Współczesny Świat w Erze Turbulencji

advertisement
Współczesny
Świat w Erze
Turbulencji
Paulina Paciorek
Małgorzata Giera
Czym jest globalizacja?
• Globalizacja (wg Ravenhill’a)
• Intensyfikacja relacji społecznych w wymiarze
światowym
• Integracja światowej gospodarki
• Deterytoryzacja lub znaczny wzrost
ponadnarodowych relacji między ludźmi
• Globalna gospodarka, w której narodowe
gospodarki , a więc i narodowe strategie
gospodarcze i sposoby zarządzania w dużej
mierze tracą na znaczeniu
Modernizacja stwarza
szansę na :
• Wzrost dobrobytu jednostek i narodów,
wzmocnienie prestiżu i pozycji państwa,
rodziny, społeczności lokalnych
• Wzbogacenie wartości duchowych i
intelektualnych
Modele modernizacji
• Świat islamu
• Świat południa globu
• Świat cywilizacji chińskiej
Świat islamu
• Wyraźnie zaznaczona odrębność kulturowa
• Potencjalny czynnik destabilizacji
ekonomicznej i politycznej
• Filozofia zakładająca, że pomnażanie
bogactwa to grzech
• Dyskusja na temat sporów religijnych
Świat południa globu
• Kraje słabo rozwinięte, wykluczone z
pożytków i korzyści jakie niosą za sobą
procesy globalizacji
• Narastająca przepaść ekonomiczna
pomiędzy północą, a południem
• Przekonanie, że kraje zachodu
przyczyniają się do pogłębienia przepaści
Świat cywilizacji chińskiej
• Najwięksi beneficjenci globalizacji
• Opieranie się na sprawdzonych wzorach
Zachodu oraz na filozofii Konfucjusza
• Nie istotne są: prawa człowieka,
demokracja parlamentarna, własność
prywatna
Konsekwencje turbulencji w
globalnej gospodarce:
• Słabnie konkurencyjność gospodarek
głównych państw Zachodu
• Uszczerbku doznaje dotychczasowy etos
społeczeństwa konsumpcyjnego
• Etyka pracy przestaje być bezwzględnym
priorytetem
• Następuje kryzys autorytetu władz i
praworządności
Megatrendy w gospodarce
Deregulacja
Liberalizacja
Prywatyzacja
Integracja
Deregulacja
•
Działania prawne, organizacyjne i
regulujące, prowadzące do ograniczenia
wpływu kontroli państwa i jego instytucji na
życie gospodarcze oraz sferę publiczną.
Liberalizacja
•
Pozostaje w ścisłym związku z
postępującym procesem globalizacji,
którego charakterystyczną cechą są
swobodny przepływ produktów, czynników
produkcji, technologii, kapitału, ludzi ale
także przemieszczanie się i lokalizacja
całych instytucji i firm o charakterze
ponadnarodowym.
Prywatyzacja
•
Proces ekonomiczny prowadzący do
przejmowania własności społecznej,
państwowej przez osoby prywatne w celu
efektywniejszego wykorzystania majątku
produkcyjnego przez stworzenie silniejszej
motywacji, wynikającej z prawa własności.
Integracja
•
Łączenie się jakichś osób, grup,
instytucji, regionów, państw i tworzenie z
nich jednego, jednolitego organizmu.
Inaczej to proces ekonomiczny, polityczny,
którego celem jest tworzenie warunków do
optymalnego rozwoju gospodarczego
państw i regionów, realizacji i ochrony ich
różnorodnych interesów oraz pogłębienia
świadomości wspólnego systemu wartości
ich łączącego.
2007-2009 Światowy Kryzys Finansowy
•
W celu opanowania kryzysu zastosowano terapię
ilościowego luzowania czyli wzrostu podaży pieniądza.
Stymulacja poprzez wzrost ilości pieniądza w obiegu
zwiększyła konsumpcję i popyt a co za tym idzie wzrost
produkcji, zatrudnienia i płac. Zastosowana terapia w duchu
teorii Keynesa przyczyniła się do opanowania tego kryzysu.
•
Główne poglądy Keynesa to:
1. Produkcja jest określana przez globalny popyt
2. Zmiana ilości pieniądza wpływa na zatrudnienie
3. Bezrobocie to efekt niedostatecznego popytu
4. Państwo powinno być aktywne na scenie fiskalnej i
monetarnej
•
UNIA EUROPEJSKA
Strefa Euro
Wspólny obszar walutowy w UE poprzedził
ustanowiony w 1997r. Pakt Stabilności i Wzrostu.
Jego zasadnicze ustalenia odwoływały się do
kryteriów z Maasricht:
• Dług publiczny państw wchodzących do strefy nie mógł
przekroczyć 60% ich PKB
• Deficyt budżetowy nie powinien wynieść więcej niż 3%
PKB i miał być stale monitorowany przez Radę
Europejską
• Inflacja nie powinna przekraczać o więcej niż 1,5%
średniej trzech krajów o najniższej inflacji
• Maksymalne dopuszczalne odchylenia kursów walut w
ramach ERM II to +/- 15% w stosunku do kursu
centralnego euro
Przyczyny zawirowania w
strefie euro:
• Nie przestrzeganie kryteriów z Maastricht
• Prowadzenie nieodpowiedzialnej polityki
zadłużania państwa przez tzn. pigs
(Portugalia, Irlandia, Grecja, Hiszpania)
Problemy Unii Europejskiej
• Narastający kryzys zaufania do UE,
polityków i instytucji europejskich
• Spadek zaufania do idei solidarności
europejskiej
• Pogłębianie egoizmów narodowych
• Wzrost popularności partii
nacjonalistycznych i ksenofobicznych
Współczesne wyzwania zarządzania
•
1. Globalne rynki światowe będą preferować
rozwój i koordynację międzynarodowych struktur
gospodarczych i politycznych.
•
2. Świat, również w zakresie zarządzania,
będzie bardziej globalną wioską, a podstawową
determinantą globalnej konkurencyjności
przedsiębiorstwa będzie umiejętność tworzenia,
udostępniania i wykorzystania wiedzy posiadanej
przez kierownictwo.
•
3. Przymioty te będą również wyróżniały
władze publiczne, na szczeblu samorządu, regionu
jak i państwa.
Download