szkoly-prawa-karnego-omowienie

advertisement
2
NAUKA PRAWA KARNEGO Szkoły Geneza: refleksja nad prawem karnym, Platon, Arystoteles,
Seneka, początki we Włoszech (glosatorzy i postglosatorzy), prekursor Albert Gandinus, Jakub de
Belvisio, porządkowanie i kompilacja prawa rzymskiego, germańskiego, kanonicznego, pierwsze
systematyczne opracowanie Benedykta Carpzowa z 1635 Kierunek Oświeceniowy
(racjonalistyczny): Monteskusz - O duchu praw , Beccaria - o przestępstwach i karach , feudalne
prawo karne, surowe, Carolina z 1532 (Jan Schwarzenberg), palenie na stosach, tortury, proces
inkwizycyjnych, odpowiedzialność obiektywna, postulaty: zniesienia tortur, kodyfikacji prawa
karnego, odwołanie do praw natury, zasada legalizmu nullum crimen, nulla poena (Józefina),
racjonalizacja kary, humanitaryzm, Szkoła klasyczna: XVIII/XIX w Niemczech, i we Francji, Kant,
Hegel, Feuerbach, metoda formalno - dogmatyczna, wolna wola człowieka (indeterminizm), nullum
crimen, proporcjonalność kary do przestępstwa, subiektywizacja odpowiedzialności karnej, zasada
czynu, prewencja i sprawiedliwy odwet, kk francuski, bawarski, kodeks Rzeszy Szkoła pozytywna:
August Comte, brak wolnej woli człowieka (determinizm), krytyka szkoły klasycznej, Cesare
Lomrosso - twórca antropologii kryminalnej, człowiek ma wrodzone predyspozycje, istnienie
stygmatów przestępczych jak cofnięte czoło, zdeformowana czaszka, anomalie w uzębieniu,
rozwinięte szczęki, autor Geniusz i Obłąkanie, koncepcja przestępców z urodzenia,
zdeterminowanie przez cechy biologiczne
Enrico Ferri - autor Socjologii Kryminalnej, wyróżnił czynniki antropologiczne, fizyczne (klimat) i
społeczne (uwarunkowania ekonomiczne), 6 grup przestępców: okolicznościowi, z namiętności, z
nawyknienia, z urodzenia, chorzy psychicznie, pseudoprzestępcy, proponował środki
zabezpieczające
Rafaalle Garpfalo - autor Kryminologii, przestępczość jako zjawisko masowe, przestępstwa
sztuczne i naturalne, mala per se i mala prohibita (ze względu na decyzje ustawodawcy) Szkoła
socjologiczna: XIX w., twórca Franz Liszt, program marburski, najważniejszy sprawca czynu,
przyczyny tkwiące w warunkach społecznych, które prowadzą do powstawania przestępczości,
nacisk na unieszkodliwianie, poprawę, odstraszanie i prewencje. W Polsce Makowski i Makarewicz
Normatywizm: naczelna zasada formalno - dogmatyczna, oderwanie od uwarunkowań społecznych,
przedstawiciele Karl Binding i Ernst Beling Ruch obrony społecznej: Ruch obrony społecznej
powstał po II wojnie światowej, nawiązywał do szkół pozytywistycznych a zwłaszcza do
socjologicznej, jego powstanie wiąże się z powstaniem Międzynarodowego Instytutu dla Studiów
Obrony Społecznej.
Ruch dążył do obrony podstawowych gwarancji jednostki, humanizacji prawa karnego, głosił
postulaty zniesienia kary śmierci, zapewnienia sądowi wszechstronnych danych o sprawcy czynu i
jego środowisku. Wnosił o rozdzielenie postępowania na dwie fazy: pierwszej czy sprawca popełnił
zarzucany mu czyn i czy ponosi winę oraz drugiej jaki środek należy zastosować w tej sytuacji.
Chciał zespolenia ochrony społeczeństwa i resocjalizacji przestępcy, operowanie karą i środkami
zabezpieczającymi.
(…)
…, lecz także tryb życia manifestujący antysocjalne nastawienie.
2. Francuski - umiarkowany zwany nową obroną społeczną, jego przedstawicielem jest Mark Ancel
- ruch ten głosił potrzebę badań poznawczych sprawcy, program reformy prawa karnego i polityki
karnej oparty na przestrzeganiu zasad legalizmu (w tym nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege).Cechą charakterystyczną nurtu jest humanizm, a zwłaszcza…
Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego
Pojęcie prawa karnego
Prawo administracyjne - definicje
Przedmiot i źródła prawa karnego - opracowanie
Prawo karne - wykłady - szkoły prawa karnego
Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download