KODEKS_ETYCZNY_OTN - Ośrodek Terapii Nerwic

advertisement
Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr 13/2011 z dnia 30.12.2011r
Dyrektora OTN w Orzeszu
Kodeks Etyczny
Pracowników Ośrodka Terapii Nerwic
dla Dzieci i Młodzieży
w Orzeszu
SŁOWO WSTĘPNE
Ośrodek jest specjalistyczną placówką zajmującą się kompleksową diagnozą
i
terapią
dzieci
i
młodzieży
z
wybranymi
problemami
emocjonalnymi,
powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie ich w środowisku.
Celem Ośrodka jest promocja zdrowia i świadczenie profesjonalnej pomocy
dziecku we współpracy z jego rodziną i środowiskiem.
Kodeks Etyczny Pracowników OTN stanowi zbiór zasad i wartości, którymi
powinni kierować się pracownicy OTN podczas wykonywania zadań służbowych
w miejscu pracy, a także i poza nim.
Celem kodeksu jest poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych,
zwiększenie zaufania pacjentów i ich rodzin a także poprawa wizerunku OTN
i relacji międzyludzkich wśród pracowników.
WIZJA OŚRODKA
1. Zdrowe dzieci.
2. Wzorcowy wizerunek.
3. Satysfakcja pracowników.
MISJA OŚRODKA
Poprzez:

profesjonalne

indywidualne

kompleksowe
leczenie dzieci z zaburzeniami emocji oparte na wzajemnym zaufaniu i współpracy
z dzieckiem, dążymy do podniesienia jakości życia lecoznych dzieci w domu,
w szkole i wśród rówieśników.
Dbamy o:

zadowolenie wśród odbiorców naszej pracy,

godny naśladowania, związany z wysoką jakością pracy, wizerunek,

satysfakcję współpracowników,

osiąganie i utrzymanie czołowej pozycji w naszej dziedzinie w Polsce i na
świecie.
Polecają nas dzieci, młodzież i ich bliscy.
Nasze cele osiągamy przy współpracy zespołu terapeutycznego, dydaktycznego
i wychowawców.
NASZE PODSTAWOWE WARTOŚCI ETYCZNE
Kodeks wspiera działania Pracowników oparte na zasadach: praworządności,
bezinteresowności, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
dyskrecji,
dbałości o dobre imię Ośrodka i pracowników, godnego zachowania w miejscu
pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z pacjentami
i ich rodzinami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami.
ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA WOBEC PACJENTÓW I ICH RODZIN
Pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych,
mając na uwadze dobro pacjentów i ich rodzin, a w szczególności:

wykorzystują w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,

życzliwie i kulturalnie traktują pacjentów, szanując ich godność osobistą,
prawo do intymności i prywatności,

przestrzegają praw pacjenta

nie przyjmują żadnych korzyści materialnych,
ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA WOBEC WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Jakoś współpracy między przełożonymi a podwładnymi, kolegami i pracownikami
przekłada się na budowanie wizerunku Ośrodka. Nienaganne postępowanie
w kontaktach z innymi przejawia się poprzez:

szacunek i otwartość wobec współpracowników,

otwarte, przejrzyste i odpowiednio wczesne komunikowanie,

unikanie nieuczciwych zachowań,

dbanie o stosowny i schludny ubiór i wygląd w miejscu pracy,

przeciwdziałanie korupcji w miejscu pracy.
PRZEGLĄD I MONITORING KODEKSU ETYCZNEGO
Kodeks Etyczny Pracowników OTN podlega corocznemu przeglądowi oraz
stałemu monitoringowi przez pracowników Ośrodka.
Celem procedury jest podniesienie skuteczności dokumentów i podniesienie
prestiżu
pracowników
jako
zespołu
osób
chcących
pracować
w
oparciu
o wewnętrznie uzgodniony i podany do ogólnej wiadomości zbiór zasad.
Kodeks Etyczny Pracowników OTN zostanie podany do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej OTN.
Download