kodeks etyczny

advertisement
„Społeczna odpowiedzialność biznesu”
Nr umowy:
2/BZP/DRK/2014
KODEKS ETYCZNY
Comernet Sp. z o.o.
1
SPIS TREŚCI
WSTĘP....................................................................................................................................................................................................... 3
1. NASZE WARTOŚCI........................................................................................................................................................................... 4
2. ZASADY OGÓLNE KODEKSU ETYCZNEGO........................................................................................................................... 5
2.1. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.......................................................................................................................................... 5
2.2. KLIENT NASZYM PRIORYTETEM............................................................................................................................................ 6
2.3. RELACJE WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA...................................................................................................................... 6
2.4. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY.............................................................................................................................. 6
2.5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KLIENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW........................................................................... 7
2.6. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA......................................................................................... 7
3. STOSOWANIE KODEKSU ETYCZNEGO.................................................................................................................................... 7
2
WSTĘP
Drukarnia Comernet Sp. z o.o. działa na rynku usług poligraficznych już od 2000 r. Przez ten czas zyskaliśmy
grono stałych klientów, których przekonaliśmy do siebie profesjonalizmem, doskonałą obsługą oraz
wsparciem i zaangażowaniem.
Istotnym elementem w prowadzeniu działalności biznesowej jest oparcie strategii biznesowej nie tylko na
zasadzie maksymalizacji zysku, ale biznes społecznie odpowiedzialny, uwzględniający interesy różnych grup
interesariuszy, oparty na wartościach niematerialnych. Osiągnięcie sukcesu na rynku usług poligraficznych
to budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako podmiotu odpowiedzialnego i godnego zaufania, dbającego
o poziom jakości obsługi klientów oraz tworzącego przyjazne miejsce pracy dla wszystkich pracowników.
Niniejszy Kodeks Etyczny jest fundamentem, na jakim opierać będzie swą działalność firma Comernet
Sp. z o.o. Wartości i zasady zawarte w Kodeksie Etycznym znajdują swoje odzwierciedlenie w codziennym
funkcjonowaniu firmy.
Kodeks postępowania etycznego adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w Comernet Sp. z o.o.,
niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu
powierzonej odpowiedzialności.
3
1. NASZE WARTOŚCI
Kodeks etyczny Comernet Sp. z o.o. definiuje i określa wartości naszej firmy, wskazuje na nadrzędne wartości
w relacjach między przedsiębiorstwem, jej klientami i współpracownikami oraz wewnątrz naszej organizacji.
Wskazane poniżej wartości są integralną częścią naszej firmy i stanowią podstawę każdej podejmowanej
wewnątrz przedsiębiorstwa decyzji.
Jakość -
Zapewnienie profesjonalnych usług poprzez wieloletnie doświadczenie, stosowanie
najnowszych technologii oraz wykwalifikowaną kadrę specjalistów w celu osiągnięcia najwyższej jakości
produktu finalnego.
Najwyższa jakość produktu finalnego oznacza zgodność ze wzorcem oraz zgodność ze specyfikacją.
Poprzez zgodność ze wzorcem rozumie się dokładne odtworzenie technologii wykonania i uszlachetnienia
wzorca zachowując jego walory użytkowe, tożsamość ze wzorcem pod względem kolorystycznym,
wymiarowym oraz zastosowanych materiałów.
Zgodność ze specyfikacją oznacza wykonywanie produktu na podstawie opisu klienta umieszczonego
w zamówieniu oraz z zachowaniem standardów obowiązujących w firmie w celu osiągnięcia najwyższej
jakości i powtarzalności produktu.
Terminowość - Zapewnienie Klientom bezpieczeństwa realizacji zamówienia w wyznaczonym przez
nich terminie, wsparte szybką i sprawną dystrybucją.
Komunikacja - Rzetelne informacje na temat procesu realizacji zamówienia, które pozwalają Klientom
na podejmowanie najlepszych decyzji oraz umożliwiają szybką reakcję na nowe zadania, które pojawiają się
w trakcie wykonywania zlecenia.
Komunikacja oznacza także prowadzenie z partnerami biznesowymi konstruktywnego, przejrzystego
i zrozumiałego dla obu stron dialogu, opartego na wzajemnym szacunku i profesjonalizmie.
Doradztwo - Zadowolenie i satysfakcja Klienta wartością nadrzędną, dbałość o jak najwyższy poziom
obsługi, zapewnienie pełnego wsparcia i doradztwa doświadczonego i zaangażowanego zespołu firmy na
każdym etapie realizacji zlecenia.
Profesjonalne wsparcie w zakresie technologii wykonania, materiału i uszlachetniania oraz optymalizacji
kosztów produkcji w celu wyboru produktu najlepiej dostosowanego do potrzeb Klientów.
Inwestycje -
Podążanie za aktualnymi trendami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w branży
poligraficznej w celu zaoferowania Klientom doskonałej jakości produktów przy jednoczesnej gwarancji
szybkiej realizacji zlecenia. Systematyczna modernizacja urządzeń i poszerzanie parku maszyn, szkolenia
podnoszące kwalifikacje pracowników. Realizowanie inwestycji, które usprawniają proces technologiczny
przy jednoczesnej poprawie warunków pracy.
4
Uczciwość -
Uczciwe zachowanie w stosunku do klientów, partnerów biznesowych, pracowników,
a także w stosunku do konkurencji. Obowiązki zawodowe wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny,
wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści.
Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych
obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Przeciwdziałanie czynom sprzecznym z prawem lub
dobrymi obyczajami, zagrażającym lub naruszającym interes innego przedsiębiorcy lub Klienta.
Odpowiedzialność -
odpowiedzialność za to, aby efekt finalny produktu był jak najlepszy,
odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera przedsiębiorstwo na otoczenie, gotowość do poniesienia
konsekwencji błędnych decyzji, otwartość na zmiany.
2. ZASADY OGÓLNE
KODEKSU ETYCZNEGO
2.1. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
Kodeks etyczny to zbiór zasad oraz reguł, jakie przyświecają działalności danej firmy. Reguły te określają
wizję i misję przedsiębiorstwa, a także regulują kwestie etyczne w relacjach między firmą, jej klientami
i współpracownikami.
Kodeks Etyczny służy kompleksowemu przedstawieniu wspólnych dla całej społeczności przedsiębiorstwa
zasad i wartości. Przedmiotowy dokument określa kierunek działań firmy służących kształtowaniu postaw
pracowniczych, a także oddziaływaniu na sposób budowania relacji z otoczeniem, w którym organizacja
funkcjonuje.
Drukarnia Comernet Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, przyjmując na siebie odpowiedzialność
za własne działania i wywiązując się ze zobowiązań wobec społeczności lokalnych i środowiska, w którym
funkcjonuje, a także wobec pracowników, partnerów i całego społeczeństwa.
Nieodłączną częścią obowiązków służbowych każdego pracownika, a jednocześnie adresata niniejszego
dokumentu jest przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa uzupełnianych poprzez
zasady i reguły zawarte w niniejszym Kodeksie Etycznym.
5
2.2. KLIENT NASZYM PRIORYTETEM
Naszym priorytetem jest zadowolenie Klienta. O każdego naszego partnera biznesowego dbamy, jak
potrafimy najlepiej i dlatego zapewniamy mu pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zlecenia.
Celem nadrzędnym naszego przedsiębiorstwa jest dążenie do najwyższego poziomu satysfakcji Klientów,
co w konsekwencji gwarantuje budowanie długotrwałych relacji biznesowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, w celu dostarczenia produktów uwzględniających
trendy rozwojowe i jakościowe w branży, systematycznie rozwijamy prowadzoną działalność, udoskonalając
jednocześnie metody pracy oraz stale modernizując nasz park maszynowy oraz inwestując w wiedzę i nowe
technologie.
Budując relacje z Klientami, bierzemy pod uwagę jego indywidualne potrzeby i oczekiwania. Dbamy o wysoki
poziom obsługi, kierując się otwartością i życzliwością, a w przypadku pojawienia się problemów mogą
liczyć na wsparcie i profesjonalizm pracowników firmy.
2.3. RELACJE WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Zdajemy sobie sprawę z tego, że firmę tworzą przede wszystkim ludzie. To dzięki nim możemy się rozwijać
i walczyć o pozycję lidera w swojej branży.
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa opieramy na założeniu, iż kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy
tworzą Zespół, którego członkowie są dla siebie partnerami. Jesteśmy doskonale zorganizowani i zgrani.
Wspólnymi siłami potrafimy skutecznie walczyć o to, co dla nas najważniejsze - możliwie najlepszą realizację
usługi.
Charakterystyczne dla naszego przedsiębiorstwa jest poszanowanie i przestrzeganie standardów
dotyczących praw człowieka oraz standardów pracy. Firma gwarantuje wolność poglądów, sumienia
i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi, przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status
społeczny, pochodzenie etniczne, religię, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, orientację seksualną, związek lub
przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny. W naszej firmie nie jest akceptowana jakakolwiek forma
dyskryminacji czy prześladowania.
2.4. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
W trosce o zdrowie i życie pracowników oraz w celu zapewnienia najlepszych warunków rozwoju osobistego
i zawodowego, dokładamy najwyższych starań, dążąc do zapewnienia bezpiecznych stanowisk pracy oraz
zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
Nieustannie staramy się podnosić poziom ochrony zdrowia wszystkich osób zatrudnionych w naszej
firmie. Pracownicy regularnie wykonują badania lekarskie oraz uczęszczają na szkolenia z zakresu BHP. Cała
społeczność przedsiębiorstwa ma obowiązek przestrzegania przepisów i procedur stworzonych z myślą
o ochronie ich samych oraz innych członków załogi.
6
2.5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH KLIENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW
Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i pracowników,
tajemnic dotyczących firmy czy tajemnic handlowych poprzez zabezpieczenie ich przed wszelkimi próbami
wykorzystania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź przez nieuprawnione do tego osoby.
Wszelkie dane i informacje, pozyskane lub wytworzone w trakcie realizacji zlecenia traktowane są poufnie
i pod żadnym pozorem nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
2.6. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie to dla nas podmiot, który włącza się w rozwiązywanie
problemów społecznych i środowiskowych, przed którymi staje współczesny świat poprzez m. in. pomoc
lokalnej społeczności, prowadzenie dobrowolnych działań na rzecz minimalizowania bądź neutralizowanie
negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstwa na społeczeństwo i otoczenie zewnętrzne.
Opierając strategię biznesową przedsiębiorstwa na realizacji celów CSR podjęliśmy wyzwanie uwzględniania
aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych, prowadzenia otwartego i przejrzystego dialogu z naszymi
interesariuszami w naszej codziennej działalności.
3. STOSOWANIE KODEKSU ETYCZNEGO
Kodeks Etyczny adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w Comernet Sp. z o.o., niezależnie od
zajmowanego stanowiska, stażu pracy, formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej
odpowiedzialności.
Wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa zapoznali się z jego treścią, zostali poinformowani o zakresie jego
obowiązywania oraz zobowiązali do przestrzegania jego zasad.
7
Download