Sprawozdanie z realizacji zadania – Wprowadzenie i wdrożenie

advertisement
Sprawozdanie z realizacji zadania – Wprowadzenie i wdrożenie Kodeksu Etycznego pracowników
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej
W ramach zasady braku tolerancji dla korupcji obligatoryjnym zadaniem było wprowadzenie i
wdrożenie Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
Pracownicy Starostwa Powiatowego zostali poinformowani o przystąpieniu do tworzenia Kodeksu Etycznego
zawierającego zbiór wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy Urzędu. W związku z tym rozdane zostały
ankiety mające na celu pomoc w opracowaniu Kodeksu. Z analizy zebranych ankiet, której krótki zarys został
przedstawiony poniżej, opracowano projekt Kodeksu Etycznego, który dostarczono każdemu pracownikowi
Starostwa Powiatowego z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag oraz wniosków.
Po uwzględnieniu uwag opracowano Kodeks Etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Rawie
Mazowieckiej zawierający zbiór zasad i standardów postępowania, których pracownicy będą przestrzegać.
Kodeks Etyczny został przekazany każdemu pracownikowi Starostwa.
W celu poinformowania klientów o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych,
jakich mają prawo oczekiwać od wszystkich pracowników urzędu treść Kodeksu została wywieszona na tablicy
ogłoszeń znajdującej się na I piętrze Starostwa Powiatowego, jest także dostępna na stronie internetowej
starostwa www..powiatrawski.pl.
Wzór ankiety oraz analiza ankiet dotyczących opracowania kodeksu etycznego
Uwaga
Ankieta jest anonimowa
ANKIETA
1.Co Pani/Pana zdaniem powinno znaleźć się w kodeksie
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2.Co Pan/Pani rozumie przez pojęcie etycznego postępowania/jakimi zadaniami winien kierować się urzędnik
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.Jakie zauważa Pan/Pani zachowania w naszym urzędzie, które są nieodpowiednie wobec interesantów lub
wobec współpracowników
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.Jak według Pani/Pana wyeliminować sytuacje, które są nieodpowiednie w postępowaniu urzędników
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5.Jaka według Pana/Pani powinna być odpowiedzialność za naruszanie zasad, które będą określone w kodeksie
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6.Jakie z poniższych cech uważa Pan/Pani za najistotniejsze w pracy urzędnika-podkreślić max. 5:
-przestrzeganie przepisów prawa
-przestrzeganie tajemnicy służbowej
-lojalność wobec pracodawcy i przełożonych
-koleżeństwo/służenie pomocą i radą
-podnoszenie kwalifikacji
-przestrzeganie norm kultury i dobrego zachowania
-efektywna organizacja pracy
-terminowość
-staranność/estetyczność pism
-schludny i estetyczny wygląd
-porządek na miejscu pracy
-dbałość o powierzone składniki majątkowe i wyposażenie stanowiska pracy
-inne nie wymienione powyżej..........................................................................................
ANALIZA ANKIET
W dniu 09.08.2005 r. na spotkaniu, które odbyło się w Wydziale Rozwoju, Promocji i Informacji
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, członkowie Zespołu Wdrażającego dokonali analizy ankiet
służących do opracowania Kodeksu Etycznego. Ogółem do wydziałów rozdanych zostało 97 ankiet (dla
wszystkich pracowników), z czego 53 ankiety zostały wypełnione i przekazane Przewodniczącej Zespołu.
Dane zawarte w ankietach przedstawiają się następująco:
1. Co Pani/Pana zdaniem powinno znaleźć się w kodeksie?
- zasady i normy postępowania urzędników
- prawa i obowiązki urzędnika
- wartości etyczne, jakimi powinien kierować się urzędnik
- standardy zachowań
- efektywna organizacja pracy urzędnika
2. Co Pani/ Pan rozumie przez pojęcie etycznego postępowania/ jakimi zasadami winien kierować
się urzędnik?
- praworządność
- uczciwość
- bezstronność
- bezinteresowność
- uprzejmość
- ambitność (chęć podnoszenia kwalifikacji)
- przestrzeganie tajemnicy służbowej
- lojalność wobec pracodawcy
- cierpliwość
- kulturalność
- postępowanie zgodne z własnym sumieniem i zasadami etycznymi
- rzetelność
- odpowiedzialność
- pracowitość
- życzliwość
3. Jakie zauważa Pani/ Pan zachowania w naszym urzędzie, które są nieodpowiednie wobec
interesantów lub wobec współpracowników?
- chamstwo
- kumoterstwo
- arogancja
- brak kultury osobistej
- nieżyczliwość w stosunku do współpracowników
- zazdrość
- opryskliwość
- mobbing
- brak obiektywizmu
- lekceważenie spraw interesantów
- niekompetentność
- opieszałość
4. Jak według Pani/ Pana wyeliminować sytuacje, które są nieodpowiednie w postępowaniu
urzędników?
- odpowiedni system motywacji pracownika np. podniesienie wynagrodzeń celem uniknięcia w/w
nieodpowiednich zachowań
- upomnienia o prawidłowym zachowaniu przez przełożonego
- szkolenia dla pracowników w zakresie norm etycznych
- stworzenie odpowiednich warunków pracy
- stworzenie klimatu sprzyjającego efektywnej pracy
- nagany
5. Jaka według Pani/ Pana powinna być odpowiedzialność za naruszenie zasad, które będą
określone w kodeksie?
- upomnienie
- pouczenie
- nagana
- w uzasadnionym przypadku zwolnienie dyscyplinarne
- kary pieniężne
- kary porządkowe
- kary zgodne z kodeksem pracy
6. Jakie z cech uważa Pani/ Pan za najistotniejsze w pracy urzędnika (5)?
1. przestrzeganie przepisów prawa
2. efektywna organizacja pracy
3. przestrzeganie tajemnicy służbowej
4. lojalność wobec pracodawcy i przełożonych/ - podnoszenie kwalifikacji
5. koleżeństwo/ służenie pomocą i radą/ - przestrzeganie norm kultury i dobrego zachowania
Download