historia-prawa-wyklad

advertisement
4
Fryderyk Savigny jest uznawany za twórcę historii prawa.
Państwo = ludność + terytorium + struktura władzy.
Historia państwa:
Państwo niewolnicze - od 4000 p.n.e. do upadku Cesarstwa Rzymskiego:
okres stagnacji: Mezopotamia, Egipt - despocje wschodnie
Grecja (Ateny, Sparta) - oligarchia, demokracja
Rzym - republika, pryncypat, cesartswo
Państwo feudalne - IV/V n.e. do uwłaszczenia, np. Anglia XVIII/XIX w. Prusy....? Niemcy....?
Francja 1789-99, Rosja druga poł. XIX w., a tak naprawdę początek XX w.
Państwo burżuazyjne: uwłaszczenie XVIII/XIX w. - system prezydencki w USA, komunizm w
Rosji
Jak kształtował się ustrój demokratyczny:
Pierwsze definicje prawa:
Prawo - zespół nakazów i zakazów (definicja prymitywna)
sztuka czynienia tego, co dobre i użyteczne Rzym
....?
zespół przepisów, które należy przestrzegać, bo tak chce państwo (poł. XVII Grecjusz)
Dziedziny pokrewne prawa:
religia
moralność
zwyczaje
Związki bezpośrednie:
- prawo i religia - władca uważał się za bóstwo; w Oświeceniu zaczął się proces laicyzacja prawa
- prawo a moralność - idealnie powinny się pokrywać, ale prawo przebiega nie w zgodzie z
moralnością, np. kara śmierci. Hitler zastępował prawo swoimi regułami moralnymi. W Rosji
radzieckiej źródłem moralności była świadomość rewolucyjna.
prawo a zwyczaj - normy i zachowania, trwające długo, bez zakłóceń i za aprobatą stawały się
później prawami
Prawa stanowione były w Rzymie, monarchii absolutnej, obecnie......?
Rozdział prawa: Publiczne - normy związane z interesem państwa: może to być konflikt......?
Prywatne - normy związane z interesem osób.
Prawo publiczne: karne, pracy, administracyjne, ....?
Prawo prywatne - cywilne, rzeczowe, zobowiązania, spółek, małżeńskie
Prawo materialne - normy określają konkretne warunki, reguły.....?, karne, cywilne....?
Prawo procesowe - normy regulujące sposób postępowania w przypadku zakłócenia prawa
materialnego; procedury: karne, cywilne, administracyjne.
Źródła praw:
Dzięki źródłom wyjaśniamy genezę i kształt.........?
Sens materialny - zespół czynników, które mają wpływ w danym miejscu, danym czasie........?
Sens formalny - forma powstania prawa, np. zwyczaj, stanowienie, precedens - efekt stosowania...?
zbiory, spisy, kodyfikacje
Prawo prymitywne:
Normy, które wykształciły się w okresie przedpaństwowym, zachowało się mało źródeł
(archeologia, ikonografia).
(…)
…. - Kodeks Uruka…? - 4 strony
XXI w. p.n.e. - Kodeks Ur-Namnu…?
XI w. p.n.e. - Kodeks z Esznumy - 38 artykułów
XVIII/XVII w. p.n.e. - Kodeks Hammurabiego - 282 paragrafy
Egipt:
VIII w. p.n.e. - 40 rulonów papirusu
...? kodyfikacja faraona ...?
Grecja:
VII w. p.n.e. (ok. 624 r. p.n.e.) - prawo Drakona - pierwszy spis zwyczajowy
VII w. p.n.e. - prawo Zelearkosa…?
V w. p.n.e. - tablice miasta Fortyny na Krecie
…
… p.n.e. przekształcenia ustrojowe (400 lat) > polis (Grecja) > civitas (Rzym)
Okres królewski z dworem:
Lud Dorów (różnice w porównaniu do Mezopotamii i Egiptu):
brak rozległych obszarów
miasto - sektor miejski i wiejski
brak władzy króla - kształtują się organy centralne:
Archonci:
basileus - najwyższy kapłan
eponymus - zarządca
pollemanhos - dowódca wojskowy
później doszło jeszcze 3.
W okresie…
Pojęcia - doktryny
Starożytny Wschód - wykład
Starożytność
Starożytna Mezopotamia
Dyplomacja-opracowanie
Doktryny Polityczno - prawne - Mezopotapmia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download