sytuacje kryzysowe w szkole - Poradnia Psychologiczno

advertisement
SYTUACJE KRYZYSOWE
W SZKOLE
Procedury działań
profilaktycznych
i interwencje
Kryzys…
W ujęciu R.K. James’a i B.E. Gilliland’a
KRYZYS
oznacza „sytuację bądź wydarzenie
odczuwane lub doświadczane jako
trudność nie do zniesienia,
wyczerpujące zasoby wytrzymałości
i naruszające mechanizmy
radzenia sobie z trudnościami”
…i sytuacje kryzysowe
czyli
niespodziewane sytuacje, które
dezorganizują dotychczasowy
porządek lub zaburzają równowagę
psychiczną człowieka
Sytuacje kryzysowe w szkole


wymiar jednostkowy
wymiar organizacyjny
Kryzys nie pojawia się
znikąd…
patologia w rodzinie
przemoc wśród nastolatków
niekompetencja kadry pedagogicznej
przemoc instytucjonalna w oświacie
zdarzenia losowe
Szkoła – Poradnia:
wsparcie w profilaktyce kryzysu
Dostrzec istnienie problemu
Zbierać informacje
(zwłaszcza informacje zwrotne od uczniów)
Działać
Zanim zacznie się kryzys…
…rola Poradni



diagnoza,
Szkolny Program Profilaktyczny,
profilaktyka drugo- i trzeciorzędowa,

działania profilaktyczne wobec
rodziców.
Informacja zwrotna


ukierunkowuje działania
umożliwia wprowadzanie zmian

komunikuje uczniowi jego
podmiotowość
Działania profilaktyczne
„Nie szukaj winnych w sobie ani
w innych. Działaj w kręgu wpływu.”
Stephen Cove
Gdy pozostaje już tylko…
…interwencja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Natychmiastowość
Kontrola
Ocena sytuacji
Dyspozycje
Odniesienie
Uzupełnienie
PRAWO A PROCEDURY –
podstawowe akty prawne




ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.),
ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy
(Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.),
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
Przepisy szczegółowe




ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii
(Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.),
c.d.



uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
18 lutego 2000 r. „Polska Deklaracja w Sprawie
Młodzieży i Alkoholu” (M. P. Nr 6, poz. 125),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i
młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr
26, poz. 226),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114),
c.d.


ustawa z dnia 16 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U.z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.),
zarządzenie Nr 50/03 Komendanta Głównego
Policji z dnia 25 października 2003 r. w
sprawie metod i form przeciwdziałania
demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz.
Urz. KGP Nr 20, poz. 107 z późn. zm.).
ELEMENTY INTERWENCJI
PROFILAKTYCZNEJ
Diagnoza
 Porada
 Kontrakt
 Monitorowanie kontraktu

Szkoła - Poradnia:
procedury interwencji w szkolnych
sytuacjach kryzysowych


Działania interwencyjne
a działania naprawcze
Rola pracowników szkoły i pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Plany działania w sytuacjach
kryzysowych – procedury szczegółowe,
dokumenty wewnętrzne

Dziękuję za uwagę
Anna Suska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
we Włodawie
Download