Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Kierunek studiów

advertisement
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Kierunek studiów: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Moduł / przedmiot: Zarządzanie w obszarze bezpieczeństwa/Krajowy system zarządzania kryzysowego
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
16w
Studia niestacjonarne
IV
14w
WYKŁADOWCA
Dr Marek Chmiel
FORMA ZAJĘĆ
Wykład
CELE PRZEDMIOTU
Przekazać studentom wiedzę o zarządzaniu w obszarze bezpieczeństwa oraz krajowym systemie
zarządzania kryzysowego, zwracając uwagę na teorię i prawne podstawy działalności zarządczej
oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji publicznej.
Zapoznać studentów z zasadami organizacji i kierowania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem
planowania oraz koordynowania działań w sytuacjach kryzysowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Student:
 posiada wiedzę o zarządzaniu w obszarze bezpieczeństwa (BN_W02,
BN_W10)
 zna zasady oraz podstawy prawne funkcjonowania krajowego systemu
zarządzania (BN_W03, BN_W09)
SPOSOBY WERYFIKACJI
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Wiedza:
 test wiedzy
Umiejętności:
Umiejętności:
Student:
 test wiedzy
 potrafi identyfikować sytuacje kryzysowe oraz właściwie je analizować
(BN_U01),
 posiada umiejętność swobodnego dokonywania porównań między
sytuacjami kryzysowymi (BN_U10),
 umie wskazać zadania instytucji odpowiedzialnych za ochronę ludności w
kraju oraz wypowiedzieć się na temat krajowego systemu zarządzania
kryzysowego (BN_U07),
 potrafi w sposób krytyczny odczytać teksty źródłowe (BN_U08)
Kompetencje społeczne:
Kompetencje społeczne:
Student:
 dyskusja na zajęciach
 jest świadomy konieczności stałego uaktualniania wiedzy (BN_K01,
BN_K07),
 zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych
informacji (BN_K03),
 jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy
związane z zarządzaniem w obszarze bezpieczeństwa (BN_K06)
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach = 16h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 10h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 12h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 40h
Liczba punktów ECTS:1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA
(z podziałem na
zajęcia w formie
bezpośredniej i elearning)
POMOCE NAUKOWE
Niestacjonarne
udział w wykładach = 14h
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu = 10h
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 14h
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2h
inne (określ jakie) =
RAZEM: 52h
Liczba punktów ECTS: 1,5
w tym w ramach zajęć praktycznych:
Brak
Treści realizowane w formie bezpośredniej:
 Rodzaje zagrożeń kryzysowych.
 Organa administracji w zarządzaniu kryzysowym.
 Planowanie, prognozowanie, organizowanie w zarządzaniu.
 Status prawny zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
 Istota zarządzania kryzysowego.
 Gminny Zespół Reagowania, Powiatowy i Wojewódzki Zespół Reagowania
 Kryzysowego oraz Rządowy Zespół Koordynacji Kryzysowej.
 Rola Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie zarządzania
 kryzysowego.
 Rola Policji oraz Sił Zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego.
Treści realizowane w formie e - learning: nie dotyczy
 Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego -G. Sobolewski, D.
Majchrzak,2012,Warszawa,AON
 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku - wyzwania i
dylematy, T. Jemioło, K. Rajchel, 2008,Warszawa
 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej - K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.
Krynojewski, Warszawa, 2010, Difn
 Bezpieczeństwo i obronność RP M.Bieniek, S.Mazur, Katowice, 2006, AWF
 Zarządzanie kryzysowe -P.Tyrała-Toruń,2004,AM
 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych -W.Lidwa, W.Krzeszowski, W.Więcek, 2010,
Warszawa,AON
 Podstawy zarządzania kryzysowego -J.Walas-Trębacz, J.Ziarko-Kraków,2011, AFM
 Zarządzanie w XXI wieku-P.F.Drucker,2000,Muza
 Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym - aspekt narodowy i międzynarodowy - G.
Sobolewski, 2013, Warszawa, AON .
 Ustawy, Rozporządzenia związane z przedmiotem.
W formie bezpośredniej:
Dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne, wykłady.
W formie e-learning: nie dotyczy
Prezentacje multimedialne, literatura, ustawy, rozporządzenia.
PROJEKT
Nie dotyczy
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
SPOSÓB ZALICZENIA
Zaliczenie na ocenę
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA
Test jednokrotnego wyboru
Download