Etyka w zarządzaniu - ocena wiedzy i umiejętności

advertisement
1
Etyka w zarządzaniu - ocena wiedzy i umiejętności
I.
dst
Typ odpowiedzialności „za” i „wobec”
Typ odpowiedzialności „wobec” w zarządzaniu firmą
Czym jest odpowiedzialność kauzalna?
Jaka jest różnica między odpowiedzialnością kauzalną i odpowiedzialnością w sensie
prakseologicznym?
5. Jakie są rodzaje odpowiedzialności podmiotów biznesu?
1.
2.
3.
4.
db
6.
7.
8.
9.
10.
Odpowiedzialność prawna w zarządzaniu firmą
Odpowiedzialność społeczna podmiotów biznesu
Pojęcie podmiotu moralnego
Istotne wyznaczniki ponoszenia odpowiedzialności moralnej w biznesie
Zależności między odpowiedzialnością w sensie prawnym i moralnym
bdb
11. Podmioty ponoszące odpowiedzialność moralną w działalności biznesowej
12. Jakie ponoszą konsekwencje podmioty biznesu za naruszanie norm moralnych w działalności
biznesowej
13. Sankcje moralne wobec podmiotów biznesu
14. Jakie rodzaje odpowiedzialności ciążą na podmiotach uczestniczących w patologicznych
formach zarządzania
15. Typ odpowiedzialności „wobec” we wskazanych czynnościach zarządczych
II.
dst
1.
2.
3.
4.
5.
Czym jest standard etyczny?
W jaki sposób wykształca się standard etyczny?
Jakie mogą być standardy etyczne?
Jakie są formalne źródła wykształcania się standardów etycznych w zarządzaniu firmą
Charakterystyka właściwego standardu etycznego w działalności biznesowej
db
6. Jakie są treściowe źródła standardów etycznych?
7. Jakie są treściowe źródła standardów etycznych w zarządzaniu firmą?
8. Kiedy standardy etyczne w zarządzaniu firmą są standardami niewłaściwymi?
bdb
9. W jaki sposób skonstruować właściwy standard etyczny w podejmowaniu decyzji o
charakterze personalnym: awansowanie pracownika, degradowanie pracownika, rekrutowanie
pracowników, zwalnianie pracowników
10. W jaki sposób skonstruować właściwy standard etyczny w podejmowaniu decyzji
dotyczących organizowania warunków pracy, tworzenia systemu motywacyjnego dla
pracowników firmy, wypracowywaniu systemu wynagrodzeń
2
III.
dst
1. Jakie są ogólne aspekty oceny funkcjonowania organizacji biznesowej?
2. Na co zwracać uwagę przy gromadzeniu materiału empirycznego do etycznej oceny
funkcjonowania organizacji?
3. Jakie są etapy oceny etycznej funkcjonowania organizacji?
4. Formalne źródło kryteriów oceny etycznej działań menadżerskich w firmie
5. Materialne źródło kryteriów oceny etycznej działań menadżerskich w firmie
db
6. Co to znaczy uzasadnić ocenę etyczną?
7. W jaki sposób uzasadnić ocenę etyczną?
8. Na czym polega systemowe uzasadnienie oceny etycznej kazusu z zakresu etyki w
zarządzaniu?
bdb
9.
10.
11.
12.
Jak przebiega uzasadnienie oceny etycznej w oparciu o zasadę wzajemności?
Sposób uzasadniania oceny etycznej w utylitaryzmie
Uzasadnienie oceny etycznej w personalizmie
Kiedy uzasadnienie oceny etycznej będzie uzasadnieniem właściwym?
1.
2.
3.
4.
Na czym polega analiza kodeksu etycznego?
Jaka jest najczęściej stosowana w budowie kodeksu etycznego firmy struktura?
Miejsce zasady legalizmu w budowie kodeksu etycznego
Rodzaje kodeków etycznych?
IV.
dst
db
5. Najczęściej przyjmowane wewnętrzne zasady podziału treści w projektowaniu kodeksu
etycznego firmy
6. Jak wdrażać kodeks etyczny w firmie?
bdb
7.
8.
9.
10.
11.
Skąd czerpać treść w projektowaniu kodeksu etycznego?
Jaką przyjąć zasadę w projektowaniu szczegółowego kodeksu etycznego
Co rozstrzyga o normatywnej stronie kodeksu etycznego
Czego dotyczy aplikacyjna strona kodeksu etycznego?
Co w kodeksie etycznym firmy należy do strony normatywnej, a co do aplikacyjnej?
Download