Procedura monitoringu przestrzegania Kodeksu Postępowania

advertisement
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Starosty Grodziskiego
nr 83 z dnia 8 sierpnia 2006r.
Procedura monitoringu Kodeksu Etycznego
pracowników Starostwa Powiatu Grodziskiego.
1. W celu oceny przez siebie współpracowników przestrzegania Kodeksu Etycznego,
Pracownicy mają obowiązek zgłaszać Rzecznikowi etyki wszelkie podejrzenia
naruszenia zasad Kodeksu Etycznego.
2. Analizy ankiet składanych przez pracowników dokonuje rzecznik etyki. W przypadku
uzasadnionego podejrzenia o naruszenie Kodeksu Etycznego Rzecznik zgłasza ten
fakt Sekretarzowi Powiatu.
3. Sekretarz
Powiatu
podejmuje
decyzję
o
przeprowadzeniu
postępowania
wyjaśniającego i w razie potrzeby wnioskuje do Starosty o ukaranie.
4. Pracownicy zgłaszają do rzecznika etyki propozycje zmian do Kodeksu Etycznego.
5. Rzecznik analizuje zgłoszone zmiany i w uzgodnieniu z Sekretarzem wnioskuje
do Starosty o akceptację proponowanych zmian.
6. Raz do roku Rzecznik przedkłada Staroście sprawozdanie ze swojej działalności
i wynikach przestrzegania Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatu
Grodziskiego.
7. Wyniki monitoringu są publikowane na stronie internetowej Powiatu.
Download