Historia powszechna prawa NK2 - wyklad NSP

advertisement
Wydział Prawa i Administracji
Jednostka organizacyjna US: Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn
Polityczno-Prawnych
Kierunek: Prawo
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie
KOD Przedmiotu: 10.0V27K02
Tryb studiów
Nazwa przedmiotu: Historia powszechna prawa
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
I
I, II
wykłady
30
stacjonarne
niestacjonarne
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
5
K
obowiązkowy
polski
Prowadzący przedmiot
Wymagania wstępne:
Znajomość historii powszechnej oraz wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły średniej; na tym samym poziomie zdolność do samodzielnej
pracy ze źródłami i literaturą przedmiotu
Cele przedmiotu:
1.Celem zajęć z przedmiotu Historia powszechna prawa jest przedstawienie w kontekście historycznym instytucji prawa publicznego tworzących ustrój państwa
oraz instytucji prawa sądowego. W ramach prowadzonych zajęć studenci poznają m. in. organizację, kompetencje i wzajemne relacje poszczególnych organów
państwa, które funkcjonowały w różnych okresach historycznych oraz ewolucję podstawowych instytucji materialnego i formalnego prawa karnego, cywilnego,
familijnego i spadkowego.
2. Zadaniem zajęć jest umożliwienie studentom dostrzeżenia związków pomiędzy obecnie obowiązującymi instytucjami prawa, a tymi obowiązującymi dawniej,
dzięki czemu uzyskają umiejętności i kompetencje w postaci:
- zdolności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa,
- analizy wydarzeń i procesów historycznych dokonujących się w prawie,
- dostrzegania ewolucji urządzeń prawnych,
- porównywania instytucji prawnych obowiązujących w różnych państwach na przestrzeni dziejów.
3. Wiedza wyniesiona z zajęć da studentom sposobność pełniejszego zrozumienia istoty współczesnego państwa i prawa.
4. Celem dydaktycznym zajęć jest też wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnej pracy intelektualnej, a także potrzebnej w pracy prawnika
systematyczności, rzetelności i spolegliwości.
Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, samodzielna praca z tekstem prawnym i prawniczym, krytyka źródeł.
Treści merytoryczne przedmiotu:
1.Geneza państwa i prawa – różne teorie dotyczące pochodzenia państwa (m.in. teorie naturalnego rozwoju, podboju, umowy społecznej czy rozpadu wspólnoty
rodowej).
2. Państwo i prawo w starożytnym Egipcie i Mezopotamii.
3. Państwo i prawo w starożytnych Atenach i Sparcie.
4. Ustrój państwa rzymskiego w okresie monarchii, republiki i cesarstwa.
5. Istota i charakter państwa i prawa w okresie feudalnym (monarchia patrymonialna, stanowa i absolutna we Francji, Anglii, Niemczech i w Rosji).
6. Ideologiczne podstawy nowoczesnego konstytucjonalizmu.
7. Podstawowe zasady konstytucyjne: suwerenność Narodu, podział lub jednolitość oraz przedstawicielski charakter władz (ustawodawczej, wykonawczej i
sądowniczej) – ich wybór, organizacja i kompetencje, jednolity lub złożony(federalny) charakter państwa, państwo prawa, pozycja jednostki w państwie i ochrona
praw człowieka i obywatela – ich geneza i kształt w wybranych ustrojach konstytucyjnych Francji (1791, 1793, 1799, 1814, 1875), Stanów Zjednoczonych (1787),
Niemiec (1919) i Anglii (tzw. konstytucja w znaczeniu materialnym).
8. Geneza, systematyka i zasady nowożytnych kodyfikacji prawa cywilnego i karnego (Landrecht pruski – 1794, Kodeks Napoleona – 1804, Austriacki Kodeks Cywilny
– 1811, Niemiecki Kodeks Cywilny- 1896, Francuski Kodeks Karny – 1810, Niemiecki Kodeks Karny – 1871, Rosyjski Kodeks Karny – 1903).
9. Geneza, systematyka i zasady nowożytnych kodyfikacji procedury karnej i cywilnej (Francuska Procedura Cywilna – 1806, Rosyjska Ustawa Postępowania Karnego
1864).
10. Geneza i zasady cywilnego i karnego prawa angielskiego.
Forma i warunki zaliczenia: : egzamin pisemny – opisowe odpowiedzi na trzy otwarte pytania w czasie 45 minut, pytanie 1 – państwo i prawo w Starożytności,
pytanie 2 – prawo publiczne, pytanie 3 – prawo prywatne
Literatura podstawowa:
1. K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa, wydanie drugie poprawione, Ars boni et aequi, Poznań;
2. A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wieworowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wydanie drugie poprawione i zmienione, Ars
boni et aequi, Poznań;
3. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowski, M. Paszkowska, K. Rajewski, Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, LIBER, Warszawa 1996;
4. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, wydanie VII zmienione, PWN, Warszawa 1994;
5. B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa, PWN, Poznań 1980;
6. T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2000;
7. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, zarys wykładu, LIBER Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca:
1.M. Morabito, D. Bourmaud, Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), Białystok 1996;
2. A. Pułło, Ustroje państw współczesnych, LexisNexis, Warszawa 2006;
3. Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006;
4. F. Ryszka, Państwo stanu wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, Wrocław 1985;
5. H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995;
Download