Urz ąd Gminy w Boronowie

advertisement
Ankieta anonimowa
badająca opinię klientów na temat przestrzegania
postanowień kodeksu etycznego pracowników urzędu
Proszę postawić “X” przy wybranej odpowiedzi:
1. Jak często ma Pan/Pani kontakt z pracownikami w Urzędzie Gminy?
15%
‫ ڤ‬raz w miesiącu 55 %
‫ ڤ‬raz na kwartał 30 %
‫ ڤ‬sporadycznie 15 %
raz w miesiącu
raz na kwartał
55%
30%
sporadycznie
2. Czy kiedykolwiek miała/miał Pan/Pani do czynienia z sytuacją, kiedy
pracownik Urzędu Gminy zachowywał się wbrew zasadom kodeksu
etycznego?
6% 5% 3%
‫ ڤ‬nigdy 86 %
‫ ڤ‬bardzo rzadko 6 %
‫ ڤ‬sporadycznie 5 %
‫ ڤ‬wielokrotnie 3 %
nigdy
bardoz rzadko
sporadycznie
wielokrotnie
86%
3. Czy uważa Pan/Pani, że deklaracje składane przez pracowników Urzędu
w kodeksie etycznym mają pokrycie w rzeczywistości?
‫ ڤ‬tak 72 %
‫ ڤ‬raczej tak 23 %
‫ ڤ‬raczej nie 5 %
‫ ڤ‬nie 0 %
5% 0%
tak
23%
raczej tak
raczej nie
72%
nie
4. Czy uważa Pan/Pani, że stworzenie i przestrzeganie kodeksu etycznego
pomaga w pracy urzędu?
‫ ڤ‬tak 45 %
‫ ڤ‬raczej tak 31 %
‫ ڤ‬raczej nie 23 %
‫ ڤ‬nie 1 %
23%
1%
tak
45%
raczej tak
raczej nie
nie
31%
Download