Kodeks Etyczny Pracowników Urzedu Gminy

advertisement
KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY NIEPORĘT
Gmina Nieporęt przystępując do programu „Przejrzysta Polska” zobowiązała się
opracować kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy Nieporęt. Kodeks ten będący efektem
pracy pracowników Urzędu został przez nich zaakceptowany i przyjęty do realizacji.
Kodeks zawiera zasady i wartości, którymi kierują się pracownicy Urzędu podczas
wykonywania obowiązków słuŜbowych. Wyznacza standardy postępowania w realizacji zadań
publicznych. Pracownicy Urzędu traktują swoją pracę jako słuŜbę na rzecz lokalnej społeczności.
Dbają o wizerunek Urzędu odpowiednio go reprezentując, w tym celu w swojej pracy kierują się
następującymi zasadami:
- Kompetencją
Pracownik Urzędu zna przynaleŜne do jego stanowiska pracy przepisy prawa i na bieŜąco śledzi
ich zmiany. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali umiejętności zawodowe.
- Uczciwością
Pracownik Urzędu sumiennie i rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiązki. W swojej pracy
kieruje się wyłącznie dobrem publicznym i potrzebami społeczności lokalnej, nie biorąc pod uwagę
korzyści własnych. Nie dopuszcza do sytuacji o charakterze korupcyjnym.
- Bezstronnością
Pracownik Urzędu podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującym prawem, własnym sumieniem,
równo traktując wszystkie strony postępowania administracyjnego.
- Odpowiedzialnością
Pracownik Urzędu ponosi konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji, nie tylko przed
przełoŜonymi i literą prawa, ale równieŜ przed mieszkańcami, w interesie których pracuje.
- Jawnością
Wszelkie dokumenty znajdujące się w posiadaniu pracowników Urzędu mogą być udostępnione
instytucjom i osobom prywatnym w ramach dostępu do informacji publicznej z zastrzeŜeniem ograniczeń
jawności, wynikających z przepisów szczególnych. W kaŜdej chwili pracownik Urzędu jest gotowy do
poddania się wszelkim procedurom kontrolnym.
- Uprzejmością
Pracownik Urzędu jest otwarty na sprawy i problemy zgłaszane przez mieszkańców. Udziela im
informacji w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały oraz bez zbędnej zwłoki. Podczas realizowania swoich
obowiązków słuŜbowych wykazuje się kulturą osobistą i szacunkiem wobec interesantów.
- Obowiązkowością
Pracownik Urzędu przestrzega czasu pracy, regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku.
- Współdziałaniem
Pracownik Urzędu potrafi pracować w zespole. Słucha opinii współpracowników. Zachowuje się
uprzejmie i Ŝyczliwie w kontaktach z przełoŜonymi, podwładnymi oraz współpracownikami.
Sierpień 2005 r.
Download