po raz kolejny przywołuje problem stosowania procedur
i odpowiedzialności karnej w sprawach dotyczących wypowiedzi i treści publikacji. Postanowienie
sądu, podobnie jak liczne w ostatnich latach przykłady orzeczeń skazujących dziennikarzy za
zniesławienie na podstawie art. 212 par. 2 k.k., wskazują niestety na aktualność zgłaszanego od
dawna przez Izbę Wydawców Prasy postulatu nowelizacji kodeksu karnego polegającej na
usunięciu z niego art. 212 - 216.
Obowiązywanie w systemie polskiego prawa odpowiedzialności karnej za zniesławienie lub
zniewagę, a w szczególności możliwość skazywania na więzienie za słowo lub treść publikacji
prasowych ogranicza konstytucyjne gwarancje wolności słowa. Nie odpowiada również
dominującej linii orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Naraża to dobre imię
Polski i stawia nasz kraj w rzędzie państw tolerujących naruszanie podstawowych praw
obywatelskich, stanowiących fundament demokratycznych społeczeństw.
Stosowanie procedur i odpowiedzialności karnej w sprawach dotyczących treści wypowiedzi
lub publikacji jest nie tylko niewłaściwe, ale i niekonieczne. We wszystkich takich przypadkach
wystarczająca oraz dostatecznie dotkliwa jest i może być odpowiedzialność cywilnoprawna.
Izba Wydawców Prasy od wielu lat domaga się usunięcia z polskiego prawa tych
niedemokratycznych i kontrowersyjnych przepisów kodeksu karnego. Przygotowany na wniosek
Izby we współpracy z Fundacją Helsińską odpowiedni projekt nowelizacji kodeksu karnego
wielokrotnie kierowaliśmy do właściwych przedstawicieli rządu, parlamentu, wymiaru
sprawiedliwości, a także – w grudniu ub. roku – do prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego.
Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że na żadne z tych wystąpień Izba nie otrzymała odpowiedzi.
Do władz polskich występował w tej sprawie także International Press Institute międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wolności słowa, z którą Izba Wydawców Prasy
stale współpracuje. Niestety, IPI uzyskał niedawno odpowiedź, że Ministerstwo Sprawiedliwości
nie przewiduje prac legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu karnego w kierunku depenalizacji
odpowiedzialności dziennikarzy za zniesławienie.
Mamy nadzieję, że ostatni przypadek i rozgorzała na jego tle dyskusja zmobilizują odpowiednie
władze do dokonania zmian w Kodeksie karnym, polegających na usunięciu z niego art. art. 212216, o co od wielu lat apelują wydawcy prasy i liczne organizacje społeczne.
Izba Wydawców Prasy
Warszawa, 5 listopada 2007 r.
Download