Sprawozdanie z przeglądu Kodeksu Etycznego

advertisement
Sprawozdanie z przeglądu Kodeksu Etycznego
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Zgodnie z Procedurami corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zespół ds. konsultacji społecznych
powołany Zarządzeniem Nr 0152-23/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia
20 czerwca 2006 r. sporządził sprawozdanie z przeglądu kodeksu etycznego. Sprawozdanie
obejmuje okres: od dnia 10 sierpnia 2005 r. do dnia 10 sierpnia 2006 r.
Przegląd Kodeksu Etycznego dokonany przez
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
Przegląd został dokonany w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród pracowników Urzędu.
Ankietyzacja została przeprowadzona w terminie 31 lipca 2006 r. - 10 sierpnia 2006 r.
Wypełnionych zostało 80 ankiet.
Odpowiedzi udzielone na zadane pytania:
1. Czy zna Pani/Pan postanowienia Kodeksu Etycznego?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
tak
93,75%
nie
2,50%
częściowo
3,75%
2. Czy stosowanie Kodeksu Etycznego ma wpływ na funkcjonowanie Urzędu?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
tak
82,50%
nie
17,50%
2
3. Czy zasady zawarte w Kodeksie Etycznym są zgodne z Pani/Pana oczekiwaniami?
100%
80%
60%
40%
20%
0%
tak
85,00%
nie
3,75%
częściowo
11,25%
4. Czy uważa Pani/Pan, że stworzenie i przestrzeganie Kodeksu Etycznego pomaga
w pracy urzędnika, ma wpływ na jakość jego pracy?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak
65,00%
nie
13,75%
trudno powiedzieć
21,25%
5. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Urzędu przy załatwianiu spraw wykazują się
rzetelnością i profesjonalizmem?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak
70,00%
nie
2,50%
czasami
27,50%
3
6. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Urzędu w równy sposób traktują wszystkich
interesantów?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak
55,00%
nie
18,75%
czasami
26,25%
7. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Urzędu stosują zasadę neutralności politycznej:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak, zawsze załatwiają sprawy
kierując się bezstronnością
60%
czasami
33,75%
nie stosują zasady neutralności
politycznej
6,25%
8. Czy spotkał/a się Pani/Pan z działaniami korupcyjnymi w Urzędzie?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak, została mi złożona
propozycja przyjęcia korzyści
materialnych
1,25%
tak, została złożona taka
propozycja innemu pracownikowi
Urzędu
6,25%
nie, nigdy nie spotkałam/em się
ze zjawiskiem korupcji w
Urzędzie
92,50%
4
Wnioski:
Po dokonaniu analizy ankiet złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie stwierdzono, że większość pracowników zna postanowienia Kodeksu Etycznego
(93,75%) i uważa, że ich stosowanie ma wpływ na funkcjonowanie Urzędu (82,5%).
Pracownicy twierdzą, że zasady zawarte w Kodeksie Etycznym są zgodne z ich
oczekiwaniami (85%), a ich stworzenie i przestrzeganie pomaga w pracy urzędnika (65%).
Pracownicy przy załatwianiu spraw wykazują się rzetelnością i profesjonalizmem
(70%), w równy sposób traktują wszystkich interesantów (55%) oraz kierują się zasadą
neutralności politycznej (60%).
Tylko 1,25% badanych twierdzi, że została im złożona propozycja przyjęcia korzyści
materialnej. Aż 92,5% ankietowanych wykazała, że nigdy nie spotkała się ze zjawiskiem
korupcji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Przegląd Kodeksu Etycznego dokonany przez społeczność lokalną
Przegląd został dokonany w oparciu o:
1) rejestr skarg i wniosków,
2) ankiety przeprowadzone wśród społeczności lokalnej.
Ad. 1.
Przedmiotem analizy rejestru skarg i wniosków objęto skargi na działania, zachowania
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Skargi są ewidencjonowane w centralnej
ewidencji skarg i wniosków, którą prowadzi Wydział Organizacyjny.
W okresie objętym sprawozdaniem do Urzędu wpłynęły dwie skargi:
1) nr ewidencyjny SEO.0561-8/06 – skarga dotycząca niezadowolenia z działania
Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza, który działając zgodnie z Kodeksem
postępowania administracyjnego przesłał wg właściwości do innej instytucji pismo osoby,
która później na tą okoliczność złożyła skargę. Postępowanie Kierownika nie stanowiło
naruszenia prawa, było zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba składająca skargę
została o tym poinformowana;
2) nr ewidencyjny SEO.0561-20/06 – skarga dotycząca interwencji strażnika Straży
Miejskiej. Skarga nie została uznana, a sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd Grodzki
w Gryfinie, o czym skarżący został poinformowany.
Ad. 2.
Ankietyzacja została przeprowadzona w terminie 31 lipca 2006 r. - 10 sierpnia 2006 r.
Wypełnionych zostało 99 ankiet.
Odpowiedzi udzielone na zadane pytania:
1. Czy wie Pani/Pan o istnieniu Kodeksu Etycznego?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
tak
64,60%
nie
35,40%
5
2. Czy uważa Pani/Pan, że pracownicy Urzędu stosują postanowienia Kodeksu
Etycznego?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
tak
38,40%
nie
21,20%
trudno powiedzieć
23,20%
nie znam postanowień Kodeksu
Etycznego
17,20%
3. Jakie jest zaangażowanie pracowników Urzędu w spełnienie wymagań interesantów?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
bardzo dobre
38,40%
dobre
30,30%
złe
30,30%
1%
brak odpowiedzi
4. Jak ocenia Pani/Pan rzetelność i profesjonalizm pracowników Urzędu?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
bardzo dobrze
37,40%
dobrze
27,30%
źle
33,30%
brak odpowiedzi
2%
6
5. Jak ocenia Pani/Pan kulturę obsługi interesantów przez pracowników Urzędu?
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
wysoka
38,40%
poprawna
38,40%
nieodpowiednia
22,20%
brak odpowiedzi
1%
6. Pracownicy Urzędu:
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
pracują rzetelnie, dokładnie i
sumiennie wypełniają swoje
obowiązki
46,50%
bez większego zaangażowania
wykonują powierzone im czynności
34,30%
opieszale załatwiają sprawy,
celowo je opóźniają
20,20%
7
7. Podczas załatwiania spraw pracownik Urzędu:
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
kierował się interesem publicznym
i obiektywnie rozpatrywał sprawę
51,50%
wykorzystywał swoją funkcję w
celu uzyskania korzyści dla siebie
11,10%
starał się być bezstronnym, ale
trudno mu było zachować
obiektywizm w działaniu
36,40%
brak odpowiedzi
1%
Wnioski:
Po dokonaniu analizy ankiet przeprowadzonych wśród społeczności lokalnej
stwierdzono, że większość ankietowanych wie o istnieniu Kodeksu Etycznego pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (64,6%).
Wg 38,4% ankietowanych pracownicy Urzędu przestrzegają zapisy Kodeksu
Etycznego, 21,2% jest zdania, że Kodeks nie jest przestrzegany przez pracowników. Około
40% ankietowanych uważa, że zaangażowanie, profesjonalizm i rzetelność pracowników jest
na bardzo wysokim poziomie, a około 30% jest odmiennego zdania.
46,5% mieszkańców jest zdania, że pracownicy Urzędu pracują rzetelnie, dokładnie
i sumiennie wypełniają swoje obowiązki, 34,3% twierdzi, że bez większego zaangażowania
wykonują powierzone im czynności, a 20,2% uważa, że opieszale załatwiają sprawy, celowo
je opóźniają,.
Ponad 50% twierdzi, że przy załatwianiu spraw pracownik Urzędu kierował się
interesem publicznym i obiektywnie rozpatrywał sprawę, a około 11%, że wykorzystywał
swoją funkcję w celu uzyskania korzyści dla siebie.
Wnioski wynikające z przeglądu Kodeksu Etycznego będą stanowić podstawę do
podjęcia działań zmierzających do usprawnienia pracy Urzędu oraz będą uwzględniane przy
ocenie okresowej pracownika.
Naczelnicy / kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
zostali zobligowani do mobilizowania podległych im pracowników, aby rzetelnie,
profesjonalnie i sumiennie wykonywali swoją pracę, aby podczas załatwiania spraw kierowali
się interesem publicznym i obiektywnie rozpatrywali sprawę stosując zasadę neutralności
politycznej.
8
Zespół ds. konsultacji społecznych:
1. Robert Klecha
…………………………………
2. Beata Pluskota
…………………………………
3. Alicja Szacoń
…………………………………
4. Krzysztof Czosnowski
…………………………………
5. Barbara Lefik
…………………………………
6. Krystyna Więch
…………………………………
7. Marzena Krawczyk
…………………………………
8. Krystyna Gazdecka
…………………………………
9. Mieczysław Matuszewski
…………………………………
Koordynator Akcji:
Angelika Szulc
…………………………………
Download