Nazwa: Pracownik zarządzania kryzysowego Kod: 341206 Synteza

advertisement
Nazwa:
Pracownik zarządzania kryzysowego
Kod:
341206
Synteza:
Podejmuje działania zapewniające sprawne funkcjonowanie państwa
i ochronę życia obywateli w sytuacjach awarii, ataków i zdarzeń
spowodowanych siłami natury;
zapobiega sytuacjom kryzysowym, zapewnia ochronę infrastruktury
krytycznej;
pełni całodobowe dyżury w centrach zarządzania kryzysowego;
organizuje i zarządza pomocą w sytuacji kryzysowej wzywając
policję, straż pożarną, służby medyczne i sanitarne;
usuwa skutki oraz odtwarza zasoby infrastruktury krytycznej.
Zadania
zawodowe:
natychmiastowe reagowanie na sytuację kryzysową przez
powiadamianie odpowiednich instytucji (łączność, zaopatrzenia w
żywność, w wodę itd.) o zaistniałym wydarzeniu;
pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz podwyższania
gotowości obronnej państwa;
informowanie odpowiednich służb (medycznych, sanitarnych) o
zaistniałych sytuacjach kryzysowych oraz innych zdarzeniach, które
powodują zagrożenia dla ludzi i środowiska;
współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i służbami w
zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych;
monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie
rozwoju sytuacji;
realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu
klęski żywiołowej;
współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej;
nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem
wczesnego ostrzegania ludności;
współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne;
organizacja systemu zabezpieczeń ludności i mienia przed klęskami
żywiołowymi;
dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum
zarządzania kryzysowego;
prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i
ochrony przeciwpożarowej;
zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
Dodatkowe
zadania
zawodowe:
kierowania akcją związaną z przeciwdziałaniem skutkom sytuacji
kryzysowych takich jak: powódź, pożar, huragan itp.;
udział w szkoleniach i ćwiczeniach standardowych procedur
operacyjnych mających na celu usprawnienie współpracy i wymiany
informacji na wypadek sytuacji kryzysowej.
Download