Kodeks Etyczny

advertisement
Kodeks Etyczny
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWOSPEDYCYJNE "TKS-TRANS" SP. Z O.O.
Wprowadzenie
Kodeks Etyczny TKS-TRANS jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania
najwyższych standardów. W imieniu firmy działają pracownicy wszystkich szczebli, którzy są
odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do zasad oraz aktywne tworzenie warunków do ich
respektowania. Pracownicy i zarząd są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym
dokumencie zasad.
Kodeks Etyczny w firmie TKS-TRANS wspiera i kształtuje właściwą kulturę organizacyjną
przedsiębiorstwa, zwłaszcza kulturę pracy. Skupia się na najważniejszych, oczekiwanych
zasadach postępowania pracowników w ich codziennej pracy zawodowej. Ułatwia
wykonywania misji firmy oraz wspiera realizację jej strategii rozwojowej. Kodeks powstał w
oparciu o ogólnie znane i akceptowane reguły współżycia społecznego oraz uniwersalne zasady
etyczne. Jego rolą jest także unormowanie relacji zachodzących wewnątrz firmy oraz pomiędzy
firmą i jej otoczeniem w zakresie stosunków społecznych i szeroko rozumianej etyki
zawodowej.
Reguły zawarte w Kodeksie Etycznym nie wyczerpują wszystkich kwestii i problemów, które
mogą się pojawiać w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych. Zapisy
kodeksowe odnoszą się w sposób ogólny i podstawowy do zasad postępowania w różnych
obszarach działalności zawodowej. Dotyczą szczególnie aspektów związanych z kluczowymi
interesariuszami firmy i najważniejszych wartości, na bazie których przedsiębiorstwo buduje
swoją kulturę organizacyjną i filozofię działania.
Kodeks Etyczny w firmie TKS-TRANS powinien pozostać dokumentem dynamicznie się
rozwijającym. Powinien reagować elastycznie na zmieniające się oczekiwania wszystkich
interesariuszy przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby nowe propozycje zapisów lub rozszerzeń
kodeksowych pozwalały Kodeksowi stawać się narzędziem podnoszącym systematycznie
kulturę pracy w firmie.
Zasady Kodeksowe dotyczą bez wyjątku każdej osoby zatrudnionej w TKS-TRANS bez względu
na zajmowaną pozycję w firmowej strukturze. Każdy pracownik ma obowiązek szanowania i
przestrzegania zasad Kodeksu. W sprawach, których reguły Kodeksu nie poruszają pracownicy
powinni kierować się swoim wewnętrznym kodeksem moralnym. Powstające wątpliwości
odnoszące się do zachowań i postępowań powinny być rozstrzygane przy udziale przełożonych.
Naruszenie zasad zawartych w Kodeksie może skutkować zastosowaniem środków
dyscyplinarnych.
Miejsce na rynku i kluczowi
interesariusze firmy TKS-TRANS
Firma TKS-TRANS powstała w roku 1994 w Białej Podlaskiej. Jest to firma rodzinna założona
przez Pana Kazimierza Syliwoniuka, który do tej pory jest jedynym właścicielem firmy. Firma
obsługuje klientów zagranicznych oraz krajowych świadcząc w większości transport
międzynarodowy. To właśnie usługa przewozu stanowi około 90% wszystkich przychodów
firmy. Około 70% przychodów z transportu dotyczy usług świadczonych w Europie, pozostałe
30% to usługi spedycji krajowej. 5% przychodu stanowi działalność stacji kontroli pojazdów,
którą również posiada TKS-TRANS. Pozostałe 5% to przychody z wynajmu biur, lokali,
powierzchni magazynowej.
Dla Firmy kluczowym celem strategicznym jest stałe umacnianie pozycji rynkowej poprzez
wysoką jakość obsługi klienta. Ta jakość przejawia się w świadczeniu usług na najwyższym
poziomie oraz wysokich standardach. W obliczu dużej konkurencji a także powstających
licznych drobnych, „domowych” firm przewozowych, TKS-TRANS chce komunikować budować
swój wizerunek jako firmy rzetelnej, odpowiedzialnej i godnej zaufania.
Strategia firmy zakłada więc realizację podstawowego celu: Umacnianie pozycji rynkowej. Cel
ten realizowany jest poprzez:




Dbanie o środowisko naturalne
Budowanie wizerunku firmy godnej zaufania
Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy
Dbanie o środowisko naturalne
Do kluczowych interesariuszy firmy należą:





pracownicy
klienci
społeczność lokalna
środowisko naturalne
konkurencja:
 Raben Polska
 DB Schenker Poland
 Gefco Polska
 California Trailer Sp. z o.o., Biała Podlaska
 Kociuk Logistics Sp. z o.o.
Oczekiwane postawy pracowników
firmy TKS-TRANS wobec kluczowych
interesariuszy
1. Klienci – jesteśmy odpowiedzialni za dobór produktów najlepiej adresujących potrzeby
klienta. Nie przedkładamy chwilowego, szybkiego zysku nad budowanie trwałych
relacji. W kontaktach z klientem stawiamy na długotrwałą współpracę.





W przypadku pojawiających się problemów lub konieczności zastosowania
zmian wspólnie z klientem szukamy najlepszego rozwiązania.
Szczegółowo rozpoznajemy potrzeby klienta. Poszukujemy i stosujemy
innowacyjne rozwiązania technologiczne i recepturowe, które dostarczają
naszemu klientowi największą wartość przy poszanowaniu efektywności i
rentowności naszej działalności.
Szanujemy wzajemne zobowiązania i oczekiwania. Pamiętamy, i mówimy o tym
otwarcie, że współpraca ma przynieść korzyści obu stronom. Z klientem
budujemy relacje partnerskie.
Jesteśmy świadomi naszych kompetencji oraz umiejętności i nie nadwyrężamy
ich, próbując spełniać nierealne obietnice.
Świadomi wagi prowadzenia działań CSR-owych propagujemy zachowania
prospołeczne i prośrodowiskowe wśród naszych klientów.
2. Pracownicy – tworzymy atmosferę sprzyjającą współpracy zespołów zmierzającą do
wzrostu jakości produktów i satysfakcji z miejsca pracy oraz podnoszeniu rentowności
firmy. Od pracowników oczekujemy wysokiej odpowiedzialności na stanowisku pracy,
dając jednocześnie dużo swobody w podejmowaniu decyzji.








Traktujemy innych w sposób, w jaki sami chcemy być traktowani.
Systematycznie podnosimy nasze kompetencje osobiste i zawodowe
właściwych dla branży, ale również związanych z rozwojem personalnym, np. z
obszarów komunikacji, budowania relacji czy pracy grupowej.
Szanujemy siebie nawzajem i swoją pracę. Dostrzegamy dobre intencje, ale
zwracamy uwagę na niewłaściwe postawy i skutki nieprawidłowych działań.
Promujemy równość bez względu na płeć, wykształcenie, narodowość, poglądy,
wyznanie, orientację seksualną czy kolor skóry. Na stanowiskach pracy każdy
ponosi odpowiedzialność za swoje działania.
Doceniamy konstruktywną krytykę i śmiało ją wyrażamy, dostrzegając w tym
możliwości doskonalenia i poprawy.
Uważamy, że nasze spostrzeżenia i pomysły oraz otwartość komunikacyjna
mają wpływ na jakość naszego środowiska pracy i przyczyniają się do poprawy
procesów oraz naszych procedur wewnętrznych.
Na każdym stanowisku pracy podejmujemy decyzje, dbając o ich efektywność
przy równoczesnej zgodzie z zapisami Kodeksu oraz ogólnie przyjętymi
normami społecznymi i etycznymi. Za jakością naszej pracy stoi firma i jej dobre
imię.
Wynagrodzenia podstawowe i dodatki wypłacamy w terminie i zgodnie z
obowiązującym regulaminem wynagradzania.

Pracownik powinien realizować swoje obowiązki w sposób nie budzący
wątpliwości etycznych, zgodnie z podstawowymi standardami postępowania i
wartościami etycznymi, do których należą:
1. Odpowiedzialność
2. Rzetelność
3. Uczciwość
4. Bezinteresowność
5. Profesjonalizm w działaniu
6. Lojalność
7. Wysoka kultura osobista i stosowność ubioru
8. Tolerancja dla odmiennych przekonań innych osób
9. Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, przełożonymi,
współpracownikami i podwładnymi.
3. Społeczność lokalna – firma działa w ramach i w symbiozie ze środowiskiem
lokalnym. Lokalne organizacje i społeczności są dla nas partnerami.


Wspieramy inicjatywy społeczne i pożyteczne akcje.
Współpracujemy z organizacjami społecznymi, naukowymi, edukacyjnymi,
instytucjami ochrony i profilaktyki zdrowia i samorządami lokalnymi. Włączamy
się aktywnie w życie lokalnych społeczności.
 Aktywnie krzewimy i propagujemy pożytek z zachowań prospołecznych w
naszej działalności biznesowej i lokalnych środowiskach.
 W sprzyjających uwarunkowaniach i w zgodzie z rachunkiem ekonomicznym
przekazujemy część naszych zysków na aktywność CSR.
4. Środowisko naturalne – naszą działalność prowadzimy i rozbudowujemy w oparciu
o maksymalizację efektów obniżających szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
 Stosujemy proekologiczne technologie.
 Kierujemy się zasadą, że cele biznesowe nie mogą stać w sprzeczności z
ochroną środowiska naturalnego.
 Wszędzie, gdzie pozwalają na to okoliczności, wykorzystujemy elektroniczny
obieg dokumentów, eliminując konieczność drukowania i zużywania papieru.
 Wdrażamy założenia eko-biura do firmy m.in. wykorzystywanie makulatury,
oszczędność wody i zużycia energii elektrycznej.
5. Konkurencja – firma ma w poszanowaniu swoich konkurentów.
 stosujemy zasady współzawodnictwa fair play
 nie uznajemy polityki utrudniania innym firmom dostępu do rynku
 nie stosujemy nieuczciwej reklamy
 staramy się rzetelnie i obiektywnie przedstawiać swoje osiągnięcia
 nie podejmujemy działań, które miałyby na celu zdyskredytowanie naszych
konkurentów
 informacje odnośnie firm konkurencyjnych pozyskujemy z legalnych źródeł
Ochrona interesu firmy i jej majątku
Każdy pracownik ma obowiązek korzystać z majątku firmy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
chronić go przed zniszczeniem i kradzieżą. Dbamy o majątek firmy i przekazany nam majątek
naszych klientów lub dostawców, chroniąc go przed uszkodzeniem i utratą, a także pozostałymi
stratami wynikającymi np. z nieprawidłowego użytkowania.
Nie czerpiemy dodatkowych korzyści materialnych w związku z zajmowanym stanowiskiem i
pełnioną funkcją. Praca w firmie nie jest wykorzystywana przez pracowników do osiągania
niedozwolonych korzyści osobistych. W swojej codziennej pracy kierujemy się regułą ochrony
dóbr i majątku TKS-TRANS. Dbamy o podnoszenie rentowności przedsiębiorstwa, pamiętając,
że powyższa zasada nie może stanąć w sprzeczności z przepisami prawa, kulturą organizacyjną
firmy i oczekiwaniami opisanymi w Kodeksie etycznym. W razie wątpliwości zgłaszamy
problemy naszym przełożonym.
Równość szans
Wszyscy pracownicy bez względu na płeć, światopogląd, przekonania, orientację seksualną czy
narodowość są traktowani jednakowo. Każdy ma prawo do wynagrodzenia adekwatnego do
zajmowanego stanowiska, zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Od wszystkich
pracowników firma oczekuje jednakowego zaangażowania w pracę, opartego na
umiejętnościach i doświadczeniu. Od pracowników wymagana jest także decyzyjność i
stanowiskowa odpowiedzialność za wszystkie czynności podejmowane w ramach obowiązków
służbowych.
W TKS-TRANS nie akceptuje się i zwalcza ewentualne przypadki mobbingu, dyskryminacji i
molestowania. Uznajemy takie zachowania za nie tylko niezgodne z prawem, ale także z naszą
kulturą i tradycją.
Polityka bezpieczeństwa, ochrony
danych i informacji
Wszystkie dane i informacje zdobyte lub wytworzone przez pracownika w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych stanowią własność TKS-TRANS. Mogą być wykorzystywane wyłącznie
w zgodzie z prawem, przy poszanowaniu praw podmiotu, którego dotyczą oraz zgodnie z
interesem firmy.
Dochowujemy staranności przy wprowadzaniu danych oraz przekazywaniu na zewnątrz danych
pochodzących z naszych baz. Informacji poufnych i przeznaczonych do użytku wewnętrznego
pod żadnym pozorem nie przekazujemy na zewnątrz bez zgody przełożonego. Informacje,
które mogą mieć wpływ na osiągnięcie przez firmę korzyści lub ograniczyć negatywne dla
przedsiębiorstwa konsekwencje powinny być niezwłocznie przekazywane przez pracowników
swoim przełożonym.
Konflikt interesów
Nie przyjmujemy i nie wręczamy istotnych prezentów klientom i dostawcom. Przestrzegamy
zakazu czerpania korzyści materialnych od naszych dostawców. Długookresowe relacje z
klientami, dostawcami i firmami współpracującymi budujemy w oparciu o profesjonalne
podejście oraz jednakowe zasady współpracy.
W kontaktach pracowników TKS-TRANS z klientami, firmami współpracującymi lub
konkurentami unikamy sytuacji mogących wywołać konflikt pomiędzy interesem osobistym
pracownika i interesem firmy.
Download