kodyfikacje-oswiecenia-francja

advertisement
2
Kodyfikacje Oświecenia (kodeks karny i cywilny) -- FRANCJA We Francji przyjęte zostały
kodeksy: karny materialny i karny procesowy . Kodeks karny materialny wpisywał się w
umiarkowane reformy oświecenia. Akcentował odpowiedzialność na zasadzie stopnia
proporcjonalności winy i szkody - różnicował stopień kar. Ważną rzeczą była generalna zasada
odpowiedzialności nieletnich. Postawiono granicę karalności 16 lat. Powyżej 16 roku życia
obowiązywała pełna odpowiedzialność, poniżej - zróżnicowana odpowiedzialność, w zależności od
tego, czy miało miejsce rozeznanie znaczenia czynu. Jeśli nieletni miał rozeznanie - groziła kara
domu poprawczego, jeśli tego rozeznania nie było - obowiązywały środki wychowawcze. Ten
sposób myślenia jest aktualny do czasów współczesnych.
Wprowadzono również górną granicę karalności (odpowiedzialność złagodzona) - powyżej 75 roku
życia stosowano łagodniejsze kary.
W systemie kar znikają kary odstraszające, choć w nielicznych przypadkach pozostają kary śmierci.
Podobnie jak a austriackich kodeksach - rozbudowano karę pozbawienia wolności, połączono ją z
ciężką pracą fizyczną (np. wiosłowanie na galerach). Kodeks postępowania karnego (1791 r.) przekształcony został proces. Był to pierwszy krok w kierunku stworzenia procesu mieszanego.
Wkrótce, od końca 1792 r. do poł. 1794 r. nastąpił we Francji okres wielkiego terroru , rozkręcony
przez francuskich jakobinów (Maksymilian Robespierre). W czasie terroru wydano szereg
szczegółowych ustaw, z których każda po trochu uchylała fragmenty kodeksów z 1791 r.
Posumowując wszystkie te ustawy (1792-94) zlikwidowały kodeksy z 1791 r. Ustawy te
legalizowały terror. Wprowadziły instytucje trybunałów rewolucyjnych, które sądziły z jaskrawym
naruszeniem najbardziej oczywistych zasad (np. ustawa o emigrantach). Każdy emigrant z bronią w
ręku karany był na natychmiastową karę śmierci. Na karę śmierci karano również spekulantów.
Trybunał rewolucyjny nie rozważał winy i kary. Miał za zadanie działać natychmiastowo w celu
likwidacji oportunistów. W 1795 r ., po uchyleniu wielkiego terroru i powróceniu do pewnej
normalności mamy dwa nowe kodeksy: karny materialny i karny procesowy . Były to kodeksy
bardzo podobne do tych z 1791 r. (poprawione i udoskonalone). Kodeks postępowania karnego z
1795 r , stanowił dalszy krok w kierunku do stworzenia procesu mieszanego . Upraszczając sprawę pojawiają się II stadia procesowe:
I. stadium - śledztwo dokonywane we współdziałaniu przez prokuratora i sędziego śledczego.
II. stadium - postępowanie przed sądem.
Z systemu angielskiego recypowano ławę przysięgłych.
Historia państwa i prawa - wykład 11
Prawo nieletnich - wykład 1
Kodyfikacje- prawo karne
Charakterystyka prawa karnego XIX i XX wieku
Prawo karne dla nieletnich
Kodeksy karne rosyjskie-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download